Schuldsaldoverzekering

Bouwen, kopen of renoveren is een kwestie van dromen en rekenen. Maar het gaat ook om veiligheid inbouwen, mocht er wat gebeuren met één of meer kostwinners.

Wat is de Schuldsaldoverzekering?

De Schuldsaldoverzekering voorziet in de terugbetaling van het uitstaande saldo van uw Woonkrediet bij vroegtijdig overlijden. U kiest zelf welk percentage van het ontleende bedrag u wenst te verzekeren.

In een oogopslag 

De schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

Wat zijn de voornaamste waarborgen ?

 • De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal die de uitbetaling waarborgt van een vooraf bepaald ‘kapitaal overlijden' aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van het contract periodiek af volgens welbepaalde criteria bepaald in uw contract.
 • De schuldsaldoverzekering is doorgaans gekoppeld aan een (woon)krediet, met als doel om bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde (een deel van) het openstaand krediet terug te betalen. Het verzekerd kapitaal neemt in dat geval aan hetzelfde ritme af als het nog terug te betalen ‘schuldsaldo' van uw krediet (het ‘kapitaalaflossingsplan').
 • Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld dit overlijden zich ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering.

 

Wat zijn de voornaamste uitgesloten situaties ?

 

Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde:

 • veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
 • als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
 • in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis .

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Zekerheid: als de verzekerde overlijdt, zijn zowel nabestaanden als het gezinsvermogen beschermd.
 • Tot 4 maanden gratis dekking.
 • Fiscaal voordeel: wij zorgen voor de fiscale optimalisatie van uw woonkredietdossier, inclusief de premie(s) voor uw schuldsaldo­verzekering.
 • Vrije keuze: u kiest zelf hoe u uw premie betaalt.
 • Bescherming bij invaliditeit mogelijk.
 
 

  

 

  

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

Alle details van dit product afdrukken