Betaal optimaal: Zakelijke debetkaart of kredietkaart

Debetkaart, kredietkaart, online betalen, contactloos betalen … Zoveel kaarten, zoveel betaalmogelijkheden. Bent u het overzicht kwijt? Wij zetten alles nog eens op een rijtje. Zodat u altijd en overal optimaal betaalt.

WANNEER GEBRUIKT U WELKE BETAALKAART?

Wat is een debetkaart?

Een de­bet­kaart is de be­taal­kaart bij uit­stek voor uw dag­da­ge­lijk­se aan­ko­pen. Het be­drag dat u be­taalt, gaat im­mers met­een van uw re­ke­ning. Zo heeft u op elk mo­ment een dui­de­lijk zicht op uw bud­get. Ie­der­een die een be­taal­re­ke­ning bij de bank heeft, krijgt daar een de­bet­kaart bij.

Met de Bancontact-Mastercard Debit of ​Visa Debit-​debetkaart be­taalt u we­reld­wijd, over­al waar u het logo van Ban­con­tact, Visa of Mastercard te­rug­vindt (deze logo’s staan ook ver­meld op uw kaart), en dat in alle vei­lig­heid. Bij de bak­ker op zon­dag­mor­gen, op res­tau­rant, uw we­ke­lijk­se bood­schap­pen in de su­per­markt, een be­stel­ling in uw fa­vo­rie­te web­shop of uw abon­ne­men­ten op bijv. strea­ming­dien­sten (dank­zij de CVV-​code op de ach­ter­zij­de van uw kaart).

Wat is een kredietkaart?

Een kre­diet­kaart is een be­taal­kaart die even­eens gel­inkt is aan een re­ke­ning, maar waar­bij het to­ta­le maan­de­lijk­se ge­spen­deer­de be­drag pas bij het begin van de vol­gen­de maand van de re­ke­ning gaat (maxi­mum li­miet per maand af­han­ke­lijk van het type kaart). Han­dig bij grote en on­ver­wach­te uit­ga­ven. Ook voor het blok­ke­ren van de waar­borg voor een huur­wa­gen of een ho­tel­re­ser­va­tie is de kre­diet­kaart het ide­a­le be­taal­mid­del. Gaat u op reis? Ver­ge­lijk voor u ver­trekt de ge­bruiks­kos­ten voor be­ta­lin­gen en geld­af­na­mes met uw de­bet­kaart en kre­diet­kaart, zodat u steeds de meest voor­de­li­ge optie kiest.

In de win­kel, op res­tau­rant, on­li­ne … Met een kre­diet­kaart op zak be­taalt u ge­mak­ke­lijk al uw aan­ko­pen, we­reld­wijd en met een ge­rust hart. Daar­bo­ven­op is het de ide­a­le kaart om uw va­kan­tie voor te be­rei­den (een hotel of huur­wa­gen re­ser­ve­ren, een vlieg­tuig­tic­ket boe­ken …), af­han­ke­lijk van het type kre­diet­kaart ge­niet u extra com­fort dank­zij de in­be­gre­pen ver­ze­ke­rin­gen (bij­voor­beeld een reisan­nu­la­tie­ver­ze­ke­ring voor an­nu­la­tie van uw reis door ziek­te of een aan­koop­ver­ze­ke­ring voor de be­scha­di­ging van uw aan­koop na le­ve­ring).

Op­ge­let: de aan­vaar­ding van uw aan­vraag voor een kre­diet­kaart of uw aanvraag om de terugbetaling te spreiden, is on­der­wor­pen aan bepaalde voor­waar­den.

Betaal snel en veilig online

Met de debetkaart

Een nieuwe outfit in uw favoriete webshop, een gepersonaliseerd verjaardagscadeau … Met de Bancontact-Mastercard Debit of Visa Debit-​debetkaart koopt u gemakkelijk en veilig online. Om te betalen via de Bancontact-​functie scant u de QR-​code op het scherm of voert u uw kaartgegevens in. Om te betalen via de Visa- of Mastercard-​functie geeft u de naam van de kaarthouder in, de vervaldatum van de kaart en de CVV-​code. Vervolgens bevestigt u de betaling via Easy Banking App of uw kaartlezer.

