specinfo

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

(Geldig vanaf 17/04/2014)

I. ALGEMEEN

De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg 3, RPR Brussel, btw BE 0403.199.702, FSMA nr. 25879A. In overeenstemming met de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis worden de specifieke bepalingen van de dienst Easy banking verduidelijkt in deze Algemene voorwaarden, evenals in de door de houder ondertekende overeenkomst of aanvraag, de technische informatie op de websites (www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be), de berichten van wijziging die aan de houder kunnen worden bezorgd zoals bepaald in artikel XII hierna.

De Bank behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van voormelde dienst een beroep te doen op onderaannemers.

II. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

III. BEPALINGEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST EASY BANKING EN DE REKENINGEN – AFLEVERING VAN DE TOEGANGSMIDDELEN

III.1. Toegangsvoorwaarden tot de dienst Easy banking

De toegang tot en het gebruik van de dienst Easy banking is enkel toegestaan voor meerderjarige houders van de dienst PC banking die over een in België geregistreerd gsm-nummer beschikken. De inschrijving op de dienst Easy banking kan voor de applicatie zelf meteen na download of via PC banking gebeuren en voor de mobiele webinterface (m.bnpparibasfortis.be) via PC banking .

Toegang tot en gebruik van de dienst Easy banking is enkel toegelaten via de daartoe bestemde interfaces van de Bank, namelijk:

De voorwaarden en bepalingen voor de totstandkoming van de verbindingen zijn opgenomen in de technische bijlagen op onze websites www.bnpparibasfortis.be, onder de rubriek Easy banking en www.hellobank.be.

Deze verbindingswijze is voor verandering vatbaar.

III.1.1 Modaliteiten voor identificatie voor de dienst Easy banking

Om zich te identificeren in het kader van de dienst Easy banking gebruikt de houder de door de Bank ter beschikking gestelde identificatieprocedures zoals hieronder beschreven en volgt hij de instructies op het scherm.

Afhankelijk van de gebruikte Easy banking-interface wordt de houder volgende identificatieprocedures voorgesteld.

Voor de mobiele webinterface (m.bnpparibasfortis.be) kan de houder kiezen tussen :

Bij elke volgende aanmelding in Easy banking kan de houder kiezen tussen:

De houder kan de registratie van het mobiele toestel op elk moment deactiveren via het Helpdesk Easy banking (+ 32 2 433 41 90 ) in het kader van de Easy banking-applicaties of via (+ 32 2 433 41 42) in het kader van de Hello banking-applicaties.

De Bank behoudt zich het recht voor de registratie van het toestel op elk moment te deactiveren en deze identificatieprocedure bijgevolg onbruikbaar te maken bij technische problemen, vermoeden van verkeerd of bedrieglijk gebruik of om elke andere objectieve veiligheidsreden.

In alle gevallen waarin de registrering van het toestel wordt gedeactiveerd, op initiatief van de Bank of op verzoek van de houder, zal deze laatste naar keuze een van beide andere identificatieprocedures gebruiken : kaartlezer of sms handtekening.

III.1.2 Intoetsen van foute paswoord en pincodes

Easy banking kan niet meer worden gebruikt indien drie keer een foutief paswoord wordt ingegeven..

In dit geval of als de houder zijn paswoord vergeten is, kan hij dat wijzigen via PC banking of via de applicatie waartoe hij toegang heeft.

Bij de identificatie- of handtekeningprocedure op basis van de kaartlezer wordt de kaart onbruikbaar na het intoetsen van drie opeenvolgende foutieve pincodes. Indien de houder zijn pincode vergeten is, moet hij een nieuwe pincode aan de Bank vragen.

III.1.3 Beveiliging van het paswoord en de pincode

Het paswoord dat de klant kiest en de pincode zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

De Bank neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het paswoord en de pincode die gebruikt worden in het kader van de dienst Easy banking geheim blijven.

III.2.. Bepalingen voor toegang tot de diensten

De dienst Easy banking wordt geactiveerd bij het eerste gebruik.

Via Easy banking krijgt de houder toegang tot de diensten die in artikel IV. hierna worden beschreven.

III.3. Bepalingen voor toegang tot de rekeningen

Voor de financiële verrichtingen die worden uitgevoerd in het kader van de dienst Easy banking en afhankelijk van de gebruikte interface zoals vermeld bij artikel III.1 hierboven heeft de houder van de dienst toegang tot de hierna vermelde rekeningen:

- alle rekeningen waarvan hij vruchtgebruiker is. In dat geval mag de houder van de dienst Easy banking alleen de volgende verrichtingen uitvoeren: het saldo van deze rekeningen en de erop uitgevoerde verrichtingen raadplegen;

- Telkens wanneer de houder een verrichting uitvoert via de dienst Easy banking, kan hij op het scherm van het toestel de lijst van de toegankelijke rekeningen raadplegen. De lijst wordt permanent bijgewerkt op grond van de gebeurtenissen die de stand van deze rekeningen of de relatie van de houder van de dienst Easy banking tot deze rekeningen wijzigen.

