A. Wat betekent 'verwerking van uw gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?
 

Onder verwerking van gegevens verstaan we elke bewerking van uw persoonsgegevens: Het begrip ‘verwerking' dekt onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

 

BNP Paribas Fortis NV, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het moet verwerken.

 

Wij zijn bijgevolg zowel uw gesprekspartner als die van de toezichtsautoriteiten (vb. de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens door onze bank.

 

Voor specifieke dienstverleningen doen we een beroep op gespecialiseerde partners, die naar geval, optreden als onderaannemer. Zij moeten onze instructies strikt opvolgen en ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens naleven.

In andere gevallen zijn deze partners zelf medeverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens en moeten zij op hun beurt hun wettelijke verplichtingen terzake nakomen.

 

Wij verzekeren ons ervan dat onze partners enkel gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun contract.

 

Voorbeelden van gebruikelijke partners van de financiële sector zijn:

 • Swift (wereldwijde uitwisseling van berichten);
 • VISA, MasterCard en Atos Worldline;
 • (onder)bewaarnemer van financiële instrumenten;
 • bedrijven die boekhoudkundige of betaalopdrachten uitvoeren.

 

Wij treden ook op als onderaannemer voor andere entiteiten van binnen of buiten de groep BNP Paribas. In die gevallen zijn het de opdrachtgevende entiteiten die de persoonlijke gegevens verwerken waarbij wij enkel hun instructies opvolgen.

 
 

B. Voor wie?


Deze verklaring geldt voor:

 • alle natuurlijke personen die huidige of potentiële klanten van BNP Paribas Fortis zijn;
 • alle andere tussenkomende partijen (natuurlijke personen) bij een verrichting met de bank (vb. bestuurders van vennootschappen, gevolmachtigden, wettelijke vertegenwoordigers en andere contactpersonen).

 

Deze verklaring geldt niet voor:

 • rechtspersonen.

 
 

C. Voor welke gegevens?


Deze verklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het gaat m.a.w. om gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

 

In het kader van uw verrichtingen met BNP Paribas Fortis kunnen wij ertoe gebracht worden om verschillende persoonsgegevens te verzamelen:

 • gegevens om u te identificeren: uw naam, adres, geboortedatum en -plaats, foto, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres[1], beroep, gezinssamenstelling ...;
 • gegevens die moeten toelaten een contract te sluiten: uw loon, de waarde van uw vastgoed ...;
 • transactiegegevens: gegevens over uw verrichtingen bij de bank, d.w.z: namen en rekeningnummers, de mededelingen, meer algemeen, alle gegevens van een storting, een overschrijving, een geldopvraging ... via uw rekeningen;
 • gegevens over uw gedrag en gewoontes met betrekking tot het gebruik van onze kanalen : kantoren, websites, apps voor tablet en smartphone ...;
 • gegevens over uw voorkeuren en interesses, die u ons rechtstreeks of onrechtstreeks meedeelt, bijvoorbeeld doordat u deelneemt aan onze wedstrijden, aanwezig bent op events, uw vastgoedprojecten, uw hobby's ...;
 • gegevens afkomstig van derde partijen;
 • gegevens die u met de bank uitwisselde op onze specifieke pagina's op de sociale media.

 

Zoals de wet het voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals onder andere:

 • raciale of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging;
 • lidmaatschap van een vakvereniging;
 • genetische eigenschappen;
 • gezondheid;
 • seksuele voorkeuren;
 • strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien;
 • biometrische gegevens.

 

Indien wij toch gegevens van deze aard moeten verwerken, vragen wij altijd voorafgaandelijk uw toestemming.

 
 

D. Welke reglementering regelt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België?
 

De wet van 8 december 1992 ('privacywet') en de bijhorende koninklijke uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons ertoe onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wij genoodzaakt zijn uw gegevens te verwerken. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij u aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.


[1] Het IP-adres is het nummer waarmee elke op het internet aangesloten computer kan worden geïdentificeerd.