img

Het BNP Paribas B Pension-gamma

 • BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Balanced
  en BNP Paribas B Pension Growth,
  gemeenschappelijk
  beleggingsfonds (GBF)
  naar Belgisch recht dat een belastingsvoordeel
  toekent en dat exclusief wordt aangeboden in het kader van pensioensparen
 • Munteenheid: euro
 • Geen kapitaalbescherming. Geen vooraf bepaalde eindvervaldag
 • Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Belgium NV
 • Financiële dienst: BNP Paribas Fortis NV
 • Permanente inschrijving op basis van de netto-inventariswaarde 
 • De NIW wordt gepubliceerd op www.beama.be

 

Flexible Dynamic fonds stratégique

  In een notendop
   

  • Potentieel aantrekkelijk rendement op lange termijn.
  • Belastingvoordeel: belastingvermindering van 30% op het jaarlijks belegde bedrag.
  • Gediversifieerde portefeuille, belegd in Europese obligaties en aandelen.
  • Portefeuillesamenstelling onderworpen aan strikte regels die een voorzichtig beheer van de activa aanmoedigen.
  • Geen kapitaalbescherming, noch gewaarborgd rendement.

Beleggingsbeleid

BNP Paribas B Pension Stability, BNP Paribas B Pension Balanced en BNP Paribas B Pension Growth volgen dezelfde doelstellingen.

Doelstellingen

 • Kapitaalgroei op lange termijn. 
 • Een grote risicospreiding waarborgen door te beleggen in diverse activaklassen (obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten) 

  Onderscheidend karakter: het gedeelte aandelen in de portefeuille

  Hoewel ze gekenmerkt worden door een globaal genomen voorzichtig beheer, onderscheiden de drie GBF's zich van elkaar door het belang dat ze respectievelijk hechten aan de aandelen in portefeuille.

   
   BNP Paribas B Pension
   StabilityBalancedGrowth
  Het gedeelte aandelen zal altijd lager zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.Het beheer is gericht op een portefeuillesamenstelling van 50% aandelen en 50% obligaties.Het gedeelte aandelen zal altijd hoger zijn dan dat van de andere activaklassen in portefeuille.

 

  
 

Activaselectie

De selectie van de activa in portefeuille is voor de drie fondsen gebaseerd op dezelfde principes. 

 •  Geen sectorale beperking.
 • Activa in euro of in de munt van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
 •  Aandelenselectie gebaseerd op
  - het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren;
  - de vooruitzichten en de specifieke situaties van de individuele waarden.
 • Obligatieselectie gebaseerd op 
  - de renteprognoses die de resterende duur van de obligaties in portefeuille bepalen;
  - de kwaliteit van de emittenten: de meeste obligaties in portefeuille beschikken over een ‘Investment Grade-rating'.
 • Geen toevlucht tot afgeleide financiële instrumenten noch als afdekking, noch om de beleggingsdoelstellingen te bereiken.  

 

 

 


Voordelen

 • Belastingvoordeel: u kunt elk jaar genieten van een belastingvermindering van 30% op het belegde bedrag. Die belastingvermindering geldt voor elke belastingplichtige. Beide echtgenoten/samenwonende partners kunnen er dus van profiteren. Ze moeten dan allebei hun eigen pensioenspaarplan afsluiten.
      
 • Voorzichtig beheer, strikt gereglementeerd in het kader van pensioensparen. 
   
 • Goede diversificatie: portefeuille samengesteld uit Europese obligaties en aandelen.  
   
 • Potentieel aantrekkelijk rendement op lange termijn.
   
 • Comfort: de belegger moet aan niets denken want hij vertrouwt de opvolging toe aan specialisten.
   
 • Flexibiliteit: mogelijkheid om gratis en op elk moment over te stappen van het ene GBF naar het andere in het BNP Paribas B Pension-gamma als u het risico-rendementsprofiel van uw pensioensparen wilt aanpassen. Deze overstap gebeurt binnen dezelfde pensioenspaarrekening en heeft dus geen enkele fiscale impact.
   
 • Gemakkelijke opvolging: via PC banking kunt u de evolutie van uw pensioenspaarfondsen opvolgen. U krijgt een overzicht van het aantal deelbewijzen, de netto-inventariswaarde van een deelbewijs, de verrichtingen van de laatste twee jaar enz. U ziet er ook welke spaarinspanning u nog kunt doen om het fiscale maximum te bereiken.
 

Risico's

 • Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de activa die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de algemene prestatie van het pensioenspaarfonds.
   
 • Aan de aandelenmarkten verbonden risico's: beleggingen in aandelen zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, met name toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het pensioenspaarfonds.
    
 • Wisselkoersrisico: het resultaat van de aanwezigheid in de portefeuille van activa die uitgedrukt zijn in een andere Europese munt dan de euro.
    
