Schuldsaldoverzekering (bij uw woonkrediet)

Bouwen, kopen of renoveren is een kwestie van dromen en rekenen. Maar het gaat ook om veiligheid inbouwen, mocht er wat gebeuren met één of meer kostwinners.

Wat is de Schuldsaldoverzekering?

De Schuldsaldoverzekering voorziet in de terugbetaling van het uitstaande saldo van uw Woonkrediet bij vroegtijdig overlijden. U kiest zelf welk percentage van het ontleende bedrag u wenst te verzekeren.

In een oogopslag 

De schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

Wat zijn de voornaamste waarborgen ?

 • De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal die de uitbetaling waarborgt van een vooraf bepaald ‘kapitaal overlijden' aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van het contract periodiek af volgens welbepaalde criteria bepaald in uw contract.
 • De schuldsaldoverzekering is doorgaans gekoppeld aan een (woon)krediet, met als doel om bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde (een deel van) het openstaand krediet terug te betalen. Het verzekerd kapitaal neemt in dat geval aan hetzelfde ritme af als het nog terug te betalen ‘schuldsaldo' van uw krediet (het ‘kapitaalaflossingsplan').
 • Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld dit overlijden zich ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering.

 

Wat zijn de voornaamste uitgesloten situaties ?

 

Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde:

 • veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
 • als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
 • in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis .

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Zekerheid: als de verzekerde overlijdt, zijn zowel nabestaanden als het gezinsvermogen beschermd.
 • Tot 4 maanden gratis dekking.
 • Fiscaal voordeel: wij zorgen voor de fiscale optimalisatie van uw woonkredietdossier, inclusief de premie(s) voor uw schuldsaldo­verzekering.
 • Vrije keuze: u kiest zelf hoe u uw premie betaalt.
 • Bescherming bij invaliditeit mogelijk.
 
 

  

 

Ontdek in detail

Wij onderscheiden drie formules op basis van de premiebetaling. Afhankelijk van uw budget, uw fiscale mogelijkheden,…. kunt u de premie in één keer betalen of op termijn, dankzij onze genivelleerde premies of met onze risicopremies.

U kunt zelfs een combinatie van verschillende formules overwegen!

 

 • Schuldsaldoverzekering met enige premie: u betaalt de premie in één keer en geniet maximaal van de fiscale ruimte in het 1e jaar van uw Woonkrediet. Als u bovendien het bedrag ervan op hetzelfde moment leent, spreidt u die kosten over de hele duur van het krediet.
 • Schuldsaldoverzekering met genivelleerde premies: u kunt de fiscale voordelen in sommige gevallen optimaliseren door de betaling van de totale premie te spreiden. Afhankelijk van uw fiscale ruimte in het 1e jaar, kunt u bovendien de eerste premie verhogen en de volgende verminderen (spreiding mogelijk over maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering).
 • Schuldsaldoverzekering met risicopremies: u voorkomt elk risico van onderverzekering van het krediet. U betaalt een premie die jaarlijks wordt aangepast aan het nog verschuldigde kapitaal, de rentevoet en de looptijd van het krediet.

De duur van de verzekeringsovereenkomst stemt in principe overeen met de totale looptijd van het Woonkrediet waaraan de verzekering gekoppeld is.

Een Woonkrediet wordt vaak gepland op basis van een dubbel inkomen: het overlijden van een van beide partners kan dan ook ernstige financiële gevolgen hebben. Daarom wordt bij de 'Totale bescherming' één (of meerdere) schuldsaldoverzekering(en) gesloten per kredietnemer, en dat voor het volledige kredietbedrag.

 

De veiligheid die de 'Totale bescherming' biedt, is evident: de kredietlast verdwijnt volledig bij het overlijden van een van de kredietnemers.

Vanaf de aanvaarding van uw dossier door AG Insurance tot de ondertekening van uw akte (of de werkelijke inwerkingtreding van uw verzekering), bent u gratis en volledig beschermd, en dat voor maximaal 4 maanden.

Een schuldsaldoverzekering garandeert de (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van uw hypothecaire lening als u overlijdt. Zo bespaart u uw partner alvast die financiële zorg.

 

Maar wat als u invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker. Zeker als u nog een lening af te lossen hebt.

 

In uw schuldsaldoverzekering kunt u een bijkomende dekking opnemen die u financieel beschermt bij invaliditeit.

 

Met deze optionele, bijkomende waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit' betaalt AG Insurance gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als u na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Uw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in uw contract en van het type lening. De maximale rente bedraagt 1000 euro per maand.

 

Wij onderscheiden drie formules op basis van de premiebetaling. Afhankelijk van uw budget, uw fiscale mogelijkheden,…. kunt u de premie in één keer betalen of op termijn, dankzij onze genivelleerde premies of met onze risicopremies.

U kunt zelfs een combinatie van verschillende formules overwegen!

 

 • Schuldsaldoverzekering met enige premie: u betaalt de premie in één keer en geniet maximaal van de fiscale ruimte in het 1e jaar van uw Woonkrediet. Als u bovendien het bedrag ervan op hetzelfde moment leent, spreidt u die kosten over de hele duur van het krediet.
 • Schuldsaldoverzekering met genivelleerde premies: u kunt de fiscale voordelen in sommige gevallen optimaliseren door de betaling van de totale premie te spreiden. Afhankelijk van uw fiscale ruimte in het 1e jaar, kunt u bovendien de eerste premie verhogen en de volgende verminderen (spreiding mogelijk over maximaal 2/3 van de looptijd van de verzekering).
 • Schuldsaldoverzekering met risicopremies: u voorkomt elk risico van onderverzekering van het krediet. U betaalt een premie die jaarlijks wordt aangepast aan het nog verschuldigde kapitaal, de rentevoet en de looptijd van het krediet.

De duur van de verzekeringsovereenkomst stemt in principe overeen met de totale looptijd van het Woonkrediet waaraan de verzekering gekoppeld is.

Een Woonkrediet wordt vaak gepland op basis van een dubbel inkomen: het overlijden van een van beide partners kan dan ook ernstige financiële gevolgen hebben. Daarom wordt bij de 'Totale bescherming' één (of meerdere) schuldsaldoverzekering(en) gesloten per kredietnemer, en dat voor het volledige kredietbedrag.

 

De veiligheid die de 'Totale bescherming' biedt, is evident: de kredietlast verdwijnt volledig bij het overlijden van een van de kredietnemers.

Vanaf de aanvaarding van uw dossier door AG Insurance tot de ondertekening van uw akte (of de werkelijke inwerkingtreding van uw verzekering), bent u gratis en volledig beschermd, en dat voor maximaal 4 maanden.

Een schuldsaldoverzekering garandeert de (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van uw hypothecaire lening als u overlijdt. Zo bespaart u uw partner alvast die financiële zorg.

 

Maar wat als u invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker. Zeker als u nog een lening af te lossen hebt.

 

In uw schuldsaldoverzekering kunt u een bijkomende dekking opnemen die u financieel beschermt bij invaliditeit.

 

Met deze optionele, bijkomende waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit' betaalt AG Insurance gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als u na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Uw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in uw contract en van het type lening. De maximale rente bedraagt 1000 euro per maand.

 

Algemene voorwaarden levensverzekeringen (pdf)

 

  

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

Alle details van dit product afdrukken
 


Maak ook kennis met