Wat gebeurt er in de praktijk op het niveau van uw BNP Paribas Fortis-kantoor?


A. Verplichtingen van de bank

Blokkering van de tegoeden van de overledene en zijn echtgeno(o)te)

Wanneer een klant van de bank overlijdt, worden zijn bezittingen tijdelijk onbeschikbaar:

 • ter bescherming van de belangen van alle erfgenamen;
 • ter vrijwaring van de rechten van de fiscus.

 

Dat heeft een aantal gevolgen:

 • Zodra de bank kennisneemt van het overlijden, kunnen de kluis en de rekeningen van de overledene dus niet meer worden gebruikt. Dat gebeurt ongeacht het huwelijksstelsel van de echtgenoten. 
   
 • Sedert 1 juli 2012 mag de bank de tegoeden uit een nalatenschap pas vrijgeven als zij beschikt over een akte/erfrechtverklaring die bevestigt dat de erflater en zijn erfgenamen geen schulden meer hebben aan de fiscus en/of aan de sociale zekerheid.
  Zijn er nog wel schulden, dan moeten die eerst betaald zijn vóór de bank de tegoeden van de nalatenschap aan de erfgenamen kan geven.
  De bank is trouwens persoonlijk verantwoordelijk als ze de tegoeden uit de nalatenschap vrij zou geven zonder te beschikken over de akte/erfrechtverklaring. In dat geval zou de bank dus zelf de wettelijk verschuldigde fiscale en/of sociale schulden moeten betalen ten belope van de tegoeden die aan de schuldenaars werden vrijgegeven.
   
 • Toch kan de bank in afwachting van de akte/erfrechtverklaring het geld voor een aantal kosten ter beschikking stellen. Daarbij gelden een aantal voorwaarden. Het geld is o.a. bedoeld voor de begrafeniskosten, de kosten in verband met de laatste ziekte en een aantal kosten in verband met de laatste verblijfplaats. In afwachting van de akte/erfrechtverklaring en alweer onder bepaalde voorwaarden kan de bank ook een voorschot vrijgeven aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende. Dit voorschot mag niet hoger zijn dan 5.000 EUR en mag ook niet meer bedragen dan de helft van de tegoeden die op de dag van het overlijden op de zicht- en spaarrekeningen stonden.
   
 • De wet voorziet een dubbele sanctie als deze regel niet wordt gerespecteerd:
  • Het verlies van elk deel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap, ten belope van het opgenomen bedrag boven 5.000 EUR.
  • Het verlies van de mogelijkheid om de nalatenschap te weigeren of ze te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

 

U mag evenwel gerust zijn. Ondanks de tijdelijke onbeschikbaarheid van de rekeningen, zal uw kantoor oplossingen voorstellen zodat u zich geen financiële zorgen hoeft te maken:

 • Een nieuwe zichtrekening openen op naam van de overlevende echtgeno(o)t(e) en er het voorschot op storten zodat hij/zij de dagelijkse uitgaven kan betalen.
 • Een aantal facturen, zoals de begrafeniskosten en de medische kosten, kunnen onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk worden betaald op verzoek van een erfgenaam of een notaris-vereffenaar. Die facturen worden rechtstreeks betaald aan de schuldeiser, op voorwaarde dat er voldoende bezittingen zijn en dat het betrokken kantoor ermee instemt. Het is belangrijk om alle originele facturen te bewaren omdat ze bij de nalatenschapsaangifte moeten worden gevoegd als bewijs van de gemaakte kosten.

 

Verzending van de lijst met bezittingen van de overledene en zijn echtgeno(o)t(e) naar de Administratie van de Registratie
Wanneer een klant en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) met woonplaats in België, komt te overlijden, zijn de banken verplicht een lijst op te stellen van alle bedragen en waarden die zij op naam van de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e) in hun bezit hebben, dit in toepassing van het Wetboek van de Successierechten.
Zij moeten deze lijst bezorgen aan de Administratie van de Registratie voordat ze overgaan tot de betaling, overdracht of teruggave van die waarden aan de erfgenamen, legatarissen, schenkers en andere rechthebbenden.
Die lijst geeft de situatie op 0 uur op de dag van overlijden.

Op het ogenblik van de vereffening moeten de verzekeringsmaatschappijen ook een fiscale lijst bezorgen aan de Administratie van de Registratie. Die lijst bevat alle levensverzekeringsproducten waarop het overlijden betrekking heeft en die zijn uitgekeerd aan de begunstigden.

 

B. Wat zijn de formaliteiten om de nalatenschap te vereffenen?

 • Het document om het overlijden bij de bank aan te geven
  Om het overlijden aan aan te geven, moet u een kopie van de overlijdensakte meebrengen. Die wordt opgesteld door de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Dat is niet noodzakelijk de gemeente waar de overledene gedomicilieerd was. Bij overlijden in het buitenland kunt u zich tot het consulaat of de ambassade van België richten.

 

 • De documenten om de nalatenschap te vereffenen 
  Afhankelijk van de financiële en familiale situatie van de overledene zal u zeggen welke documenten vereist zijn om de erfgenamen te identificeren en de nalatenschap te vereffenen.

 

 • De formaliteiten in specifieke gevallen
  Bovendien zijn in bepaalde specifieke situaties (scheiding van goederen, testament, overlijden na ongeval enz.) aanvullende formaliteiten vereist. Richt u tot   voor meer informatie. 
   

C. Hoe worden de bezittingen vereffend?

Zodra alle documenten worden voorgelegd, zal   de bankbezittingen vereffenen volgens de gezamenlijke instructies van de erfgenamen of de instructies van de notaris-vereffenaar die door hen is gemachtigd.
 
