Smart invest plan

Smart Fund Plan

 • Beleggingsverzekering zonder kapitaalbescherming (tak 23) van AG Insurance onderworpen
  aan het Belgische recht.
 • Rendement (niet gegarandeerd) gekoppeld aan de prestaties van beleggingsfondsen
 • Contract met 2 beschermingsmechanismen.
 • Overlijdensdekkingen (standaard en uitgebreid onder bepaalde voorwaarden).
 • Geen vooraf bepaalde eindvervaldag.
 • Aangeraden beleggingshorizon van 3 tot 10 jaar.
Target Invest plan

  In een notendop
   

  • Smart Fund Plan richt zich tot beleggers die hun geld willen investeren in een goed gespreide portefeuille en die bereid zijn een bepaald risico te lopen om een potentieel hoger rendement na te streven.

  • (Gedeeltelijk) beheer van het risico dat doorgaans aan dit soort beleggingen is verbonden via 2 aanvullende beleggingsmechanismen: de 'Winstbeschermer' en de 'Verliesbeperker met automatische herbelegging en dynamische aanpassing'.
  • Voordelige fiscaliteit (geen beurstaks noch roerende voorheffing).
  • Zorgen voor het welzijn van uw nabestaanden via de klassieke troeven van een kwaliteitsvolle levensverzekering.
 
    

U stelt uw Smart Fund Plan vrij samen

Bij de inschrijving selecteert u het basisfonds dat uw rendementsverwachtingen, de bijbehorende beleggingsstrategie en uw risicobereidheid het beste combineert. U moet bij uw keuze uiteraard rekening houden met uw beleggersprofiel. Maar hou ook voor ogen dat de risicocontrole versterkt wordt door de beschermingsmechanismen van uw Smart Fund Plan. De basisfondsen die u worden voorgesteld, worden gekenmerkt door een ruime diversifiëring van hun activa en door een actief en professioneel beheer.

 

Het bestemmingsfonds voor de overdrachten ter beveiliging van uw belegging kunt u echter niet kiezen. Maar het bestemmingsfonds werd geselecteerd op basis van zijn originele beleggingsbeleid (kwantitatief beheer), zijn aantrekkelijk rendementspotentieel en zijn bijzonder defensieve karakter. Een ideaal profiel om de gerealiseerde winst van uw basisfonds veilig te stellen of om betere dagen af te wachten bij volatiele of dalende financiële markten.

 

Goed om te weten

Om de verzekeringsnemer te helpen bij zijn beleggingsstrategie, bepaalt de verzekeraar een risicoklasse voor elk beleggingsfonds. Die classificatie is gebaseerd op de volatiliteit van de activa die in het fonds zitten en gaat van 1 tot 7 (waarbij 7 het hoogste risiconiveau is). De risicoklasse wordt minstens eenmaal per jaar herberekend en kan evolueren in de tijd.

Voor elk beleggingsfonds uit het Smart Fund Plan vindt u nuttige informatie in de respectieve beheersreglementen van deze fondsen, die beschikbaar zijn in alle BNP Paribas Fortis-kantoren of op de site www.bnpparibasfortis.be.

De netto-inventariswaarde van deze fondsen kunt u ook steeds raadplegen op www.aginsurance.be en in de financiële pers.

 

Overlijdensdekking

 • Standaardoverlijdensdekking: het overlijdenskapitaal stemt overeen met het totale aantal eenheden in elk fonds van het contract,

 • Uitgebreide overlijdensdekkingonder bepaalde voorwaarden is het overlijdenskapitaal minstens gelijk aan het totaal van alle stortingen, inclusief

  instapkosten, verminderd met de eventuele inhoudingen. Meer informatie over de uitgebreide overlijdensdekking in de Algemene Voorwaarden.

 

  

Smart Fund Plan neemt voor uw verrichtingen de leiding van u over

Het Smart Fund Plan is ontwikkeld om uw rendementsdoelstellingen te koppelen aan uw bereidheid om financiële risico's te nemen. Daartoe beschikt het Plan over twee beschermingsmechanismen die automatisch en vooraf bepaalde acties onderneemt in functie van het verloop van de financiële markten:

 1. 'Winstbeschermer' met dit mechanisme is het mogelijk om de gerealiseerde winst van het door u gekozen basisfonds automatisch over te brengen naar het (defensiever) bestemmingsfonds. Dat fonds is hoofdzakelijk belegd in obligaties, geldmarktinstrumenten, termijndeposito's en liquiditeiten en houdt dus minder risico's in dan uw basisfonds.
 2. "Verliesbeperker met automatische herbelegging en met dynamische aanpassing''. Met het mechanisme van de verliesbeperker is het mogelijk om alle eenheden van het door u gekozen basisfonds automatisch over te brengen naar het doelfonds. Dat fonds is defensiever en dus minder gevoelig voor marktschommelingen.

  In de praktijk wordt de eenheidswaarde van het basisfonds dagelijks vergeleken met het toepasselijke ‘toegestane‘ verliesniveau (het Verliesbeperkersniveau), dat overeenstemt met 10% van de waarde van de referentiewaarde. Op het ogenblik dat dit niveau wordt bereikt of overschreden, worden alle eenheden in het basisfonds automatisch omgezet in eenheden van het doelfonds.


  Dankzij de automatische herbelegging wordt het dilemma van de herbelegging u bespaard. Een geleidelijke herbelegging begint vanaf de eerste werkdag van de maand na de volledige overdracht van uw basisfonds in het bestemmingsfonds en is gespreid over 6 maanden.