- De houder van de dienst Easy banking mag op een rekening alleen de verrichtingen uitvoeren die compatibel zijn met de draagwijdte van de handelingsbevoegdheid waarover hij voor die rekening beschikt.

IV. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

IV.1. Diensten verbonden aan Easy banking

De dienst Easy banking biedt de houder de mogelijkheid om zich via een toestel te verbinden met de computer van de Bank om binnen de beperkingen en voorwaarden die in deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd, toegang te krijgen tot bepaalde diensten, zoals daar zijn: raadpleging, transacties, informatie, beheer van gegevens. Hiermee is het ook mogelijk bepaalde financiële en andere door de Bank gecommercialiseerde diensten te kopen en te beheren.

Deze lijst is voor verandering vatbaar, bepaalde diensten kunnen door de bank worden toegevoegd, gewijzigd of afgeschaft. U vindt de volledige lijst op onze websites www.bnpparibasfortis.be onder de rubriek Easy banking en www.hellobank.be.

Bepaalde diensten kunnen beheerd worden door bijzondere voorwaarden. De inschrijving op deze diensten impliceert de aanvaarding en de toepassing van hun bijzondere voorwaarden die integraal deel zullen uitmaken van deze Algemene voorwaarden.

Via Easy banking kan de houder ook met een adviseur van de Bank in contact treden voor de hierboven vermelde doeleinden, als dat mogelijk is met het toestel van de gebruiker; de telefoongesprekken worden door de Bank volledig opgenomen.

IV.1.1 Uitvoering van Europese overschrijvingen via Easy banking

De overschrijvingen kunnen via de dienst Easy banking worden ingevoerd door de instructies op het scherm te volgen. .

De uitvoering van een overschrijving is een volledig elektronische transactie die verloopt als volgt:

IV.1.2 Easy transfer

De inschrijving op de dienst Easy banking geldt automatisch als inschrijving op de dienst Easy transfer.

Deze dienst wordt beheerst door deze Algemene voorwaarden betreffende Easy banking en de bijzondere voorwaarden betreffende de dienst Easy transfer die zijn opgenomen in de bijlage 1 bij deze Algemene voorwaarden.

De toegang tot de dienst Easy transfer vereist de activering ervan overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel II van voornoemde bijzondere voorwaarden.

IV.1.3. Zoomit

De dienst Easy banking biedt de houder de mogelijkheid om via de applicatie waartoe hij toegang heeft, de dienst Zoomit te gebruiken om een verzender te aanvaarden, toegang tot de documenten van deze verzender te krijgen en om ze te beheren.

De betaling via Easy banking van facturen die in het kader van Zoomit ter beschikking worden gesteld, wordt verricht binnen de bedraglimieten die van toepassing zijn voor alle overschrijvingen ten gunste van een derde, overeenkomstig artikel V hierna.

De dienst Zoomit wordt beheerst door het Reglement van de dienst Zoomit zoals opgenomen in de bijlage 1 van de Algemene voorwaarden van de bankkaarten en de diensten Phone banking en PC banking.

V. LIMIETEN EN MAXIMUMBEDRAGEN

V.1. Overschrijvingen

Wordt in de betekenis van dit artikel als een overschrijving ten gunste van een derde beschouwd, iedere overschrijving naar een rekening die niet toegankelijk is voor de houder in het kader van de dienst Easy banking, dat wil zeggen een andere rekening dan die vermeld in artikel III.3. van deze Algemene voorwaarden.

De volgende limieten zijn van toepassing voor alle overschrijvingen die via Easy banking worden ingevoerd: - de overschrijvingen van een zicht- naar een spaarrekening en van een spaar- naar een zichtrekening zijn beperkt tot het beschikbare saldo van de te debiteren rekening;

VI. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDER

VI.1 Basisverplichtingen – Beveiliging van paswoord, sms-handtekening, kaart, pincode en handtekening- en identificatieprocedures De houder is verplicht om de dienst Easy banking te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die de uitgifte en het gebruik ervan bepalen.

De houder dient er zich van te vergewissen dat hij zijn verrichtingen rechtstreeks uitvoert via de hierboven beschreven dienst Easy banking. In het bijzonder dienen de toegang tot en het gebruik van de dienst Easy banking of het gebruik van de handtekening- en identificatieprocedures (die de Bank ter beschikking van de houder stelt in het kader van de dienst Easy banking) exclusief te gebeuren via de mobiele website en de mobiele toepassingen die de Bank hiertoe beschikbaar stelt.

Het paswoord, de sms-handtekening, de kaart, de pincode en de handtekening- en identificatieprocedures zijn strikt vertrouwelijk voor de houder.

De houder neemt alle nodige voorzorgen om de veiligheid en in voorkomend geval, de geheimhouding van zijn paswoord, sms-handtekening, kaart, pincode en handtekening- en identificatieprocedures te garanderen. Wat ieder paswoord en iedere pincode in het bijzonder betreft, verbindt hij zich ertoe deze uit het hoofd te leren, ze op geen enkel document, voorwerp of drager te noteren, ze niet mee te delen noch op om het even welke manier kenbaar te maken. Hij verbindt zich er ook toe om zijn paswoord, pincode en handtekening- en identificatieprocedures niet binnen het bereik of ter beschikking te houden van een derde.

VI.2. Kennisgeving van verlies, diefstal of elk risico op misbruik van de paswoorden, de pincode, de kaarten, het toestel en de handtekening- en identificatieprocedures

De houder van de dienst Easy banking brengt de PC banking Helpdesk op de hoogte zodra hij kennis heeft van verlies, diefstal of elk risico op misbruik van zijn elektronische identificatie- en handtekeningsysteem en/of toestel.

Indien het elektronische identificatie- en handtekeningsysteem in het kader van Easy banking het gebruik van een kaart en een lezer omvat, brengt de houder CARD STOP onmiddellijk op de hoogte van het verlies, de diefstal of elk risico op misbruik van die kaart.

De houder neemt alle nodige maatregelen om deze feiten onverwijld vast te stellen.

CARD STOP is 7 dagen per week, 24 uren per dag bereikbaar op het nummer 070/344.344. Het telefoongesprek wordt integraal door CARD STOP opgenomen.

De PC banking Helpdesk is enkel op bepaalde dagen en op bepaalde uren te bereiken. De houder kan de informatie over de uurregeling van de PC banking Helpdesk verkrijgen bij zijn kantoor en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

Indien de houder de feiten vaststelt buiten de werkuren van de PC banking Helpdesk, waarschuwt hij deze dienst zodra hij opnieuw bereikbaar is of zodra het voor de houder redelijkerwijze mogelijk is.

CARD STOP of de PC banking Helpdesk, naargelang van het geval, deelt de houder onmiddellijk een dossiernummer mee als bewijs van de kennisgeving.

De overeenkomstig dit artikel meegedeelde feiten moeten binnen 24 uur na de vaststelling, bij de politie van de plaats van het verlies of de diefstal worden aangegeven.

VI.3. Kennisgeving van een vastgestelde fout of onregelmatigheid op de rekeningafschriften

De houder moet zo vaak als mogelijk kennisnemen van de stand van de rekeningen waarop de in het kader van de dienst Easy banking uitgevoerde verrichtingen betrekking hebben, evenals van de bewegingen die op de rekening geboekt zijn.

Indien de houder hierbij een niet-toegestane of niet correct uitgevoerde betalingstransactie vaststelt, handelt hij verder overeenkomstig de voorschriften van de rubriek "Betalingsdiensten" zoals vermeld in de Algemene voorwaarden van de Bank.

VI.4. Aansprakelijkheid voor misbruik van Easy banking, het paswoord, de pincode, de kaart en de handtekening- en identificatieprocedures

VI.4.1 Tot op het moment van de kennisgeving

Tot op het moment van de kennisgeving bepaald in artikel VI.2 is de houder aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of de diefstal van zijn toestel, zijn kaart of van zijn identificatie- en handtekeningprocedures tot een bedrag van 150 EUR, tenzij de houder met grove nalatigheid of frauduleus heeft gehandeld; in dat geval is het bepaalde maximumbedrag niet van toepassing. In geval van professioneel gebruik is voormeld maximumbedrag niet van toepassing.

VI.4.2 Na de kennisgeving

Na de kennisgeving bepaald in artikel VI.2. is de houder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies of de diefstal van zijn toestel, zijn kaart of zijn identificatie- en handtekeningprocedures, tenzij de Bank het bewijs levert dat hij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld.

VI.4.3 Begrip grove nalatigheid

VI.4.3.1 Algemeen

Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en onverminderd de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter, kan als grove nalatigheid in hoofde van de houder worden beschouwd:

VI.4.3.2 Gebrek aan voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het paswoord, de pincode en de identificatie- en handtekeningprocedures

VI.4.3.2.1 Misbruik van het wachtwoord, de pincode en de identificatie- en handtekeningprocedure

Binnen de bovenvermelde beperkingen wordt met name als grove nalatigheid in hoofde van de houder beschouwd:

Er is geen grove nalatigheid in hoofde van de houder wanneer het paswoord en/of de pincode wordt verkregen door afpersing, hetzij met geweld gepleegd op de persoon of de goederen van de houder of van een van zijn naaste verwanten, hetzij onder bedreiging van geweldpleging op de persoon of de goederen van de houder of van een van zijn naaste verwanten.

VI.4.3.3 Andere gevallen van grove nalatigheid

Binnen de bovenvermelde beperkingen kan als een grove nalatigheid in hoofde van de houder beschouwd worden, de in onderstaande lijst opgesomde personen toe te staan gebruik te maken van Easy banking, de identificatie- en handtekeningprocedures of de persoonlijke veiligheidskenmerken bij gebrek aan voorzorgsmaatregelen of oplettendheid met betrekking tot het toestel, het paswoord, de pincode, de kaart of de identificatie- en handtekeningprocedures:

VI.5. Uitvoering en onherroepelijkheid van de in het kader van de dienst Easy banking doorgestuurde orders

De houder kan een opdracht van geldoverdracht die hij door middel van Easy banking gaf niet meer herroepen zodra deze door de Bank is ontvangen.

Indien de geldoverdracht echter diende te worden uitgevoerd op een met de Bank overeengekomen datum, kan de herroeping plaatsvinden tot ten laatste de dag voorafgaand aan de geplande uitvoering van de betaalopdracht.

De herroeping van de overschrijving met memo- of uitvoeringsdatum kan gebeuren in de applicatie zelf of in PC banking door middel van de functie 'Verwijderen'. De herroeping wordt ondertekend met de door de Bank ter beschikking gestelde handtekeningprocedures.

De houder van de rekening machtigt de Bank onherroepelijk zijn rekening te debiteren voor het bedrag van de verrichtingen die via Easy banking worden uitgevoerd. Het onregelmatige debetsaldo dat op een rekening zou kunnen ontstaan als gevolg van die debiteringen kan geenszins als een kredietverlening worden beschouwd en moet onverwijld door de rekeninghouder worden aangezuiverd.

De betalingsinstructies die in het kader van de dienst Easy banking worden doorgestuurd, worden door de Bank uitgevoerd op voorwaarde dat de status van deze rekening en de overeenkomsten die ze regelen het mogelijk maken.

Het gebruik van de dienst Easy banking voor de verzending van de opdrachten naar de Bank wijzigt in geen enkel opzicht de aard van die opdrachten.

De houder moet de nodige maatregelen treffen om een niet-verschuldigde betaling te voorkomen, aangezien de Bank niet tussenbeide komt in eventuele geschillen die ontstaan tussen de houder en de begunstigde derden van een dergelijke betaling.

VI.6 Veiligheidsmaatregelen

De klant erkent en aanvaardt dat een permanent beveiligde browseromgeving een basisvereiste is om toegang te verkrijgen en de dienst Easy banking te gebruiken en dat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een veiligheidsrisico dat wordt veroorzaakt door het toestel, de browser, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van de klant.

De klant zal ervoor zorgen dat de dienst wordt benut volgens de veiligheidsregels inzake correct gedrag op het internet en beveiligde apparatuur en, indien van toepassing, beveiligde netwerken. Deze essentiële regels worden online verschaft op de website www.bnpparibasfortis.be onder Rekeningen en kaarten / Alle producten / Bankieren op afstand/ 'Easy banking: zo houdt u het volkomen veilig' en op de website www.hellobank.be.

VI.7. Advies betreffende voorzorgsmaatregelen

De Bank raadt de houder aan om de in dit artikel opgenomen voorzorgsmaatregelen in verband met het gebruik van de dienst Easy banking in acht te nemen.

VI.7.1 Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het paswoord en de pincode

U moet uw paswoord en pincode geheim houden: deel ze aan niemand mee, ook niet aan een familielid, een vriend(in) of een persoon met zogenaamd goede bedoelingen.

Niemand heeft het recht uw paswoord en/of pincode te vragen, ook niet uw Bank, de politie of de verzekeringsmaatschappij.

Schrijf uw paswoord en/of pincode niet op, ook niet in codevorm, bijvoorbeeld door het in een vals telefoonnummer te verbergen.

Voer uw paswoord en/of pincode steeds discreet in. Zorg er bijvoorbeeld steeds voor dat u met uw hand het klavier bedekt zodat u niet ongemerkt in het oog kunt worden gehouden. Laat u door niemand afleiden. Als u ongewone situaties opmerkt, brengt u de Bank onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer u een nieuw paswoord kiest, vermijd dan voor de hand liggende combinaties (bijvoorbeeld een deel van uw naam of voornaam, de naam van uw echtgeno(o)t(e), uw huisdier, een geboortedatum met uw initialen enz.); dit geldt ook voor de pincode (bijvoorbeeld een deel van uw geboortedatum, uw telefoonnummer, de postcode van uw gemeente enz.). De keuze van een unieke PIN-code voor al uw kaarten en al uw toegangscodes kan misschien gemakkelijk lijken maar houdt vanzelfsprekend ook risico's in.

Indien het vertrouwelijke karakter van uw Easy banking-paswoord niet meer gegarandeerd is, wijzigt u het onmiddellijk in de applicatie waartoe u toegang hebt of via PC banking.. Als u met uw Easy banking-paswoord geen toegang meer krijgt tot de dienst, belt u onmiddellijk naar het Contact Centre of het Hello Team (waarvan u de gegevens vindt op de sites www.bnpparibasfortis.be of www.hellobank.be);

VI.7.2 Voorzorgsmaatregel met betrekking tot de dienst Easy banking

Laat uw toestel niet onbeheerd achter tijdens een Easy banking-sessie. Sluit het programma met de knop

'Afmelden' zodra u geen gebruik meer maakt van de dienst Easy banking. Lees onze veiligheidsvoorschriften op de sites www.bnpparibasfortis.be of www.hellobank.be.

VI.8. Dienst Easy banking: recht van gebruik en intellectuele eigendom

Het concept, de teksten, de grafische voorstelling en de andere samenstellende elementen van Easy Banking zijn eigendom van de Bank en mogen onder geen beding worden gewijzigd, gereproduceerd of verdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.

VII. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK

VII.1. Interne staat van de verrichtingen

De Bank houdt gedurende een periode van tien jaar, te rekenen vanaf 1 januari na de datum van uitvoering van de verrichtingen, een interne staat bij van de via Easy banking uitgevoerde verrichtingen.

VII.2. Bewijs van de verrichtingen uitgevoerd in het kader van de dienst Easy banking

De Bank registreert en bewaart de belangrijkste gegevens van elke elektronische geldoverdracht in het kader van de dienst Easy banking, teneinde ze in een leesbare vorm op een of andere drager te kunnen weergeven.

In geval van een geschil met de houder aangaande een van deze verrichtingen en onverminderd het bewijs van het tegendeel door de houder, voor zover laatstgenoemde als consument optreedt, levert de Bank van haar kant, aan de hand van die gegevens, het bewijs dat de verrichting correct werd geregistreerd en geboekt, en dat er geen technisch incident of enige gebrekkige werking mee gemoeid is.

VII.3. Continuïteit van de dienst Easy banking

De Bank besteedt de grootste zorg aan de uitwerking van de programma's en software voor de toegang tot de dienst Easy banking.

Ze stelt alles in het werk om de continuïteit van de dienst te waarborgen en de veiligheid van haar systemen te vrijwaren. Zij mag echter zonder schadevergoeding, de diensten onderbreken voor het onderhoud van de bestaande apparatuur en software, of voor de installatie van nieuwe versies van de software, voor zover deze onderbrekingen een redelijke duur niet overschrijden.

VII.4. Niet-uitvoering of foutieve uitvoering van de verrichtingen – verrichtingen uitgevoerd zonder toestemming – namaak

Onder voorbehoud van de verplichtingen en aansprakelijkheid van de houder zoals bepaald in artikel VI is de Bank aansprakelijk voor:

In het kader van de onlinebankingdiensten kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die te wijten is aan een werking van de uitrusting van de houder of van de telecommunicatiediensten van een derde, of aan een onderbreking van de diensten als gevolg van gebeurtenissen buiten haar wil.

VII.5. Informatieverstrekking

In het kader van de diensten verstrekt de Bank algemene, evenals geïndividualiseerde informatie over de rekeningen. De Bank stelt alles in het werk om correcte informatie te bezorgen.

Die algemene informatie wordt uit de beste bronnen geput. Behoudens zware of opzettelijke fout kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste inlichtingen, noch voor de interpretatie of het gebruik van de verstrekte informatie door de houder.

VIII. EASY BANKING – BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEWIJSLEVERING

De opnames van de telefoongesprekken bepaald in artikel IV.1., zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 9 van de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis met betrekking tot de registrering en de verwerking van persoonsgegevens. De Bank bewaart deze opnames gedurende 10 jaar, waarna ze worden vernietigd, behalve in de gevallen waarin zij ze langer moet bewaren wegens wettelijke of reglementaire verplichtingen of een wettig belang.

Deze opnames vormen het volledige bewijs van de inhoud van het telefoongesprek, meer bepaald van de opdrachten en/of aanvragen die door de houder werden doorgegeven. In geval van betwisting kunnen ze als bewijs worden voorgelegd aan de instantie waarbij het geschil aanhangig is gemaakt.

Indien de houder van mening is dat er fouten of onregelmatigheden in het registratiesysteem zijn geslopen, moet hij het bewijs ervan leveren.

De Bank behoudt zich het recht voor de houder te vragen de telefonisch doorgegeven opdrachten en/of aanvragen te bevestigen via brief, fax, e-mail of om het even welk ander elektronisch berichtensysteem indien zij dat nuttig of nodig acht.

De Bank zal bijgevolg de uitvoering ervan kunnen uitstellen tot de ontvangst van de bevestiging.

Een kopie van een fax, een print van een e-mailbericht en van berichten die via om het even welk ander elektronisch berichtensysteem worden verstuurd, krijgen dezelfde bewijskracht als een geschrift; die kopieën en prints worden als originele documenten beschouwd.

De houder draagt zelf de nadelige gevolgen van fraude of vergissingen in verband met de via fax, e-mail of om het even welk ander elektronisch berichtensysteem bevestigde opdrachten en aanvragen, tenzij de houder het bewijs kan leveren van bedrog of zware fout van de Bank.

De Bank heeft het recht de uitvoering van de opdrachten en/of aanvragen die via fax, via e-mail of via om het even welk ander elektronisch berichtensysteem werden bevestigd, uit te stellen als zij van mening is dat deze niet voldoende authentiek zijn, en een schriftelijke opdracht of bepaalde bewijsstukken te vragen.

IX. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN STOPZETTING VAN DE DIENST EASY BANKING

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur.

De houder kan de overeenkomst te allen tijde kosteloos opzeggen met naleving van een opzegtermijn van een maand.

De Bank kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met naleving van een opzegtermijn van twee maanden. In geval van professioneel gebruik geldt hier een opzeggingstermijn van één maand. De Bank kan echter onmiddellijk een einde maken aan de dienst indien de houder een van zijn verplichtingen tegenover de Bank niet nakomt, of indien de Bank weet heeft van feiten die haar vertrouwensrelatie met de houder kunnen schaden.

De opzegging door de klant of de Bank van de overeenkomst betreffende de dienst PC banking leidt van rechtswege en volgens dezelfde bepalingen tot de opzegging van de overeenkomst betreffende de dienst Easy banking.

De Bank behoudt zich het recht voor de toegang van de houder tot de dienst Easy banking op te schorten ingeval:

De opschorting van de toegang van de houder tot de dienst PC banking leidt van rechtswege en volgens dezelfde bepalingen tot de opschorting van de toegang tot de dienst Easy banking.

De in het kader van deze overeenkomst periodiek aangerekende kosten zijn slechts naar evenredigheid verschuldigd door de houder tot de beëindiging van de overeenkomst.

X. TARIFERING VAN DE DIENST EASY BANKING

X.1 Bijdrage met betrekking tot de dienst

Het abonnement is gratis.

X.2 Andere tarieven

Voor tarifering komen in aanmerking of kunnen in aanmerking komen:

X.3 Informatie over de tarieven, datum van debitering of creditering en valutadata

Hiertoe wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis (hoofdstuk 3 "Betalingsdiensten") en de tarieflijst die in alle kantoren van de Bank ter beschikking van de houder is en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

XI. KLACHTEN EN VERHAAL

Klachten kunnen aan de Bank worden meegedeeld via het kantoor van de klant of via de klantendienst ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier beschikbaar via PC banking of op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

F03598N – 17/04/2013 9/11

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen bij de Ombudsdienst van de Bank via gewone post op het volgende adres:

Ombudsdienst (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: + 32 2 228 72 00

Indien de door de Ombudsdienst van de Bank voorgestelde oplossing de klant geen voldoening schenkt, kan de klant, als natuurlijke persoon en handelend in privéaangelegenheden, het geschil voorleggen aan de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, ofwel via gewone brief op onderstaand adres, ofwel door het klachtenformulier te gebruiken dat hiertoe beschikbaar is op zijn website:

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17 bus 8
B-1040 Brussel
Tel.: + 32 2 545 77 70
Fax: + 32 2 545 77 79
www.ombfin.be

Ingeval de klacht een betalingsdienst betreft, kan ook een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

XII WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De houder wordt ingelicht over elke wijziging van deze Algemene voorwaarden door middel van een bericht bij een rekeningafschrift, een brief of een duurzame informatiedrager ter beschikking van de houder en waartoe deze toegang heeft. Die mededeling gebeurt ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding van de betrokken wijziging.

