Een spaarrekening voor uw huurwaarborg

U wilt graag iets huren? Vergeet alvast niet 2 maanden huurwaarborg te voorzien.

Wat is een spaarrekening voor uw huurwaarborg ?

Dit is een Klassieke Spaarrekening op naam van de huurder waarop de huurwaarborg wordt geblokkeerd om de verhuurder te beschermen als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De waarborg wordt pas bij het beëindigen van de huurovereenkomst teruggegeven op voorwaarde dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen.

Voordelen

  • Veilig: een spaarrekening voor uw huurwaarborg valt onder het depositogarantiestelsel.
  • Rentevergoeding: u geniet een mooie rente op uw kapitaal.
  • Fiscaal voordelig: een spaarrekening voor uw huurwaarborg biedt particulieren een niet te versmaden fiscaal voordeel, in de vorm van een van roerende voorheffing vrijgesteld bedrag aan interesten, dat bovendien jaarlijks geïndexeerd is. 
     
  • In een aantal gevallen kunt u de bekendheid van uw werkgever gebruiken om te verhinderen dat u een bedrag moet blokkeren.
    Voor meer informatie stuurt u ons een e-mail naar expats@bnpparibasfortis.com. U kunt ook bellen met de specialisten van onze klantendienst 'Expats' op tel. +32(0)2 433 41 00.
 

Ontdek in Detail

De Spaarrekening voor uw huurwaarborg biedt particulieren een niet te versmaden fiscaal voordeel, in de vorm van een van roerende voorheffing vrijgesteld bedrag aan interesten, dat bovendien jaarlijks geïndexeerd is.

Natuurlijke personen genieten jaarlijks een vrijstelling. Voor 2015 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR.

 

Voor de roerende voorheffing wordt deze vrijstelling toegepast per spaarrekening.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening. Interesten waarvoor de bank geen vrijstelling kan toepassen, worden onderworpen aan 15% roerende voorheffing.

 

Indien u vrijstellingen genoten hebt voor meerdere spaarrekeningen (met inbegrip van die van uw minderjarige kinderen) waardoor het vrijstellingsplafond overschreden wordt, bent u verplicht om het bedrag aan interesten waarvoor geen roerende voorheffing werd ingehouden en dat het vrijstellingsplafond overschrijdt op te nemen in uw aangifte personenbelasting.

De rentevergoeding bestaat uit:

een basisrente, die dag na dag wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan variëren in functie van veranderingen in de marktomstandigheden.

een getrouwheidspremie. Deze wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft ingelegd. De getrouwheidspremie is gegarandeerd over de verwervingsperiode.

 

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren op dag van de opvraging.

 

Opmerking:

Ieder jaar worden de verworven interesten aan het kapitaal van de spaarrekening binnen de eerste bankwerkdagen toegevoegd met valutadatum 1 januari.

Een spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

Ingevolge de wet moeten de huurwaarborgen bij een financiële instelling worden gedeponeerd op een speciale rekening geopend op naam van de huurder.

 

De huurwaarborg moet in één keer gestort worden op de spaarrekening en mag niet meer dan 2 maanden huur bedragen.

 

Zowel kapitaal als intresten blijven op deze rekening geblokkeerd.

 

De deposito's kunnen alleen worden gedeblokkeerd mits toestemming van de huurder en de verhuurder of als gevolg van een gerechtelijke beslissing.

Actuele rentevoeten (pdf)Bijzondere voorwaarden Spaarrekening (pdf)

Alle details van dit product afdrukken