Rekeningverzekering

Wat is de Rekeningverzekering?

De Rekeningverzekering is een verzekering die verbonden kan worden aan uw Zicht- of Spaarrekening. Bij een overlijden door ongeval krijgen uw nabestaanden dan een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw Zicht- of Spaarrekening.

 

In een oogopslag

De Rekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.


Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Dekking tegen overlijden door ongeval.
  • Geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking.
  • Het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een externe oorzaak hebben die niets te maken heeft met de verzekerde.
 • De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

Overlijden als gevolg van:

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of uitgevoerd op diens aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: in voor hen moeilijke tijden verlicht u de zorgen van uw nabestaanden.
 • Financiële zekerheid: de gewaarborgde vergoeding per verzekerde rekening bedraagt minimaal 2.500 EUR en kan oplopen tot 50.000 EUR.

 

 

 

 

Ontdek in detail

 • U betaalt jaarlijks 4,25 EUR per verzekerde zicht- en /of spaarrekening.
 • De referentierekening van uw Premium Pack of uw Comfort Pack is gratis verzekerd. 
 • Bij een overlijden door ongeval keert de Rekeningverzekering een bedrag uit dat gelijk is aan het saldo van uw rekening. Deze vergoeding bedraagt minimaal 2.500 EUR (ook al is het werkelijke saldo van uw rekening lager) en maximaal 50.000 EUR per rekening. Per verzekerde is het maximumbedrag 125.000 EUR.
 • Vanaf de leeftijd van 70 jaar neemt het verzekerd bedrag jaarlijks af met 5 % (95% van de verzekerde waarde op 70 jaar, 90% op 71,…). De minimale vergoeding van 2.500 EUR blijft evenwel altijd gegarandeerd.
 • De uitkering wordt desgevallend gedeeld door het aantal cotitularissen van de verzekerde rekening.
 • Hebt u zowel een zicht- als een spaarrekening met rekeningverzekering bij ons? Daar wordt bijkomend een vergoeding van 2.000 EUR per kind ten laste uitgekeerd, met een maximum van 6.000 EUR.

 

Algemene voorwaarden (pdf)  

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Alle details van dit product afdrukken
 

}