Samen met de informatie bedoeld in de eerste alinea meldt de Bank dat de houder over een termijn van minstens twee maanden beschikt om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen en dat bij ontstentenis van opzegging binnen deze termijn, de houder geacht wordt de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

BIJLAGE 1 BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING: BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY TRANSFER

Deze bijzondere voorwaarden maken een integrerend deel uit van de Easy banking-voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de Easy banking-voorwaarden en deze voorwaarden zijn deze laatste doorslaggevend.

De Bank behoudt zich het recht voor om, voor de uitvoering van de dienst Easy transfer, een beroep te doen op onderaannemers.

1.DEFINITIES

De definities vermeld in artikel I van de Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking zijn, behoudens afwijkingen of bijzonderheden in deze bijzondere voorwaarden, eveneens van toepassing.

In deze bijzondere voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

II. BEPALINGEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST EASY TRANSFER

De toegang tot de dienst Easy transfer is enkel toegestaan voor houders van de dienst Easy Banking, die de daartoe bestemde applicaties van de Bank gebruiken.

De toegang tot de dienst Easy transfer vereist dus de voorafgaande identificatie in de Easy Banking-applicatie of de Hello banking-applicatieen de activering van de functie Easy transfer zelf in de applicatie..

Hiervoor dient de houder volgende gegevens in te geven: een gsm-nummer en een zichtrekeningnummer dat hij in het kader van Easy transfer wenst te gebruiken.

De houder bevestigt vervolgens de activatie met de vastgelegde handtekeningprocedure..

Elke wijziging nadien in de gegevens (gsm-nummer en/of zichtrekeningnummer) vereist opnieuw het gebruik van de vastgelegde handtekeningprocedure.

Zodra de dienst Easy Transfer is geactiveerd, zal de houder er toegang toe hebben via de door de Bank beschikbaar gestelde identificatieprocedures.

De voorwaarden en bepalingen voor toegang en gebruik van de dienst Easy Transfer zijn opgenomen op onze websites www.bnpparibasfortis.be, onder de rubriek Easy Banking en www.hellobank.be.

III. GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE DIENST

De dienst Easy transfer laat de houder toe om de Bank opdracht te geven tot het uitvoeren van een Europese overschrijving ten voordele van een begunstigde, via een in het kader van de dienst bepaalde betaalinstructie.

De uitvoering van een Europese overschrijving via de dienst Easy transfer is een volledig elektronische transactie, die als volgt verloopt:

Als het gsm-nummer in de betaalinstructie overeenstemt met een telefoonnummer geselecteerd door een klant die de dienst Easy transfer heeft geactiveerd, zal de overschrijving worden verricht via debitering van de rekening van de houder ten gunste van de rekening die de klant bij diezelfde activering heeft geselecteerd.

Als de begunstigde niet over de dienst Easy transfer beschikt, zal de Bank hem via sms melden dat er een betaling in zijn voordeel wacht, en hem verzoeken om zich op een voor rekening van de Bank beheerde website in te schrijven (https://www.easytransfer.be), zodat de Bank over de nodige informatie voor het uitvoeren van de overschrijving kan beschikken. De Bank zal zich op de op die website beschikbare informatie mogen baseren om het verband tussen het gsm-nummer in de betaalinstructie en het nummer van de begunstigde rekening te leggen en de overschrijving naar de begunstigde rekening via debitering van de rekening van de houder uit te voeren.

IV. LIMIETEN EN MAXIMUMBEDRAGEN

De via de dienst Easy transfer doorgestuurde overschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 250 euro per dag, binnen de grenzen van het beschikbare saldo van de te debiteren rekening. Voor de toepassing van de maximumbedragen m.b.t. de gezamenlijke via Easy banking ingevoerde overschrijvingen worden de overschrijvingen via Easy transfer niet in aanmerking genomen.

V. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDER

V.1 De dienst Easy transfer is een functie van de dienst Easy banking. De verplichtingen en de aansprakelijkheid van de houder die in het kader van de dienst Easy banking van toepassing zijn, gelden dan ook mutatis mutandis in het kader van de dienst Easy transfer, tenzij hierna daarvan wordt afgeweken.

V.2 Door ons een betaalinstructie te geven aanvaardt de houder de aansprakelijkheid voor de juistheid van de aan de Bank verstrekte informatie betreffende de gegevens die toelaten om de begunstigde te identificeren of te contacteren.

V.3 De houder kan een betaalinstructie herroepen voor zover de overschrijving nog niet is uitgevoerd (betaalinstructie met status 'Lopend (in afwachting) en 'Lopend (te versturen)' in de applicatie).

V.4 De houder machtigt de Bank onherroepelijk om zijn rekening te debiteren met het bedrag van de verrichtingen die via Easy transfer worden uitgevoerd. De debetsaldi die de rekening als gevolg van die debiteringen zou vertonen, kunnen geenszins als een kredietverlening worden beschouwd en moeten onverwijld door de houder worden aangezuiverd.

