SPAREN EN BELEGGEN

Krijg de helft van de taks op de levensverzekeringspremie terug

Tijdelijke cashbackactie

Tot en met 29 december profiteert u van onze cashbackactie voor de tak-23-beleggingsverzekeringen van AG. Daarbij kunt u de helft van de taks op levensverzekeringen teruggestort krijgen. 

Deelnemen is heel eenvoudig

Intekenen op een nieuw tak 23-contract 

Indien u van 1 juli tot en met 29 december 2023 intekent op een nieuwe tak 23-beleggingsverzekering, dan wordt de helft van de premietaks teruggestort (behalve bij vervroegde afsluiting van de actie). 

Neem contact met ons op en dan gaan we samen na of een tak 23-beleggingsverzekering geschikt is voor u. 

Contacteer uw Private Banker of maak een afspraak

Storten naar een bestaand tak 23-contract 

Indien u van 1 juli tot en met 29 december 2023 een aanvullende storting doet in een bestaand tak 23-contract, dan wordt de helft van de premietaks teruggestort (behalve bij vervroegde afsluiting van de actie). 
Bijstorten kan via Easy Banking Web en Easy Banking App. 

Bijstorten

Tak 23-beleggingsverzekeringen

Wat is Tak 23?

  • Het gaat om een levensverzekeringscontract zonder eindvervaldag waarbij u belegt in één of meer onderliggende beleggingsfondsen met het doel een potentieel hoger rendement te ontvangen.
  • Het rendement is niet gewaarborgd, evenmin als het belegde kapitaal (in de meeste gevallen), maar u kunt  profiteren van een eventuele stijgende markttendens.
  • U betaalt geen roerende voorheffing bij afkoop of bij overlijden. Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. De premie is onderworpen aan een taks van 2%. In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere klant en kan in de toekomst gewijzigd worden.

Aan deze verzekeringen zijn bepaalde risico's verbonden

  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.
  • Kapitaalrisico: tak 23 houdt voor de verzekeringsnemer onder andere het risico in om eventueel het volledig belegde bedrag niet terug te krijgen.
  • Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers of begunstigden van het fonds.
  • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om dit beleggingsdoel te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en -stijlen in variabele verhoudingen volgens de marktvoorwaarden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, is er altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Wettelijke informatie

Deze actie betreft tak 23-verzekeringsproducten naar Belgisch recht van AG Insurance die u aangeboden worden door BNP Paribas Fortis. 

AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv. 

Voor elke inschrijving dient u kennis te nemen van het essentiële informatiedocument,  het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden van elk product. Die zijn gratis beschikbaar in uw BNP Paribas Fortis-kantoorFortis Private Banking Centre  en op de website www.bnpparibasfortis.be. Het minimale inschrijvingsbedrag, de (aanbevolen) looptijd en de kosten kunt u in deze documenten terugvinden. 

U kunt de netto-inventariswaarde altijd raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers. Bij tak 23-levensverzekeringscontracten belegt u in een fonds (via een gestructureerd product of een open fonds) met het doel een potentieel hoger rendement te ontvangen. Een tak 23-product houdt echter het risico in dat de verzekeringsnemer het belegde bedrag misschien niet (volledig) terugkrijgt. 

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht in uw BNP Paribas Fortis Private Banking Centre. Klachten kunnen worden ingediend bij: 

  • BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, B-1000 Brussel; 
  • AG Insurance nv, Dienst klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, tel. 02 664 02, e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. 

Als de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt, u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de ombudsman van de Verzekeringen: 

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: