Patrimoniale actualiteit

Spaarrichtlijn verdwijnt als gevolg van grotere internationale fiscale transparantie 

 Auteur : Nguyen Nhuy, estate planning

 

De Spaarrichtlijn werd in 2003 aangenomen en trad op 1 juli 2005 in werking. Bedoeling was schadelijke belastingconcurrentie tussen landen tegen te gaan en rente-inkomsten uit spaargelden effectief te belasten als die in het buitenland geïnd werden.
De Europese Raad keurde recent de afschaffing van die richtlijn goed. Ze verdwijnt op 1 januari 2016 maar in 2016 komt er nog een laatste uitwisseling van informatie.


Onder 'inkomsten uit spaargelden' verstaat de richtlijn hoofdzakelijk rente uit schuldvorderingen:

  • de inkomsten die u rechtstreeks ontvangt op een spaarrekening of obligatie;
  • de inkomsten die u onrechtstreeks ontvangt via bepaalde beleggingsfondsen die op hun beurt voor meer dan 25% in schuldvorderingen beleggen.

Om die doelstellingen te bereiken, voorzag de Spaarrichtlijn de automatische uitwisseling van informatie tussen de fiscale administraties van diverse landen.


Uitgebreide Spaarrichtlijn

We moeten evenwel vaststellen dat de regels van de richtlijn gemakkelijk te omzeilen waren. Zo was het al voldoende te beleggen in financiële producten met vergelijkbare inkomsten, zoals bijvoorbeeld verzekeringscontracten of afgeleide producten of te werken met een schermvennootschap. Een voorstel uit 2010 beoogde die leemtes op te vullen door het toepassingsgebied te verruimen en een transparantieregel in te voeren. Die nieuwe tekst (richtlijn 2014/48/EU) werd snel aangenomen maar hij zal nooit toegepast worden. Er kwamen immers al snel andere, doeltreffender bepalingen in de plaats.


Richtlijn op administratieve samenwerking en Common Reporting Standard (CRS)


Twee nieuwe wapens moeten zowel de Spaarrichtlijn als de uitgebreide Spaarrichtlijn vervangen:

  • de nieuwe Richtlijn 2014/107/EU (9 december 2014) over de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en;
  • de Common Reporting Standard (CRS) van de OESO (naar het model van de FATCA-akkoorden die gesloten werden met de Verenigde Staten)[1].

Die nieuwe teksten voorzien in een ruimere automatische uitwisseling van informatie. De uitwisseling betreft immers:

  • de financiële inkomsten: interesten, dividenden en andere types inkomsten;
  • rekeningsaldi en de tegenwaarde van verzekeringen.

De Richtlijn over de administratieve samenwerking en de CRS treden allebei in werking op 1 januari 2016. De eerste uitwisseling van informatie komt er in 2017 op basis van de gegevens van 2016.

Momenteel bespreekt het Belgisch parlement een wetsontwerp dat deze bepalingen vóór eind 2015 opneemt in de Belgische wetgeving[2].


Welke gevolgen heeft de afschaffing van de Spaarrichtlijn voor de Belgische spaartaks?


De Europese Spaarrichtlijn inspireerde de Belgische wetgever om de inkomsten uit spaargelden die een Belgische inwoner in België ontvangt, te belasten (artikel 19 bis WIB92):

  • bij overdracht of inkoop van aandelen of;
  • bij vereffening van beleggingsfondsen waarvan de activa voor meer dan 25 % belegd zijn in schuldvorderingen.


Het deel inkomsten dat afkomstig is van het rendement op activa die belegd zijn in schuldvorderingen[3], is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 25%. Het gaat meer bepaald om de interesten, zoals dat ook het geval was voor de Spaarrichtlijn, maar ook om de meer- en minderwaarden. Verkrijgt u de opbrengst van de belastbare verrichting rechtstreeks in het buitenland, dan moet u de belastbare grondslag opnemen in uw belastingaangifte.

Momenteel zijn er geen plannen om de bepalingen te wijzigen met betrekking tot die belasting op de inkomsten uit spaargelden. Deze bepaling stond immers los van de Spaarrichtlijn, ook al worden bepaalde gegevens[4] die gebruikt zijn in het kader van de Spaarrichtlijn, eveneens gebruikt voor de toepassing van de belasting op 'inkomsten uit spaargelden'. De beheerders van (buitenlandse) fondsen moeten die gegevens blijven verstrekken, zoals ze momenteel al doen.


Naar meer fiscale transparantie


We zien zowel in binnen- als buitenland een algemene beweging naar meer fiscale transparantie. We verwachten de komende jaren een exponentiële toename van de uitwisseling van informatie. Vanaf 2017 en voor een aantal andere landen vanaf 2018, zal vermogen in het buitenland zo goed als geen geheimen meer hebben voor de belastingadministraties


[1] In dat verband verwijzen we naar onze Patrimoniale Actualiteit van 5 februari 2015.

[2] Wetsontwerp nr. 1448/01 van 13 november 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

[3] Er is een alternatieve belastinggrondslag als de informatie over dat rendement op activa ontbreekt.

[4] Bijv. gegevens over het gedeelte schuldvorderingen in het beleggingsfonds.

   


 

  

Redactie afgesloten op 27 november 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

  •