Halleux

Formulier om buitenlandse rekeningen te melden beschikbaar

 

Patrimoniale Actualiteit van 22 april ging al in op verplichting om uw buitenlandse rekening(en) mee te delen aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Nu komt het CAP met een verklarende nota én het formulier voor die mededeling. U vindt beide op de website van de Nationale Bank. Deze Patrimoniale Actualiteit bezorgt u de link naar het formulier en ter herinnering een kort overzicht van de betrokken rekeningen.

 

De Nationale Bank van België deelt eerst en vooral mee dat u uw buitenlandse rekeningen via elektronische weg of via de post kunt melden.

Lees hier de mededeling site externe
 

U wilt uw buitenlandse rekeningen melden via de post?

 • u kunt het aangifteformulier downloadensite externe;
 • u kunt het Centraal aanspreekpunt vragen het aangifteformulier op te sturen. Dat kan met een briefje naar: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brussel. U kunt ook een e-mail sturen naar cap.pcc@nbb.be 
   

U wilt uw buitenlandse rekening melden via digitale weg?

Hiervoor hebt u uw eID en uw kaartlezer nodig zoals u voor een aangifte op Tax-On-Web. De specifieke link vindt u in het onderdeel Praktische modaliteiten site externe

 

Belangrijk

Om uw meldingsplicht voor buitenlandse rekeningen te voldoen en opdat de aangifte volledig en correct zou zijn, is het absoluut noodzakelijk dat u:

Om welke rekeningen gaat het?

 • Voor buitenlandse rekeningen die bestonden tijdens het belastbaar tijdperk 2014: u moet de gegevens ervan spontaan meedelen aan het CAP, ten laatste gelijktijdig met het indienen van de aangifte in de personenbelasting (aangifte PB) voor aanslagjaar 2015. Denk er ook aan het bestaan van die rekeningen in de aangifte te vermelden.
 • Voor buitenlandse rekeningen die bestonden in de belastbare tijdperken 2011 tot en met 2013 (en waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte PB voor aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014).
  U mag wachten op de uitnodiging van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deel in uw antwoord op het verzoek van de FOD volgende gegevens mee betreffende de voormelde rekeningen:
  • indien die afgesloten werden vóór 1 januari 2014;
  • waarvoor een decumul van inkomsten van de ouders en hun kind (indien het kind houder of medehouder is van een buitenlandse rekening) heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2014. 
    

De nota voegt eraan toe: 'het staat u nochtans vrij om de gegevens met betrekking tot ook deze rekeningen nu reeds via dit formulier aan het CAP te melden. Deze mogelijkheid wordt u aangeboden om te vermijden dat u verschillende formulieren moet invullen.'

De nota biedt dezelfde mogelijkheid tot mededeling voor de buitenlandse rekeningen:

 • die geopend en/of afgesloten werden na 31 december 2014;
 • of waarvoor een decumul van inkomsten van de ouders en hun kind heeft plaatsgevonden na 31 december 2014 (dus tijdens het belastbaar tijdperk 2015).

U deelt de gegevens van deze buitenlandse rekeningen aan het CAP mee, 'ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte PB voor aanslagjaar 2016, waarin het bestaan van de rekeningen zal worden vermeld. U kunt de gegevens van dergelijke rekeningen nu reeds melden in dit formulier.'
 

Welke gegevens?

In principe beschikt u al over de gegevens in verband met de buitenlandse rekeningen die u moet meedelen. Ze staan op de uittreksels: identiteit van de medehouders en precieze identificatie van de buitenlandse rekening aan de hand van het IBAN-nummer en de BIC-code ervan, het land waarin ze geopend werd …

De nota herinnert eraan dat de verplichting tot mededeling van buitenlandse rekeningen aan het CAP pas geldt vanaf belastbaar tijdperk 2011. Dat heeft tot gevolg dat u:

 • een rekening die u vóór 1 januari 2011 afsloot, niet aan het CAP moet melden;
 • geen grote opzoekingen moet verrichten voor het invullen van de rubriek: 'het oudste belastbaar tijdperk gedurende hetwelk de rekening bestond (tussen 2011 en 2015)'. Het is voldoende dat u het jaar 2011 opgeeft voor een rekening die op eender welk ogenblik na 1 januari 2011 bestond, maar die vóór die datum geopend werd.

 

 

Redactie afgesloten: 01 juni 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.