Patrimoniale actualiteit

Het einde van de verzekeringsgift in Vlaanderen? Deel 2 

 Auteur: Philipp Bollen, director estate planning

 

 

Op 4 december 2015 verduidelijkte de Vlaamse belastingdienst haar recente beslissing over de verzekeringsgift. Deze Patrimoniale Actualiteit gaat in op de verduidelijking. U leest die dus als een aanvulling op onze eerdere Patrimoniale Actualiteit van 9 november 2015. Beide afleveringen dienen samen gelezen te worden.

 

  

De voorgeschiedenis

 

Op 12 oktober 2015 nam de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een beslissing over de schenking van een levensverzekering, ook verzekeringsgift genoemd.

 

Stel:

 • u sloot als ouder een verzekering op uw naam (A);
 • met uzelf (A) als verzekerde;
 • uw dochter (B) als begunstigde bij overlijden;
 • we hebben het dus over een zgn. AAB-polis.

Bij uw overlijden ontvangt uw dochter het opgebouwde kapitaal. Dit wordt bij uw overlijden belast in hoofde van uw dochter. Immers: deze verzekeringsconstructie geldt als een beding ten behoeve van een derde[1].

 

De verzekering schenken

 

Wie deze erfbelasting wil vermijden, maakt het verzekeringscontract tot voorwerp van een schenking. In dat geval:

 • draagt de verzekeringsnemer al zijn rechten over naar de begiftigde: het recht van afkoop, het recht om de begunstigde aan te duiden, …;
 • is op de afkoopwaarde van het contract enkel een schenkbelasting verschuldigd van resp. 3% of 7%;
 • vereist de schenking in principe de tussenkomst van een notaris;
 • wordt de schenking concreet gemaakt door een bijvoegsel aan het verzekeringscontract.

 

Door de schenking verandert de aanvankelijke AAB-structuur naar een BAB-structuur. Dan hebben we het niet langer over een beding ten behoeve van een derde maar over een beding ten behoeve van zichzelf. En dat laatste beding is in principe niet belastbaar.

In het verleden werd dit principe algemeen aanvaard. Maar Vlabel stelde met haar recent standpunt[2] paal en perk aan de onbelastbaarheid waardoor de erfbelasting wel verschuldigd is.

 

Hoe kunt u vermijden dat bestaande verzekeringsgiften belast worden?

 

Vlabel stelt vooreerst in haar recente beslissing dat enkel en alleen overlijdens worden geviseerd vanaf 1 maart 2016 en dit ongeacht de datum van de schenking. De belastingplichtigen krijgen dus nog 3 maanden om hun structuur desgewenst bij te sturen. Hoe kunt u vermijden dat bestaande verzekeringsgiften belast worden?

 

 • Mogelijkheid 1. De nieuwe verzekeringsnemer kan de polis afkopen en vervolgens een nieuwe verzekeringspolis onderschrijven. Deze afkoop kan evenwel aanleiding geven tot zowel uitstapkosten als instapkosten (met een nieuwe taks op de premie). Bovendien is het niet uitgesloten dat een vervroegde afkoop leidt tot roerende voorheffing. Dit laatste zal onder meer het geval zijn bij een TAK-21 indien de afkoop gebeurt binnen de 8 jaar en geen overlijdensdekking voorzag van meer dan 130%;

 

 • Mogelijkheid 2. U kunt de begunstigingsclausule wijzigen naar een derde persoon. De polis dient dus van een BAB-polis te wijzigen naar een BAC-polis. C kan bijvoorbeeld het kind zijn van B.
  Bij het overlijden van A zijn er geen successierechten verschuldigd als wordt aangetoond dat de begiftigde (B) van de polis kosteloos heeft bedongen in het voordeel van de nieuwe begunstigde (C).
  Het nadeel is wel dat bij het overlijden van A de uitkering gebeurt aan C, terwijl de schenker wellicht de intentie had om B te bevoordelen.
  Vlabel stelt duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn om de begunstiging eerst te wijzigen naar C om naderhand een tweede keer te wijzigen, terug naar B. De administratie stelde deze handelswijze niet te zullen tolereren.

 

De begunstigsclausule wijzigen kan kosteloos via een bijlage aan de oorspronkelijke polis. Ze heeft vooral als voordeel dat u er tijd mee koopt. Als er degressieve uitstapkosten zijn of het betreft een TAK-21 die nog niet de vereiste 8 jaar gelopen heeft, kunt u opteren voor deze optie. Zodra er geen uitstapkosten meer zijn of de verzekering de voorziene 8 jaar gelopen heeft, kunt u het contract afkopen.

 

Hoe kunt u vermijden dat toekomstige verzekeringsgiften belast worden?

 

 • Mogelijkheid 1. De oorspronkelijke verzekeringsnemer kan de polis afkopen en vervolgens een al dan niet geregistreerde schenking doen aan de begiftigde. Die onderschrijft vervolgens een nieuwe verzekeringspolis. Ook hier geldt het aandachtspunt van de uitstap- en instapkosten, evenals het probleem van de roerende voorheffing (cfr. supra);
 • Mogelijkheid 2. De polis wordt geschonken aan de begiftigde en deze wijzigt de begunstigingsclausule naar een derde persoon. De polis dient dus van een BAB-polis te wijzigen naar een BAC-polis.

[1] artikel 2.7.1.0.6 Vlaamse Codex Fiscaliteit

[2] Standpunt nr. 15133 dd. 12.10.2015 en 30.11.2015


 

Redactie afgesloten op 14 décembre 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •