h4y_cur_acc

Door ondertekening verklaar ik:

 • kennis te hebben genomen van de precontractuele informatie en de contractuele voorwaarden van de onderschreven dienst(en) te aanvaarden;
 • akkoord te gaan met de onmiddellijke uitvoering van deze dienst(en) vóór het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn.

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

ALGEMENE VOORWAARDEN HELLO4YOU

(GELDIG VANAF 15.12.2013)

De algemene voorwaarden Hello4You worden beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV en de bijzondere voorwaarden die op de door de klant genomen bankdiensten van toepassing zijn.

Artikel 1: BEGRIPPEN

1.1 Hello4You

Hello4You is een pakket van gratis bankdiensten voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar bestaande uit:

 • Zichtrekening in EUR (hierna 'referentierekening' genoemd)
 • Beheerskosten zichtrekening
 • Beheerskosten bankkaart
 • Bankkaart met diensten 'geldopname', 'betalen bij handelaars'
 • Rekeninguittreksels via digitale kanalen
 • 1 personalisatie van de bankkaart per jaar
 • 1 vervanging van een verloren/gestolen kaart per jaar
 • 1 prepaid betaalkaart
 • 1 'Classic' kredietkaart: 1ste jaar gratis, nadien 50% korting (mits aanvaarding)
 • Easy banking
 • PC banking
 • Phone banking
 • Betalingen met bankkaart in eurozone
 • Geldopnames met bankkaart in eurozone
 • Geldopnames aan het loket van BNP Paribas Fortis-kantoren
 • 1 Hello4You spaarrekening 
 • Enkelvoudige 'papieren' Europese overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen) (max. 50.000 EUR per verrichting)

De bankdiensten die in het Hello4You-aanbod zijn opgenomen, dienen door de Hello4You-houder(s) te worden aangevraagd en worden toegekend indien aan de desbetreffende toekenningsvoorwaarden is voldaan.

De bankdiensten die niet in het Hello4You-aanbod zijn opgenomen, kunnen apart worden verkregen (voor zover aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan) en zullen tegen het gebruikelijke tarief (beschikbaar in de kantoren, via het Hello Team of op de websites van de bank) worden aangerekend.

1.2 Hello4You-houder(s)

De Hello4You-houder(s) is (zijn) de titularis(sen) van de referentierekening en dient (dienen) aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • natuurlijke persoon;
 • rechtsbekwaam;
 • meerderjarig (minimumleeftijd: 18 jaar);
 • maximumleeftijd bij toetreding: 27 jaar en 9 maanden.

1.3 Referentierekening

De referentierekening dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • zichtrekening in EUR voor privégebruik
  • maximaal twee titularissen
  • indien er twee titularissen zijn, geven ze elkaar wederzijds volmacht
 • houder(s) is (zijn) de enige titularis(sen) van de referentierekening;
 • mag geen rekening 'naakte eigenaar' zijn;
 • mag geen blokkerend verzet hebben.

Artikel 2: PRODUCTDEFINITIES

Komen in aanmerking voor Hello4You:

 • Beheerskosten: enkel de beheerskosten van de referentierekening
 • Bankkaart met diensten geldopname, betalen bij handelaars: maximaal twee aan de referentierekening gekoppelde kaarten, ongeacht de identiteit van de kaarthouder
 • Beheerskosten van de in Hello4You begrepen bankkaarten
 • Rekeninguittreksels via digitale kanalen
 • 1 prepaid betaalkaart
 • 1 'Classic' kredietkaart (1ste jaar gratis, nadien 50% korting): maximaal twee aan de referentierekening gekoppelde kaarten, ongeacht de identiteit van de kaarthouder
 • Easy banking: maximaal twee contracten op naam van de Hello4You-houder(s)
 • PC banking: maximaal twee contracten op naam van de Hello4You-houder(s) en alle contracten op naam van een gevolmachtigde (niet-titularis) van de Hello4Youreferentierekening, indien deze ook de tariferingsrekening van het contract is
 • Phone banking: maximaal twee contracten op naam van de Hello4You-houder(s)
 • Betalingen met bankkaart in eurozone: gekoppeld aan de referentierekening
 • Geldopnames met bankkaart in eurozone: van de referentierekening
 • Geldopnames aan het loket: gekoppeld aan de referentierekening
 • Enkelvoudige 'papieren' Europese overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen)(max. 50.000 EUR per verrichting)
 • 1 specifieke spaarrekening (met ingang vanaf een datum die zal worden meegedeeld op de website van de bank: www.bnpparibasfortis.be)

Artikel 3: Vanaf wanneer (toetreding) en tot wanneer (uittreding) gelden de Hello4You-voordelen?