Tijdens de afspraak met  komen diverse onderwerpen aan bod:

 

 • Kluizen
  Na ontvangst van de vereiste documenten legt   een datum vast voor de opening van de kluis, dit in overleg met de erfgenamen of hun vertegenwoordiger(s), en eventueel met de notaris. 
    is verplicht om de Registratie op de hoogte te brengen vóór de datum van de opening van de kluis.
  Als de sleutel niet werd teruggevonden of als de erfgenamen de geheime code niet kennen, moet de kluis worden opengeboord.
  Bij de opening van de kluis wordt een inventaris van de inhoud opgesteld. De inventaris wordt opgesteld door de medewerker van   en door alle aanwezige personen ondertekend.
  Ook een notaris kan de inventaris opstellen. Alle erfgenamen moeten ofwel aanwezig zijn ofwel vertegenwoordigd worden bij volmacht.
  Als dat niet het geval is, mag de kluis niet worden geopend.
  Nadat de fiscale inventaris is opgesteld, kunnen de erfgenamen in principe over de inhoud ervan beschikken.
   
 • Kredieten 
   gaat na of er een overlijdensverzekering is aangegaan bij de afsluiting van de lening op afbetaling of de kredietopening. Als dat niet zo is, moeten de erfgenamen de aflossingen voortzetten of het schuldsaldo in één keer terugbetalen.
  Als de overledene zich borg stelde voor een krediet, wordt de borgstelling overgedragen op de erfgenamen. Als de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt, moeten de erfgenamen de verplichtingen van de overleden borg overnemen.
   
 • Verzekeringen
  • Levensverzekering: De levensverzekeringen worden vereffend ten voordele van de "begunstigden" die in het verzekeringscontract zijn vermeld. Als er geen begunstigde is vastgelegd of kan worden vastgelegd, is de nalatenschap de begunstigde van de verzekering.
  • Woningverzekering: Er moet een nieuwe polis worden opgesteld op naam van een van de erfgenamen om een ononderbroken bescherming van de onroerende goederen te garanderen in afwachting van een beslissing over het lot van die goederen. De andere erfgenamen zijn automatisch meeverzekerd. Als de overledene medeverzekeringnemer is van het verzekeringscontract, moet niet noodzakelijk een nieuwe polis worden opgesteld. De verzekering wordt dan behouden op naam van de verzekeringnemer. Alleen de domiciliëring voor de betaling van de premie moet zo nodig worden aangepast.
  • Familiale / Autoverzekering: Naargelang de situatie wordt de polis behouden op naam van de overleden echtgeno(o)t(e) of wordt een nieuwe polis opgesteld of wordt de verzekering beëindigd. 
    
 • Beleggingen
  Een gesprek met   is raadzaam om te kijken of de doelstellingen, beleggingsplannen en het beleggersprofiel van de overledene overeenstemmen met die van de overlevende echtgeno(o)t(e) of de andere erfgenamen. Als bepaalde beleggingen te gelde worden gemaakt, moeten de verkoopverrichtingen zorgvuldig worden gepland, want de timing, het aanbod op de financiële markten en de vele andere factoren spelen een belangrijke rol. 
   

D. Hoe kan BNP Paribas Fortis  u op financieel vlak verder helpen?

Als u uw echtgeno(o)t(e) verliest, moet u op een gegeven moment een reeks zeer concrete beslissingen nemen over de gezinswoning, de gezamenlijke rekeningen, de betaling van een pensioen ... 
 
 zal u voor alle vragen rond rekeningen, beleggingen of verzekeringen graag stap voor stap helpen bij de vereiste aanpassingen.
 
Neem gerust contact op met  om al uw vragen te stellen over de verschillende mogelijkheden die u hebt.
 
 • De successierechten betalen
  Het valt voor dat een overledene een aanzienlijke onroerende nalatenschap nalaat, maar slechts weinig liquide middelen, met uiteraard de nodige problemen om de successierechten te betalen.
  Als er geen levensverzekering is om die kosten het hoofd te bieden, is de verkoop van een onroerend goed een mogelijke oplossing ... maar dat is niet de enige mogelijkheid. Effecten verkopen of een lening aangaan kunnen interessante alternatieven zijn, rekening houdend met uw financiële, familiale of fiscale situatie.
   
 • Uw inkomsten en uitgaven

  Na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) kunnen uw inkomsten of uw pensioen aanzienlijk dalen, in tegenstelling tot bepaalde grote kosten (verwarming, huur,verzekeringen, onroerende voorheffing ...). Een herevaluatie van uw budget zal dus nodig zijn.
   

 • Uw woning en uw onroerend vermogen
  De wet voorziet in een bescherming van de overlevende echtgeno(o)t(e) door hem/haar minstens het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel te garanderen. Die garantie is ook van toepassing op de wettelijk samenwonende partner, tenzij de overledene de overlevende samenwonende partner bij testament heeft onterfd.
  Het vruchtgebruik hebben betekent dat u dit goed zelf mag bewonen of het mag verhuren en er de huur van mag innen, en dat zolang u leeft.
  Als u goederen wilt verkopen, moet u zich uiteraard beperken tot de goederen waarvan u volle eigenaar bent of de goederen verkopen met de toestemming van de blote eigenaars.
  Zij mogen u in geen geval dwingen tot de verkoop van de gezinswoning waarvan u vruchtgebruiker bent.
   
 
Wat gebeurt er in de praktijk op het niveau van uw kantoor?


Afdrukken