Woonsparen

épargne logement

Wat is Woonsparen?

Woonsparen is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht , Warandeberg 3 te 1000 Brussel. Woonsparen is ideaal als u voor onbepaalde duur wilt sparen en altijd aan uw geld wilt kunnen.

Met Woonsparen kunnen jongeren van 18 tot 35 jaar aan voordelige voorwaarden tot maximaal 6.000 EUR per jaar storten. Met Woonsparen kunt u aan langetermijnsparen doen om een eigen woning te kopen of te bouwen. Om er zeker van te zijn dat u regelmatig spaart, gebruikt u best een spaarabonnement. De vergoeding bedraagt momenteel: 0,01% basisrente en    0,55% getrouwheidspremie (uitgedrukt in bruto percentage op jaarbasis).

 

Kenmerken van Woonsparen

Een Spaarrekening openen, kost niets. U betaalt ook geen beheerskosten of maandelijkse bijdragen.

Woonsparen dient voor plannen op de lange termijn. Daarom geeft Woonsparen voorrang aan een hogere getrouwheidspremie. Die wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft. Ze is gegarandeerd over de verwervingsperiode. De vergoeding bedraagt momenteel: 0,01% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie (uitgedrukt in bruto percentage op jaarbasis).

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u spaart. Per kalenderjaar mag u tot maximaal 6.000 EUR storten. Het kalenderjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. Stort dus op tijd zodat het bedrag ten laatste op 31 december op de rekening staat. Zo niet, geldt de storting voor het volgende kalenderjaar. Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Woonsparen is voorbehouden voor jonge klanten tussen 18 jaar en 35 jaar. Elke klant kan maar één Woonspaarrekening openen. Ouders of grootouders kunnen uiteraard storten op de Woonspaarrekening van hun (klein)kinderen.

Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar.

 

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie. Meer informatie hierover vindt u in de Essentiële Spaardersinformatie.

Wenst u uw nabestaanden extra financiële bescherming te bieden in geval u iets overkomt? Dan kunt u een verzekering bij uw spaarrekening afsluiten. Zie onderaan de pagina voor meer info.

 

Meer informatie over Woonsparen

Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling op de interesten. Voor 2016 bedraagt die 1.880 EUR.

De vrijstelling van de roerende voorheffing geldt voor alle spaarrekeningen.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels met een gemeenschappelijke spaarrekening hebben recht op een dubbele vrijstelling voor deze spaarrekening. Het deel van de interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

 

Als u voor verschillende spaarrekeningen (waaronder ook die van uw minderjarige kinderen) een belastingvrijstelling kreeg en als de opgetelde vrijstellingen het belastingvrije plafond voor natuurlijke personen overschrijden, bent u verplicht om de ontvangen rente boven dat bedrag en waarvoor geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden in uw belastingaangifte aan te geven.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.

 

Hoe storten wij de interest voor uw spaarrekening?

 • De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening.
 • De verworven getrouwheidspremies worden op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.


Een spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

Ga voor elke spaarverrichting altijd de valutadatum na. Op de valutadatum:

 • beginnen de interesten van een storting te lopen;
 • start ook de periode van opbouw van de getrouwheidspremie.


De valutadatum valt uiterlijk op de kalenderdag na de dag van storting.


Een deposito levert op de dag van de opvraging geen interest meer op. Voor de berekening van de getrouwheidspremie geldt dat bedragen die u opvraagt altijd afgehouden worden van de meest recente stortingen.

Met deze spaarrekening kunt u:

 • geld in speciën opvragen
 • overschrijvingen uitvoeren:
  • naar een eigen rekening bij  BNP Paribas Fortis
  • geld overschrijven naar een spaarrekening op naam van uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of op naam van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening bij BNP Paribas Fortis   ;
 • effecten aankopen
 


Doe uw spaargeld automatisch groeien met een gratis spaarabonnement

 

Online aanvragen
 

Wettelijke informatie

 • Lees beslist het document 'Essentiële spaardersinformatie' vóór u een rekening opent.
 • De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.
 • Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling. Voor 2016 bedraagt deze vrijstelling 1.880 EUR. De interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.
 • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico, voor het deel van zijn vorderingen tegenover de financiële instelling die boven 100.000 EUR uitkomen, zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. Hij kan verplicht worden een deel af te staan of om te zetten in aandelen (bail-in). Bedragen tot 100.000 EUR vallen onder de depositogarantieregeling.
 • Klachten kunt u richten aan:
  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

 

Zorg voor uw nabestaanden met de Rekeningverzekering

Ongevallenverzekering van AG Insurance NV (BE).

 

De Rekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.

 

Voor een kleine premie per jaar kunt u een Rekeningverzekering afsluiten voor uw Spaarrekening. Bij een overlijden door een ongeval, krijgen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo op uw spaarrekening.

Vergoeding per verzekerde rekening: minimaal 2.500 euro; maximaal 50.000 euro.

Vergoeding per verzekerde: maximaal 125.000 euro.

Premie: 4,25 euro per verzekerde spaarrekening.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Dekking tegen overlijden door ongeval.
 • Geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking.
 • Het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een externe oorzaak hebben die niets te maken heeft met de verzekerde.
 • De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

Overlijden als gevolg van:

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of uitgevoerd op diens aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00. 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie. 

Essentiële Spaardersinformatie (pdf) Actuele rentevoeten (pdf) Precontractuele info van het Woonsparen (pdf) Bijzondere Voorwaarden van het Woonsparen (pdf) Bijzondere voorwaarden Spaarrekening (pdf)

 


Alle details van dit product afdrukken