Beheerskosten zichtrekening:

 • Bestaande rekening: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding
 • Nieuwe rekening: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 

Beheerskosten bankkaart:

 • Bestaande dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding
 • Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 

Bankkaart met diensten 'geldopname', 'betalen bij handelaars':

 • Bestaande dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding
 • Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 

Prepaid betaalkaart:

 • Bestaande dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding
 • Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 

'Classic' kredietkaart (1ste jaar gratis, nadien 50% korting):

 • Bestaande dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding
 • Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 

PC banking/Easy banking:

 • Bestaande dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding
 • Nieuwe dienst: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 

Phone banking: vanaf maand volgend op toetreding tot einde maand van uittreding

 • Betalingen met bankkaart in eurozone: vanaf kalenderdag volgend op dag van toetreding tot en met dag van uittreding
 • Geldopnames met bankkaart in eurozone: vanaf kalenderdag volgend op dag van toetreding tot en met dag van uittreding
 • Geldopnames aan het loket: vanaf kalenderdag van toetreding tot en met dag van uittreding
 • Enkelvoudige 'papieren' Europese overschrijvingen: vanaf kalenderdag van toetreding tot en met dag van uittreding

Artikel 4: Maandbijdragen

Hello4You is gratis.

Artikel 5: Beëindiging

Onverminderd de bepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden kan Hello4You als volgt worden beëindigd:

 • op vraag van de houder(s): via eenvoudig bericht aan het kantoor of aan het Hello Team kan (kunnen) de houder(s) Hello4You op elk ogenblik beëindigen
 • op initiatief van de bank: indien niet langer is voldaan aan de voorwaarden betreffende de houder(s) en de referentierekening (art. 1.2 en 1.3), verliest (verliezen) de houder(s) automatisch het recht op de specifieke tariefvoorwaarden van Hello4You. Wanneer de houder(s) de leeftijd van 28 jaar bereikt (bereiken), wordt Hello4You automatisch omgezet in de meest aangewezen beschikbare bankformule in het licht van de gewoonten van de houder(s) inzake het gebruik van de beschikbaar gestelde banktoegangskanalen. De houder(s) zal (zullen) minstens twee maanden vóór zijn (hun) 28ste verjaardag over die bankformule worden ingelicht, met dien verstande dat hij (zij) gedurende die termijn de mogelijkheid zal (zullen) hebben om voor een andere formule te opteren. Bij cotitulariteit heeft de omzetting plaats op het ogenblik dat de jongste titularis de leeftijd van 28 jaar bereikt. Indien het privégebruik van de referentierekening in professioneel gebruik wordt gewijzigd (op initiatief van de houder(s)), wordt die rekening automatisch in een Pro Pack omgevormd (voor zover aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan).

Bij het beëindigen van Hello4You blijven alle financiële diensten behouden (behoudens uitdrukkelijke vraag van de houder(s)) en zullen daarvoor de voorwaarden voor gewone klanten (of Pro Packklanten, zie vorige alinea) gelden.

Die voorwaarden zijn beschikbaar in de kantoren of via het Hello Team.

Hello4You: precontractuele informatie

1. Informatie over BNP Paribas Fortis nv

Hello4You is een product van BNP Paribas Fortis nv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, die optreedt als aanbieder van de dienst (hierna 'de bank' genoemd).

BNP Paribas Fortis nv staat onder het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A.

2. Kenmerken van Hello4You

Hello4You is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hello4You die u kunt raadplegen in uw kantoor en op de websites van BNP Paribas Fortis nv en Hello bank!.

A. Mogelijke diensten

Hello4You biedt jongeren van 18 tot en met 27 jaar de mogelijkheid om gratis de belangrijkste bankzaken te regelen, en daarnaast ook heel wat extra voordelen te genieten.

Gratis inbegrepen diensten:

 • Zichtrekening in EUR (" de referentierekening ")
 • Beheer van de zichtrekening
 • Bankkaart voor geldopvragingen, betalingen
 • Betalingen met de bankkaart in de eurozone
 • Geldopvragingen met de bankkaart in de eurozone
 • Geldopvragingen aan het loket van BNP Paribas Fortis nv-kantoren
 • Europese overschrijvingen (SEPA) (maximaal 50.000 EUR per verrichting)
 • 1 personalisatie van de bankkaart per jaar
 • 1 vervanging per jaar van de verloren of gestolen Easy banking-bankkaart
 • PC banking
 • Phone banking

Rekeninguittreksels gratis via digitale kanalen

Andere voordelen:

 • Gratis prepaid betaalkaart
 • Een 'Classic'-kredietkaart gratis het eerste jaar, daarna voor de helft van de prijs (onder voorbehoud van aanvaarding). Tarief beschikbaar in het kantoor of op de websites van BNP Paribas Fortis nv of Hello bank!.
 • Hello4You spaarrekening

Deze diensten, gekoppeld aan Hello4You, moeten door de klant zelf worden aangevraagd. Ze worden toegekend indien wordt voldaan aan de desbetreffende toekenningsvoorwaarden.

