sav_acc

Voordelen

Ontdek in detail

Fiscaal voordelig

Iedere belastingplichtige geniet jaarlijks een vrijstelling.
Voor 2015 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR voor natuurlijke personen die in België verblijven.
Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening.

Rentevergoeding

De rentevergoeding bestaat uit:

Opmerking:

Ieder jaar ontvang je, als spaarder, binnen de eerste bankwerkdagen, de verworven interesten met valutadatum 1 januari.

Een spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

Gebruik

Renteberekening

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de dag van opvraging.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Verrichtingen op de rekening *

De wetgever laat niet toe de spaarrekening te gebruiken zoals een zichtrekening. Toch zijn heel wat verrichtingen mogelijk:

* De gereglementeerde spaarrekening is ontstaan uit de wens van de overheid om het sparen door particulieren aan te moedigen via een fiscaal gunstregime. De Spaarrekening moet dan ook aan welbepaalde, bij Koninklijk Besluit vastgelegde, normen beantwoorden inzake de rentevergoeding en het gebruik.