Cashback action Branch 23 insurances
SUP

Smart Invest Portfolio

 • Smart Invest Portfolio is een individuele beleggingsverzekering (Tak 23) onderworpen aan het Belgische recht en gekoppeld aan één of meerdere fondsen.
 • Minimale terugbetaling op vervaldag van de onderliggende beleggingsfondsen.
 • Rendement is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen.
 • Contract van onbepaalde duur.

Business invest plan

  In een notendop
   

  • Individuele beleggingsverzekering, gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen.
  • Gedeeltelijke of volledige kapitaalsbescherming op de vervaldag van het fonds. De waarde van uw investering kan echter stijgen of dalen tijdens de looptijd van het fonds.
  • Bepaling van het rendement door de evolutie van de eenheidswaarden van de onderliggende beleggingsfondsen. Indien de eenheidswaarden gestegen zijn op het moment van afkoop, heeft u recht op deze meerwaarde na aftrek van de kosten. De eenheidswaarden van de fondsen kunnen steeds geraadpleegd worden via de website www.aginsurance.be of via PC Banking.
  • De onderliggende beleggingsfondsen hebben een looptijd van bepaalde duur.
 
   

Beleggingsdoelstellingen

 

 • Genieten van de mogelijkheid om uw kapitaal volledig of gedeeltelijk te beschermen op vervaldag, afhankelijk van de gekozen Smart Invest Bon. 
 • Profiteren van het potentieel van diverse fondsen met een vaste looptijd onder de naam Smart Invest Bon. Smart Invest Bons zijn beleggingsfondsen gelinkt aan de prestaties van één of meerdere onderliggende waarden (indices, fondsen, valuta's…).
 • De aanbevolen beleggingshorizon bedraagt minstens de looptijd van de gekozen onderliggende Smart Invest Bon(s).
 • De gelden in het contract die niet worden belegd in een Smart Invest Bon worden belegd in het wachtfonds AG Life Cash Euro (voor meer informatie, zie rubriek wachtfonds).
 • Zorgen voor het welzijn van de nabestaanden via een Tak 23 levensverzekering.
  
 

Samenstelling van Smart Invest Portfolio

Bij de inschrijving selecteert u één of meerdere onderliggende fondsen onder de naam Smart Invest Bon die uw rendementsverwachtingen, de bijbehorende beleggingsstrategie en uw risicobereidheid het beste combineren. Bij de keuze van iedere Smart Invest Bon dient rekening te worden gehouden met het beleggersprofiel.

  
 
 

Beleggingspolitiek

De beleggingen gebeuren hoofdzakelijk door het plaatsen van de netto geïnvesteerde bedragen via een depot bij BNP Paribas Fortis NV. Deze beleggingen worden uitgedrukt in EUR. Er wordt ook belegd in afgeleide producten. Deze afgeleide producten bestaan uit de omwisseling (via swapcontracten gesloten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van het rendement van het eerder vermelde depot bij BNP Paribas Fortis NV tegen de evolutie van de index volgens het in het beheersreglement beschreven mechanisme. Deze gespecialiseerde financiële partners hebben minimum een “investment grade” rating bij het sluiten van de swapcontracten. (Investment grade: minimum Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's en BBB- bij Fitch).

  
 
 

Specifieke kenmerken van Smart Invest Portfolio

Compartimenten binnen Smart Invest Portfolio:

Het product Smart Invest Portfolio is onderverdeeld in 2 compartimenten. Een compartiment met fondsen zonder verbintenissen en een compartiment met fondsen met verbintenissen. Fondsen met verbintenissen zijn fondsen waar bij inschrijving verbintenissen aangegaan worden die wat betreft hun duur en hun bedrag of hun rendementsvoet bepaald zijn.

Wachtfonds

Aan uw Smart Invest Portfolio contract is eveneens mogelijks een “wachtfonds” verbonden: het fonds AG Life Cash Euro. Dit is een defensief fonds zonder vaste inschrijvingsperiode en zonder einddatum waarnaar u tijdens de looptijd van uw contract de reserve van uw onderliggende fonds kunt overdragen indien u dit wenst. Gedetailleerde informatie betreffende dit fonds is terug te vinden in het beheersreglement van het fonds in de rubriek Quick info.

Interne overdracht

Binnen uw Smart Invest Portfolio contract is het mogelijk om een interne overdracht naar een ander fonds uit te voeren. Dit kan via een bijkomende inschrijving via interne overdracht naar een ander Smart Invest Bon fonds dat dan gecommercialiseerd wordt of dit kan ten allen tijde naar het wachtfonds. De kosten voor deze interne overdrachten tussen fondsen werden beschreven in de rubriek “kosten”. Behoudens een andere specifieke instructie, zal op de einddatum van uw fonds met vaste looptijd, de eindwaarde automatisch overgedragen worden naar het wachtfonds en omgezet worden in eenheden van dat fonds.

