Property & Benefit Plan

Property & Benefit Plan

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance (tak 21),  
  buiten fiscaliteit, onderworpen aan het Belgische recht.
 • Uitkering van een levenslange lijfrente.
 • Bescherming van de netto geïnvesteerde premie (premie excl. taks).
 • Levenslang.
 • De verzekerde moet ten minste 50 jaar zijn bij de inschrijving.
 • Gunstig fiscaal regime.
Property & Benefit Plan

  In een notendop  

  • Property & Benefit Plan richt zich tot spaarders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren en hieruit levenslang een gegarandeerde rente willen ontvangen en tevens het netto geïnvesteerde bedrag (premie excl. taks) voor hun nabestaanden willen bewaren.
  • Helpt uw levensstandaard te behouden.
  • Mild belaste periodieke rente.
  • Garantie van uw netto geïnvesteerde premie.
  • Een maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse rente kan vanaf een eenmalige investering van 25.000 EUR (2% taks en kosten inbegrepen). Voor een jaarlijkse rente volstaat een premie van 6.250 EUR (2% taks en kosten inbegrepen).
  • Gewaarborgde rentevoet: 1,50% op de netto-geïnvesteerde premie.

Eén veilig plan, in twee luiken

Het Property & Benefit Plan vrijwaart uw netto geïnvesteerd bedrag (premie exclusief taks) via het luik Property en garandeert een levenslang aanvullend inkomen via het luik Benefit.

 • Het luik Property zorgt voor het behoud van uw netto geïnvesteerde premie. Wanneer u overlijdt, wordt dat bedrag uitbetaald aan de persoon die u als begunstigde aangeduid hebt.
 • Het luik Benefit biedt u een levenslang aanvullende rente, dat bovendien jaarlijks kan verhogen via eventuele winstdelingen, afhankelijk van de economische conjonctuur en de resultaten van AG Insurance. De eventuele winstdelingen zijn definitief en verworven tot het overlijden.

 

   

Bepaal zelf de premie en periodiciteit

U kiest zelf hoeveel u wilt investeren. Een maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse rente kan vanaf een eenmalige investering van 25.000 EUR (2% taks en kosten inbegrepen). Voor een jaarlijkse rente volstaat een premie van 6.250 EUR (2% taks en kosten inbegrepen).

 

   

Gunstige fiscale regeling

Het luik Benefit van uw Property & Benefit Plan zorgt voor een periodiek rente, dat valt onder een gunstig fiscaal regime. Een afzonderlijke jaarlijkse belasting van 27 % (+ gemeentebelasting) is van toepassing op slechts 3 % van de nettopremie geïnvesteerd in het luik Benefit.

 

 

Combineer dit plan met een handgift

U kunt uw kinderen of dierbaren tijdens uw leven al een gedeelte van uw vermogen schenken. Een combinatie van een handgift en Property & Benefit Plan opent heel wat perspectieven. Zo kunt u bijvoorbeeld een inkomen behouden uit het geschonken kapitaal. Of ervoor zorgen dat het geschonken kapitaal terugkeert naar uw vermogen als de ontvanger vóór u overlijdt.

 

    

Voordelen

  • Veilig: een aanvullende rente zonder risico, met behoud van uw netto geïnvesteerde premie (premie exclusief taks);
  • Geruststellend: het aanvullend inkomen draagt bij tot het behouden van uw huidige levensstandaard. Via eventuele winstdelingen (afhankelijk van de economische toestand en de resultaten van AG Insurance) kan dat aanvullend inkomen bovendien gaandeweg aandikken.
 

Risico's

 • Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn.
 • Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

     

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 4,51% op de netto-geïnvesteerde premie.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden.
 • Kosten bij afkoop: de afkoopvergoeding bedraagt 5%. Enkel de volledige afkoop van het contract Property of van de twee contracten op hetzelfde moment is mogelijk. De afkoop van enkel het contract Benefit is nooit mogelijk.
   
 

Fiscaliteit

  • Verzekeringstak: 2% op de gestorte premie.
  • Contract Property: er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat uitgekeerd wordt bij het overlijden van de verzekerde. Er is daarentegen wel een roerende voorheffing van 27% verschuldigd bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract.
  • Contract Benefit: volgens de huidige fiscale wetgeving is 3% van het samenstellend kapitaal van de rente onderworpen aan een afzonderlijke jaarlijkse belasting van 27% (verhoogd met de opcentiemen). De verworven winstdelingen zijn niet belastbaar.
  • Successierechten kunnen in sommige gevallen verschuldigd zijn.

   

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

De klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht in geval van een toename van de rente.

Mogelijkheid om op elk moment de actuele staat van het Property & Benefit Plan te raadplegen via PC banking.

 

Lexicon

Winstdeling
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt. De rente kan verhoogd worden met een eventuele jaarlijkse winstdeling. Die wordt niet gegarandeerd en is afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance nv. Elke toegekende winstdeling is definitief verworven. 

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Raadpleeg hier de algemene voorwaarden met alle kenmerken en kosten van het Property & Benefit Plan. Deze zijn ook gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel,  www.ombudsman.as of via e-mail : info@ombudsman.as

 

Misschien ook interessant ...

 

Renteplan

 

Fix & Income Plan

 

 

 

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht

    

 

img_subtitle3

 

 

 junior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de algemene voorwaarden van Property & Benefit Plan, evenals onze flash invest.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.