Opgelet: controleer voor het doorgeven van uw kaartgegevens of het om een eenmalige dan wel een terugkerende betaling gaat. Bij abonnementen gaat de betaling elke maand automatisch van uw rekening.

Met de kredietkaart

Met de Visa of Mastercard kredietkaart betaalt u steeds vlot en veilig online. U geeft uw kaartgegevens in: naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum en de CVV-​code. Uw aankoop is betaald en het bedrag gaat bij het begin van de volgende maand van uw rekening.

Opgelet: controleer voor het doorgeven van uw kaartgegevens of het om een eenmalige dan wel een terugkerende betaling gaat. Bij abonnementen wordt de betaling elke maand automatisch aan de uitgaven van uw kredietkaart toegevoegd.

Betaal contactloos met uw smartwatch, smartphone of betaalkaart

De nieuwe standaard

Con­tact­loos be­ta­len was eer­der al aan een op­mars bezig, tij­dens de co­ron­a­pan­de­mie groei­de het ver­der uit tot dé stan­daard. Bij de bak­ker, in de win­kel, op res­tau­rant … Niets mak­ke­lij­ker dan met uw be­taal­kaart – zowel de­bet­kaart als kre­diet­kaart – in één en­ke­le hand­be­we­ging te be­ta­len.

Be­taal­kaart niet bij de hand? Dank­zij Goog­le Pay, Apple Pay, Fit­bit Pay, Gar­min Pay en Pay­co­niq by Ban­con­tact be­taalt u con­tact­loos met uw smartpho­ne, smart­watch of ac­ti­vi­ty trac­ker. U her­kent de plaat­sen waar u con­tact­loos kunt be­ta­len aan de over­een­kom­sti­ge logo's.

Biep … en betaald

Al onze be­taal­kaar­ten zijn uit­ge­rust met een NFC-chip (Near Field Com­mu­ni­ca­ti­on). Vindt u het logo met drie boog­jes op de be­taal­ter­mi­nal terug, dan kunt u con­tact­loos be­ta­len. U hoeft uw kaart niet in de ter­mi­nal te ste­ken, maar houdt ze ge­woon dicht bij het toe­stel. U hoort een biep­toon en … be­taald! Con­tact­lo­ze be­ta­lin­gen wor­den op de­zelf­de ma­nier en via het­zelf­de net­werk ver­werkt als de be­ta­lin­gen waar­bij u de kaart wel in het toe­stel steekt.

Is het be­drag dat u moet be­ta­len lager dan 50 euro, dan hoeft u geen code in te geven. Heeft u in to­taal 100 euro aan klei­ne uit­ga­ven be­taald? Dan wordt bij uw vol­gen­de aan­koop uw code ge­vraagd. En nog eens als u weer het to­taal­be­drag van 100 euro of meer be­reikt. Een ef­fi­ciënte vei­lig­heids­maat­re­gel!

Beheer zelf uw betaalkaarten

Via Easy Banking App en Easy Banking Web beheert u zelf en in realtime alle instellingen van uw betaalkaarten. Zo kunt u zelf de limieten aanpassen voor geldopnames en betalingen, de opties contactloos en online betalen aan- of uitzetten en de mogelijkheid om te betalen buiten Europa activeren. Bent u net geland in New York en vergat u uw debetkaart te activeren voor gebruik buiten Europa? Geen probleem. Met uw smartphone doet u het nodige via Easy Banking App. De wijzigingen gaan meteen in. Kaart gestolen of verloren? U blokkeert uw kaart rechtstreeks via Easy Banking App en bestelt in één beweging een nieuwe.

Meer weten over Easy Banking App

Betaal optimaal: van debetkaart tot kredietkaart

Debetkaart, kredietkaart, online betalen, contactloos betalen… Zoveel kaarten, zoveel betaalmogelijkheden.

Wij zetten alles op een rijtje zodat u altijd en overal optimaal betaalt.

Kom alles te weten over alle kaarten