prem_sav_acc

Je rekening beheren, verrichtingen uitvoeren, … Je regelt het allemaal waar en wanneer het je uitkomt via Hello banking!

De Online Spaarrekening Premium is bestemd voor natuurlijke personen en geeft een hogere rentevergoeding vanaf 12.500 euro.

Voordelen

Ontdek in detail

Fiscaal voordelig

De Online Spaarrekening Premium biedt particulieren een niet te versmaden fiscaal voordeel, in de vorm van een van roerende voorheffing vrijgesteld bedrag aan interesten, dat bovendien jaarlijks geïndexeerd is.

Voor 2015 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR voor natuurlijke personen die in België verblijven.

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening.

Rentevergoeding

De rentevergoeding bestaat uit:

De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Online Spaarrekening Premium zijn geldig voor zover het saldo op de Online Spaarrekening Premium minstens 12.500 EUR bedraagt.

Wanneer echter het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan geldt op het totaalsaldo van de rekening, de basisrente van het gewoon gereglementeerd sparen.

Wanneer op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt dan wordt aan deze storting of nieuwe getrouwheidsperiode, een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op het gewoon gereglementeerd sparen.

Indien de minimuminlage van 12.500 EUR wordt bereikt met verscheidene stortingen, dan wordt de verhoogde getrouwheidspremie enkel toegekend aan de storting die het saldo op de rekening op minstens 12.500 EUR heeft gebracht.

Opmerking:

Gebruik

Renteberekening

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de dag van opvraging.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Verrichtingen op de rekening *

De wetgever laat niet toe de Online Spaarrekening Premium te gebruiken zoals een zichtrekening. Toch zijn heel wat verrichtingen mogelijk:

* De gereglementeerde spaarrekening is ontstaan uit de wens van de overheid om het sparen door particulieren aan te moedigen via een fiscaal gunstregime. De Spaarrekening moet dan ook aan welbepaalde, bij Koninklijk Besluit vastgelegde, normen beantwoorden inzake de rentevergoeding en het gebruik.}