prem_sav_acc

Door ondertekening verklaar ik:

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

Online Spaarrekening Premium: Bijzondere Voorwaarden

(geldig vanaf 01/07/2014)

Artikel 1 – Definitie

Deze bijzondere voorwaarden regelen de Online Spaarrekening Premium, een gereglementeerde onlinespaarrekening in euro. Deze spaarrekening valt onder de regelgeving van het KB/WIB 92, dat bepaalde normen betreffende de vergoeding en het gebruik van de rekening vastlegt.

De Online Spaarrekening Premium is bestemd voor natuurlijke personen en privégebruik. Onder 'de bank' of 'BNP Paribas Fortis' wordt verstaan 'BNP Paribas Fortis NV'.

Artikel 2 – Opening van de rekening

Een Online Spaarrekening Premium kan worden geopend via PC banking, via andere elektronische toepassingen waarin de bank voorziet of via de kantoren van de bank.

Artikel 3 – Verwijzing

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald, wordt verwezen naar de algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

Artikel 4 – Rekeninguittreksels

Verrichtingen op Online Spaarrekeningen Premium worden meegedeeld op rekeninguittreksels.

Artikel 5 – Toegestane verrichtingen

Creditverrichtingen

Alle creditverrichtingen zijn toegestaan, zonder beperking van bedrag.

Debetverrichtingen

Aankoop van of inschrijving op effecten via PC banking of via het kantoor, geldopvraging via de Self en overschrijving via elektronische kanalen

naar:

- een andere BNP Paribas Fortis-rekening op naam van dezelfde titularis

- een andere BNP Paribas Fortis-spaarrekening op naam van de echtgeno(o)t(e), van de wettelijk samenwonende partner of van (een van) de ouders of kinderen van de titularis.

Artikel 6 – Vergoeding

De vergoeding van Online Spaarrekeningen Premium bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

De basisrente en de premies worden afzonderlijk berekend tegen een rente uitgedrukt op jaarbasis. De bank stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast, rekening houdend met de geldende fiscale bepalingen.

De basisrente en de getrouwheidspremie zijn vermeld in de 'Tarievenlijst', die de klanten in alle kantoren van de bank kunnen krijgen, en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be. Ze kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. De wijzigingen van de basisrente en de getrouwheidspremie worden aan de klanten meegedeeld via een bericht bij het eerstvolgende rekeninguittreksel.

Basisrente

De basisrente wordt dag na dag verworven.

De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden aangepast op basis van eventuele tariefwijzigingen.

Elke verhoging van de basisrente geldt niettemin voor een periode van minstens drie maanden, tenzij bij verlaging van de rente voor de voornaamste herfinancieringsverrichtingen van de Europese Centrale Bank. Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrente van toepassing.

Getrouwheidspremie

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende twaalf opeenvolgende maanden ingeschreven blijven.

Bij overboeking, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, tussen twee gereglementeerde BNP Paribas Fortis-spaarrekeningen op naam van dezelfde titularis blijft de premieopbouwperiode voor het overgeboekte spaardeposito verworven, op voorwaarde dat de overboeking minimaal 500 EUR bedraagt en dat de titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar niet reeds drie dergelijke overboekingen vanaf dezelfde spaarrekening heeft verricht. (geldig vanaf 1 januari 2014)

Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie is verworven, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van twaalf maanden.

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode, tenzij bij een overboeking zoals bepaald in alinea 2 hierboven. In dat geval wordt de getrouwheidspremie pro rata temporis berekend volgens de getrouwheidspremie die op elk spaardeposito van toepassing is.

Toegepast tarief

De basisrente en de getrouwheidspremie van de Online Spaarrekening Premium zijn geldig voor zover het saldo op de Online Spaarrekening Premium minstens 12.500 EUR bedraagt.

Indien het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, geldt de basisrente van de gewone gereglementeerde spaarrekening (zie tarievenlijst).

Indien het saldo op de rekening bij een nieuwe storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode minder dan 12.500 EUR bedraagt, wordt de getrouwheidspremie van de gewone gereglementeerde spaarrekening toegekend (zie tarievenlijst).

Artikel 7 – Berekening en betaling van de vergoeding

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de kalenderdag van de opvraging.

Niettemin is bij interne overboeking tussen twee BNP Paribas Fortis-rekeningen de valutadatum voor elke rekening gelijk aan de overboekingsdatum.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieopbouwperiode het minst ver is gevorderd. Indien eenzelfde premieopbouwperiode van toepassing is op meerdere bedragen, wordt in eerste instantie het bedrag in aanmerking genomen waarvoor de getrouwheidspremie het laagst is.

De basisrente wordt jaarlijks op 1 januari van het volgende jaar berekend en wordt op 2 januari aan het kapitaal van de spaarrekening toegevoegd met valutadatum 1 januari.

De verworven getrouwheidspremies worden elk kwartaal in rekening geboekt. Ze genereren basisrente vanaf respectievelijk 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari na het kwartaal tijdens hetwelk ze zijn verworven.

