easy_banking

Met mijn handtekening bevestig ik dat:

Deze informatie en voorwaarden moeten worden opgeslagen en/of afgedrukt.

ALGEMENE VOORWAARDEN HELLO PACK

(Geldig vanaf 15/05/2013)

De Algemene voorwaarden Hello Pack worden beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV,tenzij hierna daarvan wordt afgeweken.

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Hello Pack

Het Hello Pack omvat een aantal onlinebankdiensten waarmee de klant zijn courante bankverrichtingen kan uitvoeren. De volgende diensten, die in artikel 2 nader worden beschreven, zijn gratis in het Hello Pack begrepen:

De houder van een Hello Pack kan nog andere door de bank gecommercialiseerde producten en diensten verkrijgen. De eventuele tarieven voor die complementaire diensten zijn opgenomen in de tarievenlijst die beschikbaar is via www.hellobank.be.

In afwijking van artikel 51 van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kunnen voor de Hello Zichtrekening geen cheques worden afgeleverd.

1.2 Houders van het Hello Pack

De houder van het Hello Pack is de titularis van de referentierekening en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.3 Referentierekening

De referentierekening van het Hello Pack voldoet aan de volgende voorwaarden:

Mag geen rekening 'blote eigenaar' of 'vruchtgebruiker' zijn

ARTIKEL 2: PRODUCTDEFINITIES

De volgende bijzonderheden betreffen de diensten die gratis in het Hello Pack zijn begrepen:

ARTIKEL 3: SLUITING VAN HET HELLO PACK

Onverminderd de toepassing van de Algemene Bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kan het Hello Pack op initiatief van de klant via het Contact Centre worden gesloten.

Indien de klant niet langer houder van een Hello Pack is, worden voor alle producten verworven onder het merk Hello bank!, die niet gesloten en niet aan een andere Hello Zichtrekening gekoppeld zijn, automatisch dezelfde tarieven toegepast als voor de overeenstemmende producten van het merk 'BNP Paribas Fortis', volgens de door de klant gekozen formule, en zulks binnen de wettelijk toegestane limieten.

JURIDISCHE MEDEDELING

Ongeoorloofde debetsaldo's op een rekening worden gerapporteerd aan de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, B – 1000 Brussel (bestand van niet-gereguleerde registraties). De Bank behoudt zich ook het recht voor om deze gegevens mee te delen aan derden die belast zijn met de inning van haar vorderingen.