Planning for pension

Planning for Pension

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance, bestaande uit een contract 
  tak 21 en een contract tak 23, onderworpen aan Belgisch recht.
 • De geïnvesteerde netto premie in het contract tak 21 is 100% gegarandeerd.
 • Het rendement van het contract Kapitaalsopbouw (tak 21) bestaat uit
  een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname,
  afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.
 • Het rendement van het contract Kapitaal Plus (tak 23) is afhankelijk
  van één of meerdere beleggingsfondsen.
 • Een looptijd van minimaal 8 jaar en 1 maand.

Planning for pension

  In een notendop
   

  • Planning for Pension richt zich op beleggers die alle fiscaal aftrekbare mogelijkheden voor de opbouw van het pensioen al benutten en nog een extra kapitaal wensen op te bouwen.
  • Het contract Kapitaalsopbouw (tak 21) geeft u zekerheid. Voor elke storting geniet u een gewaarborgde rentevoet tot op de einddatum, die nog verhoogd kan worden met een eventuele winstdeling. Zie hieronder voor meer informatie.
  • Het contract Kapitaal Plus (tak 23) geeft u de keuze uit een uitgebreid gamma van beleggingsfondsen. Zie hieronder voor meer informatie.
  • Een minimale periodieke premie van 30 euro per maand / 360 euro per jaar (taks inbegrepen) of een éénmalige premie vanaf 2.500 euro (taks inbegrepen).
  • Minimumduur: 8 jaar en 1 maand met als einddatum tussen de 50ste en 80ste verjaardag van de verzekerde.

 
 

 Pensioenopbouw op maat

U weet dat het nooit te vroeg is om uw pensioen voor later voor te bereiden, dus u benut alle fiscale aftrekbare mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. Toch wilt u uw pensioenvoorbereiding verder aanvullen.

 

Planning for Pension is een levensverzekeringsproduct (combinatie van tak 21 en 23) van AG Insurance voor wie alle fiscale aftrekmogelijkheden al heeft benut.

 

Dankzij Planning for Pension geniet u van een optimale soepelheid in de opbouw van uw pensioen. U kiest zelf welk deel van uw kapitaal wordt belegd in het contract Kapitaalsopbouw (tak 21) in een formule tegen een vast rendement en welk deel wordt belegd in het contract Kapitaal Plus (tak 23) in een aan beleggingsfondsen verbonden formule. Zo worden de voordelen van beide formules verenigd.

 

U heeft een ruime keuze omtrent wanneer u uw belegde kapitaal wenst te ontvangen. De looptijd van uw contract bedraagt minimaal 8 jaar en 1 maand. De eindvervaldag kunt u vrij kiezen tussen uw 50ste en 80ste verjaardag. De looptijd van uw contract wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van uw contract. Nadien blijft het mogelijk om gedurende de looptijd van het contract de termijn aan te passen.
 

U kiest nu al wie het kapitaal ontvangt na uw overlijden. Bij overlijden voor de einddatum wordt 101% van de reserve (inclusief winstdeling) van het contract Kapitaalsopbouw uitbetaald aan de begunstigde. Van het contract Kapitaal Plus wordt de waarde van alle eenheden uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 
   

Het contract Kapitaalsopbouw (tak 21)

 

Het contract Kapitaalsopbouw van Planning for Pension valt onder tak 21. U geniet op dit deel een dubbele waarborg:

 

 • Een garantie op het kapitaal: via de geïnvesteerde netto premie (na kosten en taks) bouwt u op termijn een gegarandeerd kapitaal op.
 • Rendement: de rentevoet bij elke storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling. De winstdeelname is evenwel niet gewaarborgd en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar en van de economische conjunctuur. Momenteel bedraagt de rentevoet 0,25% op de geïnvesteerde netto premie (van toepassing op 01/11/2016).

 

    
   

Het contract Kapitaal Plus (tak 23)

 

Het contract Kapitaal Plus van Planning for Pension valt onder tak 23. Dankzij het contract Kapitaal Plus kunt u investeren in een ruime waaier van beleggingsfondsen.

Enkele fondsen investeren exclusief in liquiditeiten, obligaties of aandelen. Andere fondsen investeren volgens een specifieke sleutel in verschillende activaklassen.

Uw keuze zal afhangen van verschillende criteria, zoals uw leeftijd, uw gezinssituatie, de omvang van uw vermogen, uw projecten en uw noden op kortere en op langere termijn. Wat ook uw beleggingsobjectieven zijn, Planning for Pension biedt het fonds aan dat bij past! Bovendien is het ook mogelijk om meerdere fondsen te combineren.

Goed om te weten
Voor ieder fonds van Planning for Pension is verdere informatie en een beheersreglement raadpleegbaar op uw BNP Paribas Fortis-kantoor.

  

   

Voordelen

 • U kunt uw contract Planning for Pension vlot aanpassen tijdens de looptijd.
 • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21)
  • Zekerheid: geniet van een vooraf bepaald rendement en een mogelijke winstdeelname.
  • Veiligheid: het geïnvesteerde kapitaal wordt volledig beschermd.
        
 • Contract Kapitaal Plus (tak 23)
  • Een grotere risicospreiding: als gevolg van investering in verschillende beleggingsbestanddelen.
  • Beheer door specialisten: de fondsen worden beheerd door externe beleggingsspecialisten.
  • Op maat: uw geld wordt geïnvesteerd in fondsen die u zelf kiest.
  • Fiscaal voordelig: u betaalt geen roerende voorheffing, noch eindbelastingen.
    

U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 

Risico's

 • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21)

Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn. De afkopen uitgevoerd in de eerste acht jaar zijn onderworpen aan roerende voorheffing.

 

Goed om te weten

Dit contract wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de belegger dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest

 

 • Contract Kapitaal Plus (tak 23)
  • Marktrisico: de waarde van de eenheden is afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de financiële markten. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer. Dit betekent dat op de einddatum of de liquidatiedatum de waarde van de eenheden hoger of lager kan zijn dan op het moment dat de premie betaald werd. De verzekeringsnemer moet zich bewust zijn dat het mogelijk is dat niet de volledige geïnvesteerde premie kan worden gerecupereerd.
  • Liquiditeitsrisico: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de liquidatie van de eenheden van de fondsen kan worden uitgesteld of geschorst.
  • Risico's gebonden aan het beheer van het fonds: de fondsen zijn blootgesteld aan een aantal risico's in functie van de beleggingsobjectieven, de beleggingspolitiek van het fonds en de onderliggende fondsen. Het rendement is niet gegarandeerd en het risico dat de investeringen niet de verwachte resultaten leveren blijft, ondanks de expertise van de beheerders, aanwezig.
  • Faillissement verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van dit fonds.

     

Kosten

 • Instapkosten: de instapkosten bedragen 3,5% op de gestorte premie(s).

  Een voordeeltarief van 3% wordt toegepast op elke nieuwe premie, op voorwaarde dat het totaal van de reeds gestorte netto premie(s) (= storting(en) zonder de verschuldigde taks, instapkosten en de risicopremie) en deze nieuwe premie gelijk is of hoger is dan 25.000 EUR (taks inbegrepen).

   
 • Beheerskosten: geen beheerskosten voor het contract Kapitaalsopbouw (tak 21). Voor het contract Kapitaal Plus (tak 23) zijn de beheerskosten afhankelijk per fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. De beheerskosten worden in het beheersreglement van elk fonds vermeld.
   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden verzekerde.

 

 • Afkoopkosten:

  • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21)

   3% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd met 0,5% per jaar vanaf het 2de jaar; 1% constant vanaf het 5de jaar; 0% constant vanaf het laatste jaar voor het einde van de beleggingshorizon.
   Een financiële correctie kan toegepast worden indien de (gedeeltelijke of volledige) afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract gebeurt. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten.
    
  • Contract Kapitaal Plus (tak 23)

   3% van de theoretische afkoopwaarde, verminderd met 0,5% per jaar vanaf het 2de jaar; 1% constant vanaf het 5de jaar; 0% constant vanaf het laatste jaar voor het einde van de beleggingshorizon, die gelijk is aan de looptijd van het contract Kapitaalsopbouw.

 

 • Kosten bij overdracht tussen de beleggingsfondsen (tak 23): twee keer per burgerlijk jaar is een overdracht tussen fondsen binnen het contract Kapitaal Plus gratis, daarna wordt 1% van de getransfereerde reserve aangerekend.

 

 • Kosten bij overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd: ook een overdracht van tak 21 naar tak 23 (en omgekeerd) is twee maal per jaar gratis, nadien bedragen de kosten 1% van de overgedragen waarde.
   
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

 

 • Contract Kapitaalsopbouw (tak 21)
   

Bij een afkoop tijdens de eerste acht jaar is er een roerende voorheffing van 27% op de interesten verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75%. De afkopen uitgevoerd na acht jaar zijn niet langer onderworpen aan roerende voorheffing. Het kapitaal leven op einddatum en het kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

 

 • Contract Kapitaal Plus (tak 23)

 

De afkopen zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Het kapitaal leven op einddatum en het kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

 

   

Delen op linkedin
   

   
  

Lexicon

Winstdeelname

De winstdeling is de verdeling van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt aan de intekenaars op een levensverzekering. Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.
 

Volatiliteit

Volatiliteit is een graadmeter van de fluctuatie, zowel opwaarts als neerwaarts, van de waarde van een aandeel of een ander actief. Hoe meer fluctuaties, hoe hoger de volatiliteit.

 

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

Alvorens een beslissing te nemen, wordt elke belegger aangeraden om de algemene voorwaarden te raadplegen. Deze zijn gratis beschikbaar in uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel,www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 
 

 

Misschien ook interessant

 

Pension Invest Plan

 

Target Invest Plan

 

Free Invest Plan

 

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21 en tak 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  

 

img_subtitle3

 

 

img_subtitle3

 

 

Global Conservative

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de algemene voorwaarden van Planning for Pension, evenals onze Informatiebrochure - Financiële instrumenten.


Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.