De titularissen van een Online Spaarrekening Premium ontvangen een uittreksel met de details van de in rekening geboekte interest.

De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een getrouwheidspremie op het einde van de twaalf maanden durende verwervingsperiode.

Voor spaarrekeningen waarvan het bedrag in de loop van het jaar volledig werd opgevraagd, kan de vergoeding die op dat ogenblik was verworven, op verzoek samen met het kapitaal worden vereffend.

Artikel 8 – Kosten

De eventuele kosten van een Online Spaarrekening Premium zijn vermeld in de tarievenlijst, die ter beschikking ligt in alle kantoren van de bank, en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

Artikel 9 – Rekeningverzekering

Het afsluiten van een rekeningverzekering op de Online Spaarrekening Premium is mogelijk via PC banking of via een kantoor.

Artikel 10 – Roerende voorheffing

De Online Spaarrekening Premium is een gereglementeerde spaarrekening. De basisrente en getrouwheidspremies die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag dat in de tarievenlijst is vermeld.

Artikel 11 – Wijzigingen

Elke eventuele wijziging van de bijzondere voorwaarden van de Online Spaarrekening Premium moet met de klant worden overeengekomen volgens de hierna vermelde modaliteiten. De titularis van de spaarrekening moet van de wijziging in kennis worden gesteld via een bij zijn rekeninguittreksel gevoegd bericht, per gewone brief of per personal message in PC banking.

De klant kan de gewijzigde tekst verkrijgen in elk kantoor van de bank en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be. Behoudens wettelijke of reglementaire vereisten gaat de wijziging in op de eerste dag van de tweede maand na die van de kennisgeving. Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, beschikt hij over dezelfde termijn om zijn zakenrelatie met de bank kosteloos te beëindigen.

Artikel 12 – Klachten

Indien de titularis van een Online Spaarrekening Premium niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsmodaliteiten van de spaarrekening en de interestberekening, kan hij zich met zijn eventuele klacht wenden tot:

BNP Paribas Fortis NV
Klachtenmanagement (1QA8D)
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00

en dit binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de basisrente en de premies op de spaarrekening werden gestort.

Online Spaarrekening Premium: precontractuele informatie

(geldig vanaf 24/04/2015)

Informatie in verband met BNP Paribas Fortis nv

De Online Spaarrekening Premium is een product van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel

(RPR 0403 199 702, BTW BE 403 199 702, FSMA nr. 25.879A), die handelt als aanbieder van de dienst.

BNP Paribas Fortis nv staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.

Kenmerken van de Online Spaarrekening Premium

De Online Spaarrekening Premium is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Online Spaarrekening Premium.

Vergoeding

De vergoeding van de Online Spaarrekening Premium bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, alle uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.

Basisrente

De basisrente wordt dag na dag berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen. Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van toepassing.

Getrouwheidspremie Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van 12 maanden. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Toegepast tarief

De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Online Spaarrekening Premium zijn geldig voor zover het saldo op de Online Spaarrekening Premium minstens 12.500 EUR bedraagt.

Wanneer echter het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan geldt de basisrente van het gewoon gereglementeerd sparen (zie tarieflijst).

Wanneer op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan wordt een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op het gewoon gereglementeerd sparen, zoals vermeld in de tarieflijst.

De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst die u kunt raadplegen op de website www.hellobank.be

De interest en getrouwheidspremies die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag van 1.880 EUR per jaar (2015).

Beheer- en andere kosten

Opening, afsluiting, beheer, rekeningafschriften en alle verrichtingen op de Online Spaarrekening Premium zijn gratis.

Voor rekeningen met een saldo < 25 EUR, waarop sinds 10 jaar geen verrichtingen meer zijn uitgevoerd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis nv aanhoudt zal de jaarlijkse beheerkost 2,50 EUR bedragen.

In geval van verzending van rekeninguittreksels per post worden portkosten aangerekend (vanaf 1 april 2015).

De bank kan op elk moment de hoger vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de Online Spaarrekening Premium wijzigen. De betreffende informatie zal in dat geval eveneens worden aangepast.

Herroepingsrecht - Opzeggingsrecht

U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract uw Online Spaarrekening Premium te herroepen zonder betaling van kosten en zonder vermelding van een reden.

In dat geval zult u enkel de eventuele kosten betalen verbonden aan de daadwerkelijk verleende dienst volgens het geldende tarief. Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw Online Spaarrekening Premium voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Conform de modaliteiten vastgelegd in Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis nv kunnen zowel u als BNP Paribas Fortis nv de Online Spaarrekening Premium afsluiten.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken - Varia

De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de spaarrekening als de relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de spaarrekening en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de rechter aangeduid in Artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis nv.

Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de spaarrekening zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie.

Verhaalrecht

Onverminderd het verhaal in rechte kan u eventuele klachten schriftelijk richten aan:

BNP Paribas Fortis nv Klachtenmanagement (1QA8D) Warandeberg 3 1000 Brussel

Fax: +32 (0)2 228 72 00

Indien de door de Bank voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan:

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen Belliardstraat 15-17, Bus 8 1040 Brussel