policy

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Opmerking: BNP Paribas Fortis nv (hierna "de bank") is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze app worden verzameld.

Als gebruiker van deze app gaat u ermee akkoord dat de bank en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, persoonsgegevens die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het naleven van alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, meer bepaald inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het beheer van de contractuele en precontractuele relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en testen, opleiding van personeel, de controle van de kwaliteit van de dienstverlening, commerciële prospectie of direct marketing van financiële, bank- en/of verzekeringsproducten evenals andere producten die worden gepromoot door de bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden meegedeeld aan alle met de bank verbonden vennootschappen, aan alle vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, aan onderaannemers, externe dienstverleners (outsourcing) en aan andere medewerkers of personen krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of als een wettig belang dit rechtvaardigt. U gaat ook akkoord met de mededeling van die gegevens wanneer de ontvanger gevestigd is in een land dat geen lid is van de Europese Unie en al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt. U stemt ermee in dat de in België of in het buitenland gevestigde onderaannemers en externe dienstverleners van de bank de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, meedelen aan alle Belgische of buitenlandse bevoegde instanties krachtens een wettelijke verplichting die van toepassing is in het land waar deze onderaannemers of externe dienstverleners een vestiging hebben. Die toestemming geldt ook wanneer het gaat om een land dat geen lid is van de Europese Unie en dat al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt. De verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, evenals haar daartoe gemachtigde agenten of makelaars mogen als verantwoordelijke voor de verwerking de door de bank meegedeelde gegevens gebruiken ter voorkoming van misbruik of fraude, commerciële prospectie en direct marketing, evenals voor alle andere aangegeven doeleinden. Wanneer de bank u persoonsgegevens vraagt en u niet wenst te antwoorden, dan kan die weigering de opening van een contractuele relatie beletten. Binnen de bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, wordt de toegang tot uw persoonsgegevens die werden verzameld via deze app beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U hebt het recht om kosteloos te vragen dat de bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, uw persoonsgegevens die werden verzameld via deze app, niet langer gebruiken voor commerciële prospectie of directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met het Hello Team op het nummer 02 433 41 42 of aan de hand van het contactformulier in de app of op de site www.hellobank.be.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en kunt ze zo nodig laten verbeteren. Om dat recht uit te oefenen stuurt u een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek naar de bank op het hieronder vermelde adres:

BNP Paribas Fortis nv
Warandeberg 3
1000 Brussel
België

Zie ook de alinea "Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken" van de gebruiksvoorwaarden.