Als u aangenomen wordt voor een job, bent u natuurlijk blij. Maar wie een arbeidscontract tekent, kan best toch even bij enkele zaken stilstaan. Wat moet er in het arbeidscontract staan? En waar moet u op letten als u uw contract tekent?

Het contract
Sluit u een arbeidsovereenkomst, dan wordt dat bijna altijd op papier gezet, hoewel dat niet steeds verplicht is. Zo kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur bij een voltijdse tewerkstelling mondeling gesloten worden. Maar zelfs dan is het toch te verkiezen om een schriftelijke overeenkomst te sluiten, want zo staat u sterker bij mogelijke latere problemen. Gaat het om een contract van bv. bepaalde duur of om deeltijdse arbeid, dan is een schriftelijke overeenkomst sowieso verplicht.

Deze gegevens moeten steeds vermeld worden:

  • de identiteit van de werknemer en de werkgever;
  • de plaats van tewerkstelling;
  • de datum van indiensttreding;
  • de functie en eventueel een functieomschrijving;
  • het bruto maandloon en eventuele andere voordelen (onkostenvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, firmawagen, enz.);
  • de betaalwijze;
  • de arbeidsduur en uurregeling (mogelijk wordt er verwezen naar het arbeidsreglement);
  • het soort contract: bepaalde of onbepaalde duur, deeltijds, enz.;
  • een proefbeding als er een proefperiode is;
  • de einddatum van het contract bij een overeenkomst van bepaalde duur.

Waarop letten?
Als werknemer geniet u een zekere ‘bescherming' zoals onder meer een minimumloon, een maximale wekelijkse arbeidsduur, wettelijke vakantie, gewaarborgd loon bij ziekte en opzeggingstermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarvan kan niet worden afgeweken, ongeacht het feit of daarover iets in het contract vermeld staat of niet. Dat neemt echter niet weg dat het belangrijk kan zijn om na te kijken of alle overeengekomen bepalingen en de daarvoor vermelde gegevens correct weergegeven zijn.

Het is ook niet ongebruikelijk dat in het contract een proefbeding wordt opgenomen. Dat kan zowel bij arbeiders als bedienden en het laat toe om de overeenkomst tijdens de proefperiode (na een maand) te beëindigen met een korte opzeg van zeven dagen. Dat kan dus interessant zijn als de job wat zou tegenvallen, maar anderzijds kunt u ook zelf snel ontslagen worden als uw werkgever niet helemaal tevreden zou zijn. Die proefperiode duurt minstens één maand en maximaal zes maanden (of twaalf maanden bij een jaarloon hoger dan 36.604 EUR). Die periode kan niet worden verlengd, maar wel geschorst (bv. bij ziekte, zwangerschap, enz.).

Houd er ook rekening mee dat eenmaal een arbeidsovereenkomst ondertekend is, u daardoor gebonden bent. Dat betekent dus dat u, als u er toch nog onderuit zou willen komen, ontslag moet nemen, waarbij de opzegtermijnen gerespecteerd moeten worden.

Ga zeker na of in het contract alle overeengekomen bepalingen en verplichte vermeldingen correct zijn weergegeven. Eenmaal het contract ondertekend is, bent u er immers door gebonden. De basisbegrippen en soorten overeenkomsten vindt u bij de FOD Werkgelegenheid.