V.5 De houder aanvaardt dat bij een overschrijving naar een begunstigde die niet over de dienst Easy banking beschikt, de betaalinstructie niet

wordt uitgevoerd (status 'Niet-uitgevoerd / Niet-aanvaard' in de applicatie) als de begunstigde zich niet op de in artikel III vermelde website heeft ingeschreven binnen vijf kalenderdagen na de verzending van de sms waarin de Bank hem daarom verzoekt.

VI. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK

VI.1 De dienst Easy transfer is een functie van de dienst Easy banking. De verplichtingen en de aansprakelijkheid van de Bank die in het kader van de dienst Easy banking van toepassing zijn, gelden dan ook mutatis mutandis in het kader van de dienst Easy transfer, tenzij hierna daarvan wordt afgeweken.

De Bank gebruikt de redelijke technische middelen waarover zij beschikt, om de toegang en de veiligheid van de dienst Easy transfer te verzekeren, overeenkomstig de goede gebruiken ter zake. Behoudens zware of opzettelijke fout kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor de houder voortvloeit uit het gebruik van de dienst Easy transfer of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken, om welke reden ook.

VI.2 De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaalinstructie die onjuiste informatie betreffende het gsm-nummer van de begunstigde bevat. De Bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen die de begunstigde bij de inschrijving op de in artikel III vermelde website begaat.

VI.3 De verzending van een sms door de houder om de begunstigde over een aan de Bank gestuurde betaalinstructie in te lichten, verbindt de Bank niet tot de uitvoering van de overschrijving. Deze zal afhangen van de strikte naleving van de werking van de dienst Easy transfer door de houder en de begunstigde.

VI.4 De Bank heeft het recht om een betaalinstructie met status 'Lopend (in afwachting) en 'Lopend (te versturen)' te annuleren, hetzij op verzoek van de houder in toepassing van artikel V.3 hetzij op eigen initiatief, om objectieve veiligheidsredenen of bij vermoeden van verkeerd of bedrieglijk gebruik.

VII. DUUR, STOPZETTING OF OPSCHORTING VAN DE DIENST EASY TRANSFER

Behalve de voorwaarden inzake duur en stopzetting van de dienst Easy banking, die eveneens voor de dienst Easy transfer gelden, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:

De houder kan de dienst Easy transfer op elk ogenblik via de bovenvermelde handtekeningprocedure deactiveren.

De dienst Easy transfer wordt opgeschort bij niet-gebruik gedurende zes opeenvolgende maanden. De houder kan die opschorting via de applicatie ongedaan maken door de handtekeningprocedure te gebruiken of door contact op te nemen met de helpdesk op het telefoonnummer in de technische bijlagen waarvan sprake in artikel II. De opschorting van de toegang van de houder tot de dienst Easy banking heeft van rechtswege en volgens dezelfde bepalingen de opschorting van de toegang van de houder tot de dienst Easy transfer tot gevolg. Voorts behoudt de Bank zich het recht voor om de toegang tot de dienst Easy transfer, eventueel tijdelijk, op te schorten om objectieve veiligheidsredenen of bij vermoeden van verkeerd of bedrieglijk gebruik.

Als op het ogenblik van de deactivering of de opschorting van de dienst Easy transfer betaalinstructies in uitvoering zijn, zullen deze automatisch worden geannuleerd (status 'Geannuleerd' in de applicatie).

VIII. TARIFERING VAN DE DIENST EASY TRANSFER

De activering van de dienst Easy transfer is gratis.

Behalve wat in de Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking is vermeld, draagt de houder de kosten van de optionele sms ingeval hij beslist om de begunstigde een sms te sturen zoals beschreven in artikel III. Het tarief van die sms hangt af van de operator en van de bij die operator door de houder gekozen tariefformule.

IX. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het concept, de teksten, de grafische voorstelling en de andere samenstellende elementen van Easy transfer zijn eigendom van de Bank en mogen onder geen beding worden gewijzigd, gereproduceerd of verdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.

X. WIJZIGING VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN

De houder wordt ingelicht over elke wijziging van deze bijzondere voorwaarden door middel van een bericht bij een rekeninguittreksel, een brief of een duurzame informatiedrager ter beschikking van en toegankelijk voor de houder. Die mededeling gebeurt ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding van de betrokken wijziging.

Samen met de informatie bedoeld in de eerste alinea meldt de Bank dat de houder over een termijn van minstens twee maanden beschikt om de functie zonder kosten op te zeggen; bij ontstentenis van opzegging binnen die termijn wordt de houder geacht, de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.