 • Liquiditeitsrisico: een gebrek aan kopers kan leiden tot moeilijkheden om een effect te verkopen aan de correcte waarde en binnen een redelijke termijn.
   
 • Inflatierisico: wanneer het rendement van een belegging op korte termijn niet op hetzelfde tempo als de inflatie evolueert, kan dat de koopkracht van de belegger beperken.

  

Belastingvoordeel

Als u stortingen uitvoert in uw pensioenspaarplan, dan kent de fiscus u een belastingvoordeel toe van 30% op het belegde bedrag en onder bepaalde voorwaarden :

 • u moet ouder zijn dan 18 jaar, maar jonger dan 65 op 31 december in het jaar waarin de storting gebeurt;

 • uw pensioensparen moet minstens gedurende tien jaar geopend zijn;
 • het belegde bedrag mag niet hoger zijn dan het fiscale maximum voor het jaar (940 euro voor 2016);
 • gesteld dat u tijdens hetzelfde fiscale jaar stortingen zou uitvoeren op verschillende pensioenspaarrekeningen, dan kunt u uw belastingvermindering slechts aanvragen voor een van die rekeningen.

  

Mik op optimaal belastingvoordeel in uw eigen tempo

 

U kunt beslissen om het fiscaal aftrekbare bedrag in één keer te storten of uw spaarinspanningen over het hele jaar te spreiden. Opteer in dat geval voor een pensioenspaarplan. Er zal automatisch geld worden afgehaald van de zichtrekening die u opgeeft, volgens de periodiciteit die u zelf kiest (maandelijks tot jaarlijks). De stortingen kunnen bovendien stelselmatig worden aangepast aan het nieuwe fiscale maximum. Zonder dat u eraan hoeft te denken, geniet u zo altijd het maximale belastingvoordeel 

 

Kosten

 • Instapkosten: 3 %
 • Geen uitstapkosten
 • Lopende kosten van toepassing op 01.11.2015: 1,24%.
  De lopende kosten worden elk jaar aangerekend op het fonds en kunnen van jaar tot jaar schommelen. Ze omvatten onder meer een jaarlijkse beheersprovisie van 1%.
 • Gratis bewaring op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.
 • Geen taks op beursverrichtingen.
 • Geen roerende voorheffing.
   
 

Fiscaliteit

 • Taks op het langetermijnsparen: 8%, geïnd op de 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als het afgesloten werd na 55 jaar). De belastbare basis is een theoretisch bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse stortingen gekapitaliseerd op basis van een fictief jaarlijks rendement van 4,75%.
 •  OPGELET: zeer zware belasting (doorgaans 33%) bij uitstap vóór de 60e verjaardag. Te vermijden!
 • Goed om te weten
  voor contracten afgesloten voor de 55e verjaardag, genieten stortingen verricht na de 60e verjaardag nog altijd de belastingvermindering, maar ze zijn vrijgesteld van de taks op het langetermijnsparen.

 

 

 

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

 

 

Meer weten/intekenen op een pensioenspaarfonds?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht om vóór elke intekening kennis te nemen van het Prospectus en de essentiële beleggersinformatie. 

 

 

 

Delen linkedin
 


Lexicon

‘Investment Grade'-obligaties stemmen overeen met obligaties uitgegeven door emittenten die een bepaalde rating krijgen volgens een marktafspraak. Die rating gaat van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's (S&P) of gelijkwaardige ratings van andere ratingbureaus. Ze staan tegenover ‘Non Investment Grade'-obligaties, ook ‘High Yield'- of ‘Speculative Grade'-obligaties genoemd. Die obligaties, die risicovoller zijn, krijgen een rating gaande van BB+ tot D volgens dezelfde schaal van S&P. Het niveau van de rating is indicatief voor het standaardrisico (niet-betaling van de coupons en/of niet-terugbetaling van het kapitaal). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico. 


 
 
 

  

Misschien ook interessant voor u ...

 

Pension Invest Plan

 

Home Invest Plan

  

Individuele levensverzekering van Tak 21, van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis

 

Individuele levensverzekering van Tak 21, van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis

  

PIP

 Europe Dynamic  

 

Onze beleggingsadviseurs helpen u graag verder als u meer wilt weten over dit compartiment en het beleggingsbeleid. Samen met u gaan ze graag na of de belegging overeenstemt met uw profiel en hoe u ze het beste in uw beleggingsportefeuille kunt inpassen.

 

 • In elk kantoor van BNP Paribas Fortis
 • Bij het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 34
 • Via PC banking

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: het uitgifteprospectus, de essentiële beleggersinformatie en onze 'Informatiebrochure – Financiële instrumenten (pdf)'. Die documenten zijn beschikbaar in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of het compartiment al dan niet voor u geschikt is. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen.

  

Afdrukken