future invest plan

Junior Future Plan

  • Individuele levensverzekering van AG Insurance, bestaande uit een luik
   tak 21 en een luik tak 23, onderworpen aan Belgisch recht.
  • De geïnvesteerde netto premie in het luik tak 21 is 100% gegarandeerd.
  • Het rendement van het luik Kapitaalsopbouw (tak 21)
   bestaat uit een gewaarborgde rentevoet en een eventuele
   winstdeelneming, afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.
  • Het rendement van het luik Kapitaal Plus (tak 23) is afhankelijk
   an één of meerdere beleggingsfondsen.
  • Een looptijd van minimaal 10 jaar.
 
Junior future plan

  In een notendop
   

  • Het Junior Future Plan richt zich op beleggers die wensen te investeren voor hun kind, kleinkind, petekind, nichtje, of om het even welk ander kind.
  • Het luik Kapitaalsopbouw (tak 21) geeft u zekerheid. Voor elke storting geniet u een gewaarborgde rentevoet tot op de einddatum, dat nog verhoogd kan worden met een eventuele winstdeling.
  • Het luik Kapitaal Plus (tak 23) geeft u de keuze uit een uitgebreid gamma van beleggingsfondsen.
  • Beleggen kan vanaf een minimale eenmalig premie van 360 EUR (taks inbegrepen), periodieke premies van minimaal 360 EUR per jaar (taks inbegrepen). Bijstortingen zijn mogelijk vanaf een premie van 360 EUR (taks inbegrepen). 
 
 

 

Investeren in de toekomst van uw (klein-)kinderen

Veel (groot-)ouders willen geld opzijleggen voor hun (klein-)kinderen. Want alles gaat zo snel en vóór ze het goed en wel beseffen, staat het kind al bijna op eigen benen. Al kan het nog wel een (financieel) steuntje in de rug gebruiken. Studies, een verblijf in het buitenland, een eigen zaak, een eigen auto of misschien zelfs al de aanzet voor een eigen flat, … U wenst natuurlijk uw steentje bij te dragen. Daarom is het belangrijk op tijd te beginnen te beleggen. Het Junior Future Plan maakt het mogelijk om op systematische wijze te investeren in de toekomt van uw (klein-)kinderen.

 

Het Junior Future Plan is een levensverzekeringsproduct (combinatie van takken 21 en 23) van AG Insurance. Het plan is zeer flexibel. U kiest zelf welk deel van uw kapitaal wordt belegd in het luik Kapitaalsopbouw (tak 21) in een formule tegen een vast rendement en welk deel wordt belegd in het luik Kapitaal Plus (tak 23) in een aan beleggingsfondsen verbonden formule. Zo worden de voordelen van beide formules verenigd.

 

U kunt het Junior Future Plan afsluiten op uw eigen naam of op die van het kind. De begunstigde kan gedurende de looptijd van het contract worden gewijzigd. Ook de einddatum van het Junior Future Plan legt u zelf vast. U kunt kiezen tussen de eerste dag van de maand na de 18de, 21ste of 24ste verjaardag van het kind.

Het Junior Future Plan is een geschikt instrument voor patrimoniumplanning en maakt het mogelijk om op een fiscaal voordelige manier een overdracht van kapitaal te doen. Mocht de verzekeringnemer komen te overlijden vóór de einddatum, dan ontvangt de begunstigde bij overlijden 101% van de reserve (inclusief winstdeling) van het Luik Kapitaalsopbouw. Van het luik Kapitaal Plus wordt de waarde van alle eenheden uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. Successierechten kunnen verschuldigd zijn.  

 

Het luik Kapitaalsopbouw (tak 21)

 

Het luik Kapitaalsopbouw van het Junior Future Plan valt onder tak 21. U geniet op dit deel een dubbele waarborg:

 

 • Een garantie op het kapitaal: via de geïnvesteerde netto premie (na kosten en taks) bouwt u op termijn een gegarandeerd kapitaal op.
 • Rendement: de rentevoet bij elke storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling. De winstdeelname is evenwel niet gewaarborgd en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Momenteel bedraagt de rentevoet 0,50% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing op 01/08/2015).

 

  
   

Het luik Kapitaal Plus (tak 23)

Het luik Kapitaal Plus van het Junior Future Plan valt onder tak 23. Dankzij het luik Kapitaal Plus kunt u investeren in een ruime waaier van beleggingsfondsen.

 

Enkele fondsen investeren exclusief in liquiditeiten, obligaties of aandelen. Andere fondsen investeren volgens een specifieke sleutel in verschillende activaklassen.