De bancaire diensten die niet in dit Hello4You-aanbod zijn opgenomen, zoals de rekeningverzekering, kunnen apart worden aangevraagd en worden enkel verkregen indien aan de desbetreffende toekenningsvoorwaarden wordt voldaan. Deze diensten worden tegen het gebruikelijke tarief (beschikbaar in het kantoor of op www.bnpparibasfortis.be) aangerekend.

B. Toekenningsmodaliteiten

De Hello4You-houder(s) dient (dienen) aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Natuurlijke persoon
 • Rechtsbekwaam
 • Meerderjarig (minimumleeftijd 18 jaar)

Maximumleeftijd voor intekening 27 jaar en 9 maanden

De referentierekening van Hello4You dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zichtrekening in EUR voor privégebruik
 • Maximaal twee houders.
 • Indien er 2 houders zijn, dan geven deze elkaar wederzijdse volmacht
 • Mag geen rekening " blote eigenaar " zijn

C. Tarieven en rentevoeten

Gratis rekening.

Rentevoet:

Creditrente Hello4You: 0,10% vanaf de eerste EUR

D. Duur

Hello4You blijft geopend tot de leeftijd van 28 jaar, tenzij de overeenkomst eerder wordt beëindigd, hetzij op initiatief van de houder(s), hetzij op initiatief van de bank.

Wanneer de houder(s) de leeftijd van 28 jaar bereikt (bereiken), wordt Hello4You automatisch omgezet in de meest gepaste beschikbare bankformule overeenkomstig de gewoonten van de houder(s) inzake het gebruik van de beschikbaar gestelde banktoegangskanalen. De houder(s) zal (zullen) minstens twee maanden vóór zijn (hun) 28e verjaardag over die bankformule worden ingelicht, met dien verstande dat hij (zij) gedurende die termijn de mogelijkheid zal (zullen) hebben om voor een andere formule te opteren. In geval van medehouderschap vindt de conversie plaats wanneer de jongste der medehouders 28 jaar wordt.

3. Herroepingsrecht – Opzeggingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om de inschrijving op de vanop afstand geopende Hello4You zonder vergoeding en zonder vermelding van een reden te herroepen. U kunt dat recht uitoefenen gedurende 14 kalenderdagen volgend op de rekeningopening door een aangetekende brief te sturen naar BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Indien het herroepingsrecht niet wordt uitgeoefend, dan blijft Hello4You open tot en met de leeftijd van 27 jaar.

Opzeggingsrecht

Onverminderd de algemene bankvoorwaarden kan Hello4You op initiatief van de klant via een eenvoudig bericht worden gesloten.

De klant verliest overigens automatisch het recht op de Hello4You-voorwaarden indien de in punt 2 beschreven toekenningsmodaliteiten niet worden nagekomen.

4. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia

De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van Hello4You als de relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de Hello4You-overeenkomst en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de rechter aangeduid in artikel 23 van de 'Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis nv'. Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van Hello4You zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie.

5. Geldigheidstermijn van de informatie

De bank kan op elk moment de hiervoor vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van Hello4You wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie m.b.t. die kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze werd verstrekt.

6. Klachten en verhaal

Klachten kunnen aan de bank worden gemeld via het kantoor van de klant, door zich te richten tot de Klantendienst of het Hello Team of via het daartoe bestemde klachtenformulier in PC banking of op de website van de bank.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij de Ombudsdienst van de bank via gewone post op volgend adres:

Klachtenmanagement (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 2 228 72 00

Indien de door de Ombudsdienst van de bank voorgestelde oplossing de klant geen voldoening schenkt, kan de klant, als natuurlijke persoon die een klacht heeft over zijn privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan de Ombudsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, ofwel via gewone brief op het hierna volgende adres, ofwel via het daartoe bestemde klachtenformulier op de websitevan die dienst:

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen

North Gate II

Koning Albert II-laan 8, bus 2

B-1000 Brussel
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
www.ombudsfin.be

Ingeval de klacht een betalingsdienst betreft, kan de klant ook schriftelijk klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.