Aan wie moet u het overlijden van een naast familielid aangeven?

Een overlijden komt vaak onverwacht. En nochtans moeten op vrij korte tijd tal van zaken worden geregeld. Daarom vonden we het nuttig om u informatie te geven over de stappen die u moet ondernemen bij overlijden van een naast familielid.

 


 

Begrafenisondernemer

 

De belangrijkste taak van de begrafenisondernemer is uiteraard de organisatie van de begrafenis. Maar een begrafenisondernemer doet meer en verstrekt een volledige dienstverlening. U kunt hem inschakelen voor de contacten met de gemeente, de organisatie van de religieuze plechtigheid, de aanvraag van een gemeentegraf, het vervoer van het lijk, het maken van de rouwbrief, het eventuele overlijdensbericht in de krant, de koffietafel ...
 

Meer info vindt u op www.funebra.be.
Top
 

Gemeente

 

Het overlijden moet worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden, en dus niet in de gemeente waar hij gedomicilieerd was.

De aangifte kan gebeuren door de nabestaanden of de begrafenisondernemer.

Bij de overlijdensaangifte worden de volgende documenten gevraagd:

 • het overlijdensattest, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde;

 • de identiteitskaart van de overledene;

 • het rijbewijs van de overledene;

 • het trouwboekje (voor een gehuwde overledene).
   

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de overlijdensakte op. Vraag onmiddellijk enkele uittreksels uit deze akte. Ze zijn belangrijk om het overlijden mee te delen aan de bank, de werkgever, het ziekenfonds, de pensioendienst ...
 

Richt u tot de dienst burgerlijke stand van uw gemeente voor meer info.
Top
 

Notaris

 

De notaris helpt de nabestaanden van de overledene op een professionele wijze en leidt ze door het doolhof van administratieve, juridische en fiscale verplichtingen.

Zo kan de notaris de akte van bekendheid of de erfrechtverklaring opstellen, de erfgenamen opzoeken, nagaan of er een testament is, de aangifte van de nalatenschap opmaken, de facturen betalen en de vereffening van de nalatenschap regelen.
 

Meer info vindt u op www.notaris.be.

Top
 

Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen

 

De nabestaanden nemen zo snel mogelijk na het overlijden contact op met de financiële instellingen waarbij de overledene rekeningen, verzekeringen of bezittingen had.


De bank blokkeert de rekeningen en de kluizen op naam van de overledene en zijn echtgeno(o)t(e) zodra het overlijden van de klant haar officieel werd meegedeeld.
 

Die blokkering is nodig opdat de bank haar burgerlijke en fiscale verplichtingen zou kunnen vervullen.
 

 • Burgerlijke verplichtingen
  Bij de vereffening van de nalatenschap van een klant is het belangrijk dat de bank de bezittingen aan de wettige erfgenamen uitbetaalt. Daarom moet de bank op de hoogte zijn van de erfopvolging, zo kan ze de erfgenamen identificeren.

 • Fiscale verplichtingen
  In uitvoering van het Wetboek van de Successierechten moeten de financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen bij het overlijden van één van hun in België gedomicilieerde klanten een lijst opstellen van alle bezittingen op naam van de overledene en zijn echtgeno(o)t(e).
   

Sinds 31 augustus 2009 kan onder bepaalde voorwaarden een voorschot worden toegekend aan de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. 
 

Meer info vindt u in onze brochure "Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare?" (pdf)  of neem contact op met uw kantoor.

Top
 

Ziekenfonds

 

Als uw echtgeno(o)t(e) overlijdt, verandert uw statuut bij het ziekenfonds. U moet een uittreksel uit de overlijdensakte en uw SIS-kaart afgeven. Het ziekenfonds gaat na of u recht hebt op een vergoeding van de ziekteverzekering. Met de gewijzigde SIS-kaart ontvangt u andere klevers van het ziekenfonds.
Vraag het ziekenfonds of ze een tegemoetkoming in de begrafeniskosten verstrekken.
 

Neem contact op met uw ziekenfonds voor meer informatie.

