Pension Invest Plan-RIZIV of Gewaarborgd Inkomen via de RIZIV-bijdragen

Investeer uw RIZIV-voordelen in een aanvullend pensioen of een gewaarborgd inkomen. Zo bouwt u extra zekerheid op. 

Hoe kan ik mijn RIZIV-tegemoetkomingen besteden?

Geniet u RIZIV-voordelen*? Dan kunt u die gebruiken om een fiscaal voordelig aanvullend pensioen op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen (via Pension Invest Plan-RIZIV) .U kunt zich op die manier beschermen tegen arbeidsongeschiktheid dankzij het solidariteitsstelsel. U kunt uw RIZIV-voordelen ook aanwenden voor de financiering van een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

*RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekering in België voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.


Voordelen

 • Gegarandeerd rendement: u investeert alleen de tegemoetkomingen van het RIZIV.
 • Zekerheid: Indien u kiest voor Pension Invest Plan-RIZIV, dan bouwt u een extralegaal pensioen op en en geniet u een aanvullende bescherming tegen arbeidsongeschiktheid via de solidariteitsprestaties. Indien u kiest voor de verzekering Gewaarborgd Inkomen, dan kunt u een vervangingsinkomen genieten bij inkomensverlies.
 • Soepel: u past uw contract aan wanneer u dat wilt.
 • Eenvoud: wij nemen alle administratie van u over.
 

 
  

Ontdek in detail

Gereserveerd voor wie RIZIV- tegemoetkomingen geniet

Als geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut zijn er drie voorwaarden om RIZIV-tegemoetkomingen te ontvangen:

 • U aanvaardt de conventie met de ziekenfondsen.
 • U past de conventionele erelonen toe.
 • U doet jaarlijks en tijdig een aanvraag voor de RIZIV-tegemoetkoming.

 

Ons advies: gebruik die RIZIV-voordelen om een extra pensioen op te bouwen. Want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep is echt beperkt. Gebruik een deel van de RIZIV-tegemoetkoming voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Zo geniet u ook van een aanvullend inkomen als u een tijdje niet kunt werken.

 

Een idee van de RIZIV-tegemoetkomingen per beroep die momenteel van toepassing zijn :

 

Beroep

 

Bedrag

Geneesheer

Volledig geconventioneerd

4790,23 EUR

 

Gedeeltelijk geconventioneerd

2259,67 EUR

Tandarts

Volledig en gedeeltelijk geconventioneerd

2.239,31 EUR

Apotheker

Voltijds

2828,73 EUR

 

Deeltijds (tussen 38u en 28u/week)

2121,55 EUR

 

Halftijds (minder dan 28u/week)

1414,37 EUR

Kinesitherapeut

 

1527,00  EUR

 

Uw wettelijke pensioen is beperkt. Maar als geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut kunt u daarnaast een ruim extralegaal pensioen opbouwen, zonder zelf te investeren. Daarvoor gebruikt u immers de RIZIV- tegemoetkoming.

 

Het principe is heel eenvoudig:

 • U stort een percentage van uw RIZIV- tegemoetkoming door.
 • Deze storting brengt rente op en vergroot uw pensioenkapitaal.

 

Niet te missen solidariteitsprestaties

Door uw RIZIV-contract heeft u ook recht op solidariteitsprestaties dankzij de storting van 10 % van elke tussenkomst van het RIZIV (verminderd met de bijdrage 'arbeidsongeschiktheid') in een solidariteitsfonds.

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  Bij volledige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, wordt na een eigenrisicotermijn van 12 maanden de financiering van het contract ten laste genomen voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • Arbeidsongeschiktheidsrente
  Bij volledige arbeidsongeschiktheid betaalt AG Insurance, na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal 1 jaar, een jaarlijkse rente gelijk aan 4 x de jaarlijkse bijdrage “pensioen”. Deze rente is maandelijks betaalbaar en bedraagt maximaal 12.000 EUR per jaar.
 • Tussenkomst bij moederschap
  Bij moederschap wordt een bedrag, gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen”, op het RIZIV-contract gestort. Bovendien ontvangt de moeder voor haar pasgeboren kindje een eenmalige bijdrage van 100 EUR rechtstreeks op haar rekening.
 • Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente
  Bij overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar betaalt AG Insurance, in functie van de leeftijd, een jaarlijkse rente gedurende 10 jaar. Tijdens de eerste 12 maanden is er enkel dekking bij overlijden door ongeval.
 • Uitkering bij ernstige ziekten
  Bij diagnose van een ernstige ziekte vóór 60 jaar wordt eenmalig een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste bijdrage “pensioen”, aan de aangeslotene uitbetaald.

 

We beleggen elke premie aan het dan geldende gewaarborgde rentetarief. Zo brengen al uw premies individueel interesten op.

Bovendien geniet u van een eventuele winstdeelname. Die is evenwel niet gewaarborgd en kan schommelen afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. Ze vormt bijgevolg geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

 

U geniet dus alle voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zonder dat u zelf de premies betaalt.

U kunt uw RIZIV-uitkeringen ook gebruiken voor de financiering van een verzekering Gewaarborgd inkomen, die u een vervangingsinkomen garandeert bij inkomensverlies.

Meer info.

 

Arbeidsongeschiktheid kan voor zelfstandigen een echt drama zijn. Want de wettelijke bescherming reikt niet ver: u krijgt als zelfstandige met een gezin vanaf de 2e maand arbeidsongeschiktheid een bruto dagvergoeding van 53,99 EUR* (maandelijks 1.403,74 EUR).

 

De verzekering Gewaarborgd Inkomen trekt die uitkering op. En u hoeft maar drie stappen te zetten:

 • stort een percentage van uw RIZIV-uitkering door.
 • kies de modaliteiten van uw verzekering.
 • geniet uitkeringen vanaf 25% arbeidsongeschiktheid, en bij permanente arbeidsongeschiktheid tot aan uw pensioenleeftijd.

 

De hoogte van de uitkering hangt af van uw bijdrage, uw leeftijd, uw geslacht en de opties die u hebt gekozen.

 

 * Bedragen geldig sinds 1/4/2013.


 

 

Algemene voorwaarden en Solidariteitsreglement PIP-RIZIV

Website RIZIV

Folder Pension Invest Plan RIZIV

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 


Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met