Risicoklasse van de onderliggende fondsen in Smart Invest Portfolio:

Elk beleggingsfonds heeft een risicoklasse van 1 tot 7 (hoogste risiconiveau), gebaseerd op de mogelijke koersschommelingen van de activa die in de fondsen zitten.

  
 

 

Voordelen

 • Actueel : keuze uit actuele beleggingsthema's met diverse onderliggende strategieën zoals fondsen, indices en aandelenkorven.
   
 • Veiligheid: een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het netto geïnvesteerd bedrag op einddatum.

 

 • Fiscaliteit: profiteer van de fiscale voordelen van beleggingsverzekeringen (zie ook rubriek fiscaliteit).

 

 

Risico's

 • Marktrisico: het rendement van de onderliggende fondsen is afhankelijk van de evoluties op de financiële markten.

 

 • Risico van afgeleide producten: factoren als de rentestand en koersschommelingen beïnvloeden de tussentijdse eenheidswaarden van de onderliggende fondsen.

 

 • Kredietrisico: risico op kapitaalsverlies in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV.

  

Kosten

 • Instapkosten: 2,50%, aangerekend bovenop het netto geïnvesteerd bedrag of op de netto overgedragen reserve
   
 • Beheerkosten: maximum 1,50% op jaarbasis voor het gekozen fonds. De beheerskosten worden jaarlijks verrekend in de eenheidswaarde van het fonds. De beheersvergoeding van het wachtfonds bedraagt maximum 1% op jaarbasis en wordt eveneens verrekend in de eenheidswaarde van het wachtfonds. 
   
 • Afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. Nochtans zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn op de theoretische afkoopwaarde die overeenstemt met een afkoop:
  • van eenheden van het wachtfonds;
  • van eenheden van een beleggingsfonds met vaste looptijd tijdens het laatste jaar van het fonds;
  • van de finale waarde op einddatum van een beleggingsfonds met vaste looptijd.

 

 • Kosten bij overdracht tussen fondsen binnen uw Smart Invest Portfolio contract:
  • van een fonds met een vaste looptijd naar een ander nieuw fonds (Smart Invest Bon) met een vaste looptijd: geen uitstapkosten uit het oorspronkelijke fonds maar wel instapkosten in het nieuwe fonds met een vaste looptijd;
  • van een fonds met een vaste looptijd naar het wachtfonds (AG Life Cash Euro): uitstapkosten van 1% op de overgedragen reserve van het oorspronkelijk fonds zonder kosten indien de overdracht gebeurt in het laatste jaar of op einddatum van het fonds. Er worden geen instapkosten aangerekend in het wachtfonds;
  • van het wachtfonds naar een nieuw fonds met vaste looptijd: geen uitstapkosten uit het wachtfonds maar wel instapkosten in het nieuwe fonds met vaste looptijd.
    
    
 

Fiscaliteit

 
 • Er is een premietaks van 2,00% op de verzekeringsverrichtingen verschuldigd die wordt aangerekend bovenop de premie inclusief instapkosten. 
   
 • Wat de inkomstenbelasting betreft, is de fiscaliteit afhankelijk van het compartiment waartoe het fonds behoort. Indien het fonds zich in het compartiment zonder verbintenissen bevindt, zal er geen roerende voorheffing geheven worden in geval van afkoop of interne overdracht naar een ander fonds in het Smart Invest Portfolio contract, ongeacht de looptijd. Indien het fonds zich in het compartiment met verbintenissen bevindt, zal er mogelijks roerende voorheffing geheven worden in geval van afkoop of interne overdracht binnen de 8 jaar te rekenen vanaf de activatie van dit compartiment. De activatiedatum van uw compartiment met verbintenissen wordt telkens vermeld in de contractuele documenten.
 •  

   

Bijkomende informatie

De respectievelijke financiële infofiches en beheersreglementen, alsook de algemene voorwaarden, zijn gratis beschikbaar bij uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be

Dit betreft een levensverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv

 

 

 

  
 

 

Delen op linkedin
   

Documentatie

Disclaimer: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche levensverzekering met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Smart Invest Portfolio.



Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van Smart Invest Portfolio.
Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.

 

Misschien ook interessant

 

Target Invest Plan

 

 

 

 

 

 

Levensverzekering (tak 21 en 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht      

 

img_subtitle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Afdrukken