Beleggersrekening

De Beleggersrekening is het werkinstrument voor actief beleggen.

 

Wat is Beleggersrekening? 

De Beleggersrekening is een rekening in EUR en deviezen specifiek bestemd voor actieve beleggers, als aanvulling op de gewone zichtrekening.

Voordelen

 • Gebruiksvriendelijke rekening in verschillende deviezen, specifiek voor beleggingsverrichtingen.
 • Geheel gratis.
 • Beleggingstransacties scheiden van huishoudelijke verrichtingen, betaalkaarten en domiciliëringen.
 • Koppeling mogelijk aan een effectenrekening voor maximale efficiëntie. 
 • Op aanvraag thesauriereserve in EUR om valutaverschillen tussen beleggingstransacties op te vangen.
 

  

Ontdek in detail

Het rekeningsaldo in EUR van de Beleggersrekening ontvangt een dagelijks berekende creditrente die trimestrieel wordt toegekend.
De rentevoet is altijd van toepassing op de totale inlage. Rekeningsaldi in vreemde munten ontvangen geen creditrente.

 

De Beleggersrekening is een zichtrekening en dus onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. Bij iedere trimestriële interestafrekening ontvangt de rekeninghouder een detail van de betaalde roerende voorheffing.

Beschrijving

De Beleggersrekening dient specifiek ter ondersteuning van het financieel beheer. Ze is bestemd voor beleggingstransacties in EUR en in vreemde munten, zoals de storting van kapitalen en/of interesten van Kasbons en termijndeposito's, de aankoop van of inschrijving op euro-obligaties en beleggingsfondsen, de aan- en verkoop van aandelen enz.

 

Voor een optimaal beheer kunt u de Beleggersrekening en Effectenrekening van dezelfde rekeninghouder(s) laten koppelen. In dat geval is het saldo van de Beleggersrekening zelfs gratis mee opgenomen in de Effectenrekeningverzekering.

 

De Effectenrekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Dekking tegen overlijden door ongeval:

 • geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking;
 • het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een uitwendige oorzaak hebben waaraan de verzekerde part noch deel heeft;
 • de dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

Overlijden als gevolg van :

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of op zijn aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD) , Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

Gebruik

De Beleggersrekening heeft een zeer specifieke functie en is daarom de ideale aanvulling van de  Zicht- en Spaarrekening. Naast alle creditverrichtingen zijn overschrijvingen voor de betaling van uw effectenbewaarloon, uw PC banking-abonnement en levensverzekeringspremies aan Ag Insurance toegestaan.

U kunt ook opdracht overschrijven naar de BNP Paribas Fortis -, Zicht-, Spaar- en Termijnrekeningen van de houder(s) van uw Beleggersrekening.

Zijn evenwel niet toegelaten: overschrijvingen naar derden, naar rekeningen buiten BNP Paribas Fortis en opvragingen in contanten.
Aan de Beleggersrekening kunnen geen betaalmiddelen zoals cheques en kredietkaarten gekoppeld worden.


Gratis opening en beheer

 

Gratis zijn:

 • Het openen en beheren van de rekening;
 • Het dagelijks gebruik van de Beleggersrekening;
 • De rekeningafschriften die u in de Self opvraagt.

 

U betaalt enkel:

 • De portkosten voor de afschriften die u toegestuurd wilt krijgen op een adres van uw keuze;
 • De bewaarkosten voor de afschriften die u wilt laten bewaren in het kantoor van uw keuze.


Een Thesauriereserve op uw Beleggersrekening voor extra beleggingsvrijheid.

 

Actieve beleggers willen snel kunnen inspelen op interessante bewegingen op de markt. Sommige beleggingen kunnen evenwel pas vrijgemaakt worden als de buitenkans ... alweer voorbij is.


Daarom kunt u aan de Beleggersrekening een zgn. Thesauriereserve verbinden. Zo kunt u tijdelijke overbruggingen realiseren tussen aankopen en verkopen van uw effecten. De Thesauriereserve is gereserveerd voor particuliere beleggers en voor verrichtingen in EUR.

 

Bijzondere voorwaarden (pdf)

Precontractuele informatie (pdf)

Algemene voorwaarden Effectenrekeningverzekering (pdf) 


Alle details van dit product afdrukken