Top
 

Pensioendienst

 

Als de overledene met pensioen was op het ogenblik van overlijden moet u zelf geen contact opnemen met de pensioendienst. Na de overlijdensaangifte zal de dienst burgerlijke stand de pensioendienst op de hoogte brengen.

De echtgeno(o)t(e) moet een overlevingspensioen aanvragen. Dit overlevingspensioen kan worden gecombineerd met een job dat een beperkt inkomen oplevert en dat aan de pensioendienst moet worden aangegeven.

Voor werknemers of zelfstandigen moet deze aanvraag worden ingediend bij de dienst Gezondheid van de gemeente. Ambtenaren dienen de aanvraag in bij de personeelsdienst van de werkgever.
 

Meer info:
 

Werkgever

 

De werkgever moet alle formaliteiten vervullen bij het sociaal secretariaat zodra hij van het overlijden van een werknemer op de hoogte wordt gebracht.

Daartoe moet hij over de overlijdensakte beschikken, u kunt daarvan verschillende uittreksels verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.


Informeer naar de nog uit te betalen bezoldigingen, dertiende maand, vakantiegeld ...

Sommige ondernemingen betalen ook andere vergoedingen uit aan de nabestaanden van het overleden personeelslid (bijdrage in de begrafeniskosten, aanvullend overlevingspensioen, kapitaal van een groepsverzekering). Top

 

Kinderbijslagfonds

 

Bij overlijden van een ouder kunnen de kinderen die recht hebben op kinderbijslag, een wezenbijslag ontvangen. U kunt die aanvragen bij het Kinderbijslagfonds aan de hand van een uittreksel uit de overlijdensakte.
 

Neem contact op met het Kinderbijslagfonds voor meer info.Top

 

Fonds voor beroepsziekten en arbeidsongevallen

 

Als het overlijden het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte, kunnen de erfgenamen bepaalde toelagen aanvragen bij een speciaal fonds:
 

 • Een begrafenistoelage

 • Een vergoeding voor de vervoerkosten van de overledene

 • Een lijfrente van 30% van het basisloon voor de echtgeno(o)t(e) van de overledene

 • Een tijdelijke rente van 15% voor de kinderen, dit zolang ze recht hebben op kinderbijslag
   

Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen arbeidsongevallen maar ze kunnen wel een beroep doen op hun ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 

Meer info:

Eigenaar

 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurovereenkomst niet kan worden beëindigd ingevolge het overlijden van de huurder of eigenaar. De rechten en plichten van de huurder/eigenaar komen aan zijn erfgenamen toe.
 

Meer info vindt u op http://www.notaris.be/. Top

 

Nutsbedrijven

 

Breng de nutsbedrijven (= water, elektriciteit, gas, telefoon, televisie) op de hoogte van het overlijden. Laat de meters afsluiten of overdragen. Top

 

Dienst voor inschrijving van de voertuigen

 

Als de overledene een wagen had, kunnen de nabestaanden de nummerplaat laten schrappen of ze overnemen.

Om de nummerplaat te schrappen, zendt u ze naar de Directie voor inschrijving van voertuigen (DIV) of geeft u ze terug aan uw verzekeringsmaatschappij. Het inschrijvingsbewijs blijft bij de wagen.


Als u de wagen wilt houden, kunt u onder bepaalde voorwaarden ook de nummerplaat behouden. Op het formulier dat u ontvangt van uw verzekeringsmaatschappij of uw garagehouder, vermeldt u dat het een overdracht van nummerplaat betreft na overlijden van de houder van de nummerplaat. U voegt er een uittreksel uit de overlijdensakte en het originele inschrijvingsbewijs aan toe.

U verzendt alles naar de Directie voor inschrijving van voertuigen (DIV) of naar uw verzekeringsmaatschappij.

Ook de autoverzekering kan worden overgenomen op voorwaarde dat een bewijs van afstamming (= uittreksel uit de geboorteakte).


Als de overledene een parkeerkaart voor gehandicapten had, zendt u ze naar de FOD Sociale Zekerheid of naar het gemeentehuis.
 

Meer info:

 

 
Aan wie moet u het overlijden van een naast familielid aangeven?


Afdrukken