Effectenrekeningverzekering

Als u onverwacht door een ongeval overlijdt, hoeven uw nabestaanden financieel niet in de kou te staan. Hebt u effecten op een Effectenrekening bij ons, dan kunt u uw dierbaren meteen bijkomende liquide middelen bezorgen. En zo hoeven zij niet op de vrijgave van deze effecten te wachten.

Wat is de Effectenrekeningverzekering?

Bij overlijden door ongeval van de (mede-)houder van de verzekerde effectenrekening, garandeert deze verzekering de uitbetaling van 35% van de verzekerde waarde van uw Effectenrekening op de dag van het ongeval (rekening houdend met de minimum- en maximumuitkeringen).

 

Vanaf 70 jaar is een degressiviteit van de vergoeding van toepassing. Indien de verzekerde een leeftijd heeft tussen 70 en 84 jaar, wordt bij overlijden door ongeval 20% van de waarde van de verzekerde effectenrekening uitgekeerd. Tussen 85 en 94 jaar vermindert dit percentage tot 10% en na 95 jaar bedraagt dit percentage nog 5%.

Wat wordt er verstaan onder "ongeval"?

Onder "ongeval" dient te worden verstaan elke gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge en

toevallige werking van een uitwendige oorzaak, onafhankelijk van het organisme van de verzekerde en die het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft.

 

Wordt met name gelijkgesteld met een “ongeval”, het overlijden dat het onmiddellijk gevolg is van een val, een verkeersongeval of een verdrinking.

 

In een oogopslag

De Effectenrekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Dekking tegen overlijden door ongeval:

 • geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking;
 • het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een uitwendige oorzaak hebben waaraan de verzekerde part noch deel heeft;
 • de dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

Overlijden als gevolg van :

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of op zijn aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: als u overlijdt door ongeval, lenigt u de financiële zorgen van uw nabestaanden.
 • Snelle uitbetaling: de begunstigden beschikken op korte termijn over liquide middelen.
 • Vooruitziend: uw nabestaanden kunnen (gedeeltelijk) de successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') op het vermogensdeel van de Effectenrekening betalen.
 

 

  

Ontdek in detail

 • Alle effecten van de Effectenrekening.
 • De door de (mede)houder en/of diens echtgeno(o)t(e) geopende pensioenspaarrekeningen in het kader van het stelsel van pensioensparen bij BNP Paribas Fortis. De Beleggersrekening(en) gebonden aan de verzekerde Effectenrekening, op voorwaarde dat de (mede)houders van beide rekeningen volledig dezelfde zijn.
 • Minimumuitkering van 2.500 EUR per verzekerde Effectenrekening, ook al ligt de verzekerde waarde van de betrokken tegoeden lager.
 • Maximumuitkering van 62.000 EUR per verzekerde Effectenrekening.
 • Maximumuitkering van 124.000 EUR per verzekerde (die over meerdere effectenrekeningen met verzekering beschikt).

De begunstigden beschikken binnen een korte termijn over liquide middelen. Hierdoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de effecten noodgedwongen verkocht moeten worden op een ongunstig moment.

In de meeste gevallen zijn die liquide middelen voldoende om de successierechten (in Vlaanderen ‘erfbelasting') te betalen die verschuldigd zijn op het vermogensdeel van de Effectenrekening.

De Effectenrekeningverzekering kost 14,80 EUR per jaar (inclusief taks) en per Effectenrekening. Een klein bedrag voor een grote gemoedsrust.

Algemene voorwaarden (pdf)

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD) , Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met