Patrimoniale actualiteit

Neerlegging onder de minuut van een notaris wel weer mogelijk bij schenking in extremis in Vlaanderen


Auteur: Pascale Berger, estate planner

15 maart 2016

  

In een Patrimoniale Actualiteit van 17 juli 2015 meldden we dat een schenking 'in extremis' in Vlaanderen sinds 1 januari 2015 moeilijker was geworden, vermits de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)[1] voortaan verbood dat een document kon worden neergelegd onder de minuten van een notaris, zonder dat de registratiebelasting die erop verschuldigd is, betaald was. De Vlaamse Belastingdienst heeft recent echter haar standpunt gewijzigd, en aanvaardt sinds kort opnieuw dat de techniek van de neerlegging onder de minuut wordt gebruikt om akten tijdig (lees: voor het overlijden van de schenker) te registreren.

 

Even ter herinnering: voor 1 januari 2015 kon men in Vlaanderen, net als in de andere regio's[2], kiezen uit twee technieken om de hoge erfbelasting, verschuldigd bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de schenking, te vermijden :

  • Het onderhands erkenningsdocument (de 'pacte adjoint') of de buitenlandse notariële akte voor het overlijden van de schenker aanbieden ter registratie op het Ontvangkantoor van de Registratierechten en de schenkingsrechten betalen;
  • Deze documenten neerleggen onder de minuten van een Belgische notaris, waarna de notaris ze liet registreren, via zijn notariële (authentieke) akte.


Deze laatste techniek werd vooral gebruikt in situaties waarin het overlijden 'nakend' was, en het Ontvangkantoor gesloten (bv. tijdens weekends of op feestdagen). Zoals gezegd, aanvaardde de Vlaamse Belastingdienst sinds 1 januari 2015 de neerlegging onder de minuut niet meer , door een wijziging in de VCF. Hierdoor was het aanzienlijk moeilijker geworden om in Vlaanderen een 'in extremis' schenking te organiseren.


Vlabel toonde evenwel begrip voor de negatieve impact van de wetswijziging voor de praktijk, en voerde, in afwachting van een aanpassing van het bewuste wetsartikel, een tolerantie in[3]. Voortaan aanvaardt Vlabel opnieuw dat onderhandse documenten samen met een authentieke akte ter registratie kunnen worden aangeboden, ook al werd de Vlaamse registratiebelasting nog niet betaald. Concreet komt het erop neer dat men in dringende gevallen opnieuw een beroep kan doen op een Belgische notaris om de 'pacte adjoint' van een gedane gift neer te leggen onder de minuten, en zo aan de schenkbelasting te onderwerpen. Eén vraag blijft voorlopig nog onbeantwoord: de Vlaamse Belastingdienst heeft het in haar standpunt enkel over 'onderhandse akten', maar geldt het ook voor schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris ? Sommige specialisten menen alvast van wel.

 


[1] Artikel 3.12.3.0.6 VCF

[2] Waar overigens tot op heden niets gewijzigd is.

[3] Standpunt nr. 15.066, gepubliceerd op 9/11/2015 op de website van de Vlaamse Belastingdienst.


Redactie afgesloten op 15 maart 2016. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

  

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

  •