marina de jonghe

Waardering van effecten bij nalatenschap: Brussel volgt voorbeeld van Vlaanderen en Wallonië.

 

Auteur: Marina De Jonghe

 

 

 Kort

Ook het Brusselse Gewest besliste recent de regels voor de waardering van effecten in het kader van een nalatenschap te wijzigen voor overlijdens vanaf 1 september 2015. Net als in het Vlaamse en Waalse Gewest verdwijnt in een aantal gevallen de verwijzing naar de prijscourant.

 

 

De Patrimoniale Actualiteit van 12 september 2013 bekeek hoe het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest de waarderingsregels voor openbare effecten in het kader van een nalatenschap wilden hervormen.

Vlaanderen had zijn regels al effectief hervormd met het decreet van 5 juli 2013, van toepassing voor overlijdens vanaf 1 augustus 2013. Voor het Waalse Gewest ging het toen nog maar om plannen maar die werden evenwel al snel gestemd op 19 september 2013 en golden al voor overlijdens vanaf 1 november 2013.

Enkel het Brussels Gewest bleef vasthouden aan:

  • de prijscourant (voor bepaalde financiële instrumenten, toegelaten tot verhandeling op Belgische gereglementeerde markten) of;
  • een gemiddelde (slot)koers voor financiële instrumenten toegelaten tot verhandeling op buitenlandse gereglementeerde markten of voor Belgische financiële instrumenten die niet in de prijscourant zitten.

 

Recent[1] besliste ook het Brussels Gewest om de specifieke waarderingsregel voor financiële instrumenten te hervormen. Het doet dat niet omwille van budgettaire motieven maar vanuit het streven naar administratieve vereenvoudiging.

 

Naar analogie met de Vlaamse en Waalse regeling laat ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verwijzing naar de prijscourant of naar een gemiddelde (slot)koers van beursgenoteerde effecten goeddeels vallen. De nieuwe regeling is van kracht voor overlijdens vanaf 1 september 2015.

 

Het einde van de prijscourant?

Deze hervorming betekent overigens niet dat de prijscourant haar reden van bestaan verliest. Voor schenkingen van beursgenoteerde openbare effecten geldt als belastbare grondslag in het Brussels en het Waals Gewest nog steeds de waarde in de meest recente prijscourant van kracht vóór de datum waarop het schenkingsrecht opeisbaar wordt. Het Vlaams Gewest van zijn kant besliste eerder al helemaal af te stappen van elke verwijzing naar de prijscourant voor het bepalen van het schenkingsrecht sinds 1 januari 2015.

 

Aandacht voor de verschillen

Er blijven dus nog wel degelijk verschillen. Vandaar dit schematisch overzicht met de waarderingsregels in de respectievelijke gewesten voor financiële instrumenten in het kader van resp. een nalatenschap en een schenking.


[1] Ordonnantie van 29 juli 2015, BS 12 augustus 2015

 

  

 

 

 

 

Nalatenschap

Financieel instrument toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt in België of de Europese Economische ruimte (EER)

financieel instrument toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt buiten de EER

niet-beursgenoteerd financieel instrument

In Vlaanderen, Wallonië en Brussel

beurswaarde (slotkoers) op de datum van overlijden1 of op de identieke datum in de twee maanden daarna2

verkoopwaarde op datum van overlijden

 

1 is er voor bepaalde waarden geen notering op de gekozen datum, dan telt de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er weer een notering is

2 u mag slechts één van de voormelde datums kiezen. Die geldt dan meteen voor het geheel van de waarden die onder de keuzemogelijkheid vallen.

 

 

 

Schenking

financieel instrument toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt in België of de EER

financieel instrument toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt buiten de EER

niet-beursgenoteerd financieel instrument

Vlaanderen

beurswaarde (slotkoers) op de eerste dag van de maand waarin het schenkingsrecht opeisbaar wordt

brutoverkoopwaarde op het moment dat het schenkingsrecht opeisbaar wordt

 

 

beursgenoteerd effect, opgenomen in de prijscourant

beursgenoteerd effect, niet opgenomen in de prijscourant

niet-beursgenoteerd effect

Wallonië en Brussel

waarde volgens de meest recente prijscourant voor de datum waarop het schenkingsrecht opeisbaar wordt

brutoverkoopwaarde op het moment dat het schenkingsrecht opeisbaar wordt

1 is er voor bepaalde waarden geen notering op de gekozen datum, dan geldt de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er weer een notering is

 

   

 

 

 

  

Redactie afgesloten op 31 augustus 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn.

 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.