Hello4You Spaarrekening

Meer rente op je spaargeld met de Hello4You Spaarrekening Hello4You compte épargne

Wat is de Hello4You Spaarrekening?

De Hello4You Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met een aantrekkelijke basisrente, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel. De Spaarrekening Hello4You is ideaal als u voor onbepaalde duur wilt sparen en altijd aan uw geld wilt kunnen.
 

Deze rekening is voorbehouden voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. De interesten bedragen 0,50% basisrente en 0,20% getrouwheidspremie (bruto percentages op jaarbasis).

Voordelen van deze spaarrekening

De Hello4You Spaarrekening is ideaal als je je spaargeld binnen het jaar terug nodig hebt. Je krijgt al vanaf de eerste dag na de storting 0,50% basisrente. Daarnaast krijg je 0,20% getrouwheidspremie op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op je rekening blijft staan (vergoedingen uitgedrukt in bruto percentages op jaarbasis).

Een Hello4You Spaarrekening openen, kost geen cent. Dat kun je doen in elk kantoor van BNP Paribas Fortis of telefonisch bij het Hello Team op 02 433 41 21 (ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.). Je betaalt ook geen beheerskosten of maandelijkse bijdragen.

Je kunt op elk ogenblik onmiddellijk geld van je Hello4You Spaarrekening halen. Je kunt het opvragen in contanten of overschrijven naar een zichtrekening of een andere spaarrekening bij BNP Paribas Fortis.

Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar.

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie. Meer informatie hierover vindt u in de Essentiële Spaardersinformatie.

Wenst u uw nabestaanden extra financiële bescherming te bieden in geval u iets overkomt? Dan kunt u een verzekering bij uw spaarrekening afsluiten. Zie onderaan de pagina voor meer info.

Meer weten over de Hello4You Spaarrekening

Als natuurlijke persoon heb je recht op een belastingvrijstelling op de interesten. Voor 2016 bedraagt die 1.880 EUR.

 

De vrijstelling van de roerende voorheffing geldt voor alle spaarrekeningen.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels met een gemeenschappelijke spaarrekening hebben recht op een dubbele vrijstelling voor deze spaarrekening. Het gedeelte van de interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

 

Als je voor verschillende spaarrekeningen (waaronder ook die van je minderjarige kinderen) een belastingvrijstelling kreeg en als de opgetelde vrijstellingen het belastingvrije plafond voor natuurlijke personen overschrijden, ben je verplicht om de ontvangen rente boven dat bedrag en waarvoor geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden in je belastingaangifte aan te geven.

Per jaar mag je tot 6.000 EUR storten op je Hello4You Spaarrekening. Ontvangen interesten of eventuele afhalingen zijn hier niet bij inbegrepen. Heb je bijvoorbeeld 6.000 EUR gespaard en haal je in hetzelfde jaar 1.000 EUR van je rekening, dan kun je binnen dat jaar die 1.000 EUR niet meer bijsparen. Het kalenderjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. Stort dus op tijd zodat het bedrag ten laatste op 31 december op de rekening staat. Zo niet, geldt de storting voor het volgende kalenderjaar. Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Ga voor elke spaarverrichting altijd de valutadatum na. Op de valutadatum:

 • beginnen de interesten van een storting te lopen;
 • start ook de periode van opbouw van de getrouwheidspremie.

 

De valutadatum valt uiterlijk op de kalenderdag na de dag van storting.

 

Een deposito levert op de dag van de opvraging geen interest meer op. Voor de berekening van de getrouwheidspremie geldt dat bedragen altijd afgehouden worden van de meest recente storting(en).

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen wijzigen volgens de marktomstandigheden. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie vermelden we op het eerstvolgende rekeninguittreksel.

 

Hoe storten wij de interest voor je spaarrekening?

 • De basisrente wordt op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van je rekening.
 • De verworven getrouwheidspremies worden op je rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

 

Een spaarrekening kan nooit negatief staan. Er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

Met de Spaarrekening Hello4You kun je:

 

 • geld in speciën opvragen
 • overschrijvingen uitvoeren:
  • naar een eigen rekening bij BNP Paribas Fortis
  • naar een spaarrekening op naam van jouw partner (huwelijk of wettelijk samenlevend) of op naam van (een van) de ouders of kinderen van de houder van de spaarrekening bij BNP Paribas Fortis
 • effecten aankopen

 

 

Laat je spaargeld automatisch aangroeien met een gratis spaarabonnement

 

Online aanvragen

Wettelijke vermeldingen

 • Lees beslist het document 'Essentiële spaardersinformatie (pdf)' vóór u een rekening opent.
 • De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen wijzigen volgens de marktomstandigheden. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie vermelden we op het eerstvolgende rekeninguittreksel.
 • Als natuurlijke persoon heb je recht op een belastingvrijstelling. Voor 2016 bedraagt deze vrijstelling 1.880 EUR. De interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.
 • In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico, voor het deel van zijn vorderingen tegenover de financiële instelling die boven 100.000 EUR uitkomen, zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. Hij kan verplicht worden een deel af te staan of om te zetten in aandelen (bail-in). Bedragen tot 100.000 EUR vallen onder de depositogarantieregeling.
 • Klachten kunt u richten aan:
  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

 

Zorg voor uw nabestaanden met de Rekeningverzekering

Ongevallenverzekering van AG Insurance NV (BE).

 

De Rekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.

 

Voor een kleine premie per jaar kunt u een Rekeningverzekering afsluiten voor uw Spaarrekening. Bij een overlijden door een ongeval, krijgen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het saldo op uw spaarrekening.

Vergoeding per verzekerde rekening: minimaal 2.500 euro; maximaal 50.000 euro.

Vergoeding per verzekerde: maximaal 125.000 euro.

Premie: 4,25 euro per verzekerde spaarrekening.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Dekking tegen overlijden door ongeval.
 • Geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking.
 • Het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een externe oorzaak hebben die niets te maken heeft met de verzekerde.
 • De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

Overlijden als gevolg van:

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of uitgevoerd op diens aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00. 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

 


Essentiële Spaardersinformatie (pdf)Actuele rentevoeten (pdf)Precontractuele info van de Hello4You Spaarrekening (pdf)
Bijzondere voorwaarden van de Hello4You Spaarrekening (pdf) 

Alle details van dit product afdrukken