Renteplan

Renteplan

 

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance (tak 21),
  buiten fiscaliteit, onderworpen aan het Belgische recht
 • Uitkering van een levenslange lijfrente
 • De verzekerde moet minstens 50 jaar oud zijn
 • Gunstige fiscale regeling
Renteplan

  In een notendop;

  • Renteplan richt zich tot spaarders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren en hieruit levenslang een gegarandeerde rente willen ontvangen.
  • Helpt uw levensstandaard ook na uw pensioen te behouden.
  • Mogelijkheid dat uw partner na uw overlijden een deel van uw rente ontvangt.
  • Een laag belaste periodieke rente.
  • Renteplan kunt u onderschrijven tegen een eenmalige premie van minimaal 6.250 euro (2% taks en kosten inbegrepen). 
 

Geniet een extra inkomen bij uw pensioen

Uw huidige levensstandaard behouden wordt moeilijk met alleen uw wettelijk pensioen. Daarom hebt u intussen een stevige spaarpot aangelegd.

 
Indien u een aanvullend inkomen wenst bovenop uw wettelijk pensioen kunt u kiezen voor een lijfrente: u ontvangt dan levenslang een periodiek inkomen.

 

Aan uw rentebedrag kunnen winstdelingen worden toegevoegd, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. Die resulteren in een renteverhoging, die definitief is en verworven tot het overlijden. De klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht in geval van een toename van de rente.

 

Het bedrag van de rente wordt onder andere bepaald op basis van de eenmalige premie, de periodiciteit van de rente, de leeftijd van de verzekerden en de overdraagbaarheidscoëfficiënt die eventueel in het Renteplan is voorzien.

 

Bij uw overlijden stopt de betaling van de lijfrente. Uw erfgenamen krijgen geen kapitaal uitgekeerd.

 

Gewaarborgde rentevoet: 1,50% op de netto-geïnvesteerde premie.  

 

Bepaal zelf de premie en periodiciteit  

U kiest zelf hoeveel u wilt investeren. U kunt kiezen voor een maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse rente van minimaal 120 euro. Een jaarlijkse rente kan vanaf een investering van 6.250 euro (2% taks en kosten inbegrepen).  

   

Voortzetting van rentebetaling na uw overlijden

Renteplan met overdraagbaarheid: bij de inschrijving kunt u ervoor kiezen dat uw partner na uw overlijden eveneens een lijfrente ontvangt.

      

Gunstige fiscale regeling

De periodieke rente valt onder een gunstig fiscaal regime. Een afzonderlijke jaarlijkse belasting van 27% (+ gemeentebelasting) is van toepassing op slechts 3% van het rentevestigend kapitaal.

  

Voordelen

 • De zekerheid van een aanvullende rente zolang u leeft.
   
 • Helpt uw levensstandaard te behouden, dankzij de rente en mogelijke winstdelingen (afhankelijk van de economische toestand en de resultaten van AG Insurance).
   
 • Vrije keuze van het bedrag en de periodiciteit van de rentebetaling.
   
 • Mogelijkheid tot rentebetaling aan uw partner na uw overlijden.
   
 • Mogelijkheid om op elk moment de actuele staat van het Renteplan te raadplegen via PC banking.

 

 

Risico's

 • Afstand van kapitaal: bij overlijden van de verzekerde (en medeverzekerde in geval van overdraagbaarheid) wordt het contract beëindigd en wordt er geen kapitaal meer uitgekeerd.
 • Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

  

Kosten

 • Instapkosten: 4,08% op de netto-geïnvesteerde premie.
   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden.
   
 • Kosten bij afkoop: geen afkoop mogelijk.

 

 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premie.
   
 • Volgens de huidige fiscale wetgeving is 3% van het samenstellende kapitaal van de rente, onderworpen aan een afzonderlijke belasting van 27% (+ opcentiemen). De verworven winstdelingen zijn niet belastbaar.
   
 • Successierechten kunnen in sommige gevallen verschuldigd zijn.

 

  

Delen op linkedin
   

Documentatie

 

Disclaimer: alvorens een investeringsbeslissing te nemen, wordt de investeerder aangeraden om kennis te nemen van de Algemene voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van het Renteplan.


Lexicon

Winstdeling:
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt. De rente kan verhoogd worden met een eventuele jaarlijkse winstdeling. Die wordt niet gegarandeerd en is afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance nv. Elke toegekende winstdeling is definitief verworven.

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Raadpleeg de algemene voorwaarden met alle kenmerken van het Renteplan, gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as/ of via e-mail: info@ombudsman.as 

 

Misschien ook interessant…

 

 

 

Property & Benefit Plan

 

Fix & Income Plan

 

 

  Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  

 

 

 

 

img_subtitle3

 

 

 

Global Conservative

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de Algemene voorwaarden van Renteplan, evenals onze flash invest.
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.