  Telkens als de eenheidswaarde van het basisfonds met 1% stijgt ten opzichte van de referentiewaarde, wordt er automatisch een nieuwe referentiewaarde vastgelegd. Deze is gelijk aan de vroegere referentiewaarde verhoogd met 1%. Bijgevolg wordt het Verliesbeperkersniveau aangepast door toepassing van het percentage van de "Verliesbeperker" (dus 10%) op de nieuwe referentiewaarde. In dat geval worden er geen eenheden overgedragen.

 
 

U kunt zich onderweg bedenken

U kunt ook de totaliteit of een deel van uw basisfonds overbrengen naar het bestemmingsfonds en omgekeerd, op voorwaarde dat die gedeeltelijke overdracht minstens 1.500 euro bedraagt en er in beide fondsen een reserve van minstens 1.500 euro overblijft.

 

De eerste twee overdrachten in de loop van eenzelfde kalenderjaar zijn volledig gratis. Als u andere overdrachten verricht in de loop van hetzelfde kalenderjaar, wordt u 1% kosten aangerekend op de overgedragen reserve.

 

Goed om te weten

Aan de automatische overdrachten in het kader van de werking van de beschermingsmechanismen zijn nooit kosten verbonden en ze tellen niet mee voor de gratis overdrachten.

 
 

Voordelen

 • Brede risicospreiding:door in een goed gediversifieerd fonds te beleggen, optimaliseert u de risicospreiding van uw portefeuille, vooral in vergelijking met een belegging in individuele aandelen, in obligaties, enz. ...
 • Twee beschermingsmechanismen: de 'Winstbeschermer' en de 'Verliesbeperker met automatische herbelegging

  en dynamische aanpassing'.

 • Beheer door specialisten: de fondsen worden beheerd door gespecialiseerde externe beheerders.
 • Op maat: uw geld wordt belegd in fondsen aangepast aan uw beleggersprofiel.
 • Fiscaalvriendelijk: geen beurstaks noch roerende voorheffing.
 • Zekerheid voor uw dierbaren: u kiest vrij de begunstigde bij overlijden.
 

Risico's

 • Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract afgesloten door de verzekeringsnemer worden afzonderlijk beheerd in een speciaal vermogen in de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden betrokken bij dit fonds.
 • Risico op schommelingen van de eenheid (marktrisico): De eenheidswaarde hangt af van het verloop van de waarde van de onderliggende activa en de marktvolatiliteit. Het financiële risico wordt op elk moment volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde bij elke opname of bij de vereffening van het contract zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde op het ogenblik van de premiebetaling. Daaruit volgt dat de verzekeringsnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij eventueel niet zijn volledige belegde bedrag terugkrijgt.
 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen: De fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Om dit beleggingsdoel te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en -stijlen in variabele verhoudingen volgens de marktvoorwaarden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, is er altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan beschermingsmechanismen:

  Ook al hebben deze beschermingsmechanismen tot doel de negatieve impact van de marktvolatiliteit te beperken, is het mogelijk dat er op bepaalde momenten doorheen de levenscyclus van het product, de beschermingsmechanismen een aanleiding zijn tot zwakkere rendementen tegenover een investering in het basisfonds zonder deze mechanismen.

 

 

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 3%, inbegrepen in de nettopremie.  
 • Beheerskosten: specifiek verbonden met de fondsen die aan elk Smart Fund Plan zijn gekoppeld en automatisch aangerekend op de waarde van de eenheden. Om de kenmerken van elk fonds te kennen, raadpleegt u de beheersreglementen over die fondsen.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde.
 • Kosten bij afkoop: De afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde tijdens de eerste zes jaar van het contract. Vanaf het zevende jaar is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd. In sommige periodes kunt u onder bepaalde voorwaarden een gratis afkoop doen.
 • Kosten verbonden aan de beschermingsmechanismen: Zolang een beschermingsmechanisme actief is voor een beleggingsfonds worden u elke maand kosten aangerekend. Die kosten bedragen 0,20% op jaarbasis (maandelijks afgehouden) van de reserve van het fonds per geactiveerd beschermingsmechanisme. Die kosten worden automatisch afgehouden via een vermindering van het aantal eenheden van dit fonds.  
 • Kosten voor de overdracht tussen beleggingsfondsen: u kunt gratis twee overdrachten per kalenderjaar vragen van het basisfonds naar het bestemmingsfonds of omgekeerd; daarboven wordt een bedrag aangerekend dat overeenstemt met 1% van de overdragen reserve. Aan de automatische overdrachten in het kader van de werking van de beschermingsmechanismen zijn nooit kosten verbonden.
 

Fiscaliteit

 • Geen fiscaal voordeel op de gestorte premies. Smart Fund Plan is niet fiscaal aftrekbaar en geniet ook geen belastingvermindering.  
 • Verzekeringstaks: : 2% op de gestorte premies
 • Afkopen: De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij afkoop.
 • Kapitaal bij overlijden: De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties op het kapitaal bij overlijden. Het aan de begunstigde van het contract uitgekeerde kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde, zal in principe onderworpen zijn aan successierechten.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

Disclaimer:

alvorens een beslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de “Algemene voorwaarden” met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Smart Fund Plan.


Lexicon

Volatiliteit:
 

De volatiliteit is een variabele die meet hoezeer aandelen of andere activa geneigd zijn op- of neerwaarts te schommelen. Hoe extremer de koersschommelingen zijn, hoe hoger de volatiliteit.

 

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Smart Fund Plan is onderworpen aan het Belgische recht.
 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as

 

Misschien ook interessant

 

Easy Fund Plan

 

 

 

 

 

 

Individuele levensverzekering van AG Insurance (tak 23) onderworpen aan het Belgische recht.      

 

img_subtitle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de algemene voorwaarden van Smart Fund Plan, evenals onze Informatiebrochure - Financiële instrumenten

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.