A. Recht op toegang, verbetering en verwijdering
 

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u betreffen. In dat kader kunt u ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • waarvoor wij die verwerken;
 • welke groepen van persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welke categorieën van bestemmelingen wij uw gegevens delen;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens van u automatisch verwerken.

 

Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren. In een aantal welomschreven gevallen maakt de wet het mogelijk om de gegevens te doen verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

 

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden (een verhuis of een vernieuwing van uw identiteitskaart).

 

 

B. Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens

 

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij wensen uit te voeren. Zo kunt u zich zonder opgave van een reden verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden.

 

Dit recht kan echter uitgeoefend worden onder bepaalde voorwaarden:

 1. Uw verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn.
 2. Enkel de weigering van het gebruik voor direct marketing-redenen moet u niet motiveren. Voor alle andere weigeringen moet u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen hebben die verband houden met een bijzonder aspect van uw situatie. Is het verzet gerechtvaardigd, dan mogen wij de gegevens in kwestie niet meer verwerken.
 3. U kunt zich echter niet verzetten tegen een verwerking die noodzakelijk is:
  • voor de uitvoering van een contract of precontractuele afspraken tussen ons;
  • de naleving van een wettelijke of reglementaire bepaling waaraan we zijn onderworpen.

 

C. Recht op verzet tegen een communicatiekanaal voor reclamedoeleinden (direct marketing)

 

Zelfs als we het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, vragen wij uw specifieke toestemming voor het gebruik van elektronische post (e-mail, sms …) voor reclamedoeleinden.

 

Betreft het commerciële berichten via sms of e-mail voor producten zonder verband met wat u reeds aan producten bij ons bezit, dan moeten we u uitdrukkelijk om toestemming vragen. U kunt op uw toestemming steeds terugkomen in antwoord op elke mail of een sms die u ontvangt.

 

Voor commerciële voorstellen die wij u per post bezorgen of via de telefoon doen, hebben wij geen voorafgaande toestemming nodig. Toch kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten:

 • door contact op te nemen via de kanalen die wij hieronder vermelden;
 • voor publiciteit per post: door zich in te schrijven op de zgn. Robinson-lijst;
 • voor publiciteit via telefoon: door zich in te schrijven op de zgn. bel-me-niet-meer-lijst.

 

Wilt u naderhand opnieuw reclame ontvangen, dan kunt u uw kantoor hierover op de hoogte brengen.

 

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

 

 

D. Bij wie kunt u terecht?

 

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om uw kantoor te contacteren.

 

Gaat het om het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, dan stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart en een gedetailleerde omschrijving, naar:

 • per post:
  BNP Paribas Fortis NV
  Data Protection and Privacy Office – 1GA4B
  Warandeberg 3
  1000 Brussel;

 

Bij een conflict betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vragen dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bemiddelt. Het adres is:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 2 274 48 00

Mail: commission@privacycommission.be