Jean-Jacques Debacker

Hoe een bezwaar indienen tegen onterechte sociale bijdragen in Frankrijk?

 

Auteur: Jean-Jacques Debacker

 

De Franse fiscus inde bij niet-ingezetenen in Frankrijk sociale bijdragen op de onroerende inkomsten en de meerwaarden die zij verworven in Frankrijk. Na een veroordeling van het Europees Hof van Justitie aanvaardt Frankrijk nu impliciet om deze bijdragen terug te betalen. Voorwaarde is wel dat de niet-ingezetenen een bezwaarschrift indienen in de vereiste vorm. Dat doet u zo.


In een persmededeling van 20 oktober 2015 legt de Franse fiscus de procedure uit die niet-ingezetenen in Frankrijk moeten volgen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de sociale bijdragen die hen eerder werden opgelegd. Deze mededeling impliceert de aanvaarding door Frankrijk, van de uitspraak waartoe het Europees Hof van Justitie op 26 februari 2015 concludeerde in de zaak De Ruyter (zie onze Patrimoniale Actualiteit van 3 maart 2015).


1) Bezwaarschriften kunnen enkel:

 • voor de meerwaarden op onroerende goederen: bezwaarschriften met betrekking tot sociale bijdragen die vanaf 1 januari 2013 uit eigen beweging zijn betaald;
 • voor de kohierbelastingen (inkomsten uit onroerende goederen): de belastingen die ingekohierd werden na 1 januari 2013.

 

2) Hoe doet u het?

 

U dient het bezwaarschrift het best in via een aangetekend schrijven. De adressen verschillen naargelang de inzet van het bezwaarschrift.

 • De bijdrage werd opgelegd bij de overdracht met meerwaarde van een onroerend goed?
  Dan kunt u vanaf heden een bezwaarschrift indienen bij de 'direction départementale des finances publiques (departementaal directoraat van openbare financiën) waar de akte geregistreerd is.
 • De bijdrage werd ingevorderd als gevolg van het inkohieren van onroerende inkomsten?
  U kunt uw bezwaarschrift over de inkomsten 2014, na ontvangst van het aanslagbiljet 2015, indienen bij de Service des impôts des particuliers des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, F-93465 Noisy-le-Grand Cedex.

 

3) Aan welke vormvereisten moet het bezwaarschrift voldoen?
 

Om ontvankelijk te zijn, moet het bezwaarschrift:

 • de identiteit van de bezwaarindiener vermelden;
 • de financiële bijdrage vermelden waartegen bezwaar wordt aangetekend;
 • onderbouwd zijn met argumenten en de conclusie van de bezwaarindiener duidelijk maken;
 • melding maken van het reële voorwerp en de reikwijdte van de aanvraag;
 • vergezeld gaan van de nodige bewijsstukken:
  • een bewijsstuk van het bedrag van de betwiste sociale bijdragen; plus
  • een bewijs van aansluiting van de belastingplichtige bij een sociaal zekerheidsstelsel van een ander land dan Frankrijk binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • alle elementen bevatten om de eigenaar(s) of vruchtgebruiker(s) van de in Frankrijk gelegen onroerende goederen te kunnen identificeren: huwelijksvermogensstelsel van de aanvrager, onverdeelde boedel, gesplitste goederen, enz.;
 • de handtekening dragen van de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde;
 • de domiciliekeuze in Frankrijk vermelden voor de bezwaarindiener die in het buitenland woont.

  4) Uiterste termijn
 • Voor sociale bijdragen die via de kohierbelasting zijn ingevorderd, moet u het bezwaarschrift indienen vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van inning.
 • Voor sociale bijdragen die via een andere manier dan de kohierbelasting zijn ingevorderd, moet u het bezwaarschrift indienen vóór 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de vrijwillige storting van de betwiste bijdragen of van het stellen van de handeling die aanleiding geeft tot het bezwaarschrift

 


 

  

Redactie afgesloten op 26 oktober 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

 •