 

Uw keuze zal afhangen van verschillende criteria, zoals uw leeftijd, uw gezinssituatie, de omvang van uw vermogen, uw projecten en uw noden op kortere en op langere termijn. Wat ook uw beleggingsobjectieven zijn, het Junior Future Plan biedt het fonds aan dat bij past! Bovendien is het ook mogelijk om meerdere fondsen te combineren.

 

Goed om te weten

Voor ieder fonds van het Junior Future Plan is verdere informatie en een beheersreglement raadpleegbaar op uw BNP Paribas Fortis agentschap en op de website www.bnpparibasfortis.be.

 

  
 

Voordelen

 • U kunt uw contract Junior Future Plan vlot aanpassen tijdens de looptijd.


Luik Kapitaalsopbouw (tak 21)

 • Zekerheid: Geniet van een vooraf bepaald rendement en een mogelijke winstdeelname.
 • Veiligheid: Het geïnvesteerde kapitaal wordt volledig beschermd.

   

Luik Kapitaal Plus (tak 23)

 • Een grotere risicospreiding: als gevolg van investering in verschillende beleggingsbestanddelen.
 • Beheer door specialisten: de fondsen worden beheerd door externe beleggingsspecialisten.
 • Op maat: uw geld wordt geïnvesteerd in fondsen die u zelf kiest.
 • Fiscaal voordelig: u betaalt geen roerende voorheffing, noch eindbelastingen.
   

U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 

Risico's

Luik Kapitaalsopbouw (tak 21)

 • Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn. De afkopen uitgevoerd in de eerste acht jaar zijn onderworpen aan roerende voorheffing.

Goed om te weten

 • Dit luik wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de belegger dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

 

Luik Kapitaal Plus (tak 23)

 • Marktrisico: De waarde van de eenheden is afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de financiële markten. Het financiële risico wordt gedragen door de verzekeringsnemer. Dit betekent dat op de einddatum of de liquidatiedatum de waarde van de eenheden hoger of lager kan zijn dan op het moment dat de premie betaald werd. De verzekeringsnemer moet zich bewust zijn dat het mogelijk is dat niet de volledige geïnvesteerde premie kan worden gerecupereerd.
 • Liquiditeitsrisico: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de liquidatie van de eenheden van de fondsen kan worden uitgesteld of geschorst.
 • Risico's gebonden aan het beheer van het fonds: de fondsen zijn blootgesteld aan een aantal risico's in functie van de beleggingsobjectieven, de beleggingspolitiek van het fonds en de onderliggende fondsen. Het rendement is niet gegarandeerd en het risico dat de investeringen niet de verwachte resultaten leveren blijft, ondanks de expertise van de beheerders, aanwezig.
 • Faillissement verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van dit fonds.

 

  

Kosten

 • Instapkosten: De instapkosten bedragen 3,5% op de gestorte premie(s). Een voordeeltarief van 3% wordt toegepast op elke nieuwe premie, op voorwaarde dat het totaal van de reeds gestorte netto premie(s) (= storting (en) zonder de verschuldigde taks, instapkosten en de risicopremie) en deze nieuwe premie gelijk is of hoger is dan 25.000 EUR (taks inbegrepen).

 

 • Beheerskosten: Geen beheerskosten voor het luik Kapitaalsopbouw (tak 21). Voor het luik Kapitaal Plus (tak 23) zijn de beheerskosten afhankelijk per fonds en worden automatisch verrekend in de enheidswaarden. De beheerskosten worden in het beheersreglement van elk fonds vermeld.

 

 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden verzekerde.

 

 • Afkoopkosten: De contracten kunnen zonder afkoopvergoeding worden afgekocht op de 12de verjaardag van het begunstigde kind en vanaf de 18de verjaardag van het begunstigde kind. Bij afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Deze afkoopvergoeding bedraagt 5% van de theoretische afkoopwaarde. De afkoopvergoeding bedraagt 4%, 3%, 2%, 1% of 0% wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk minder dan 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor de einddatum van het contract.Een financiële correctie kan toegepast worden op het Luik Kapitaalsopbouw (tak 21) indien de (gedeeltelijke of volledige) afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract gebeurt. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten.
 • Kosten bij overdracht tussen de beleggingsfondsen (tak 23): Twee keer per burgerlijk jaar is een overdracht tussen fondsen binnen het luik Kapitaal Plus gratis, daarna wordt 1% van de getransfereerde reserve aangerekend.

 

 • Kosten bij overdracht van tak 21 naar tak 23 of omgekeerd: Ook een overdracht van tak 21 naar tak 23 (en omgekeerd) is twee maal per jaar gratis, nadien bedragen de kosten 1% van de overgedragen waarde.
   
   
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

 

Luik Kapitaalsopbouw (tak 21)

 • Bij een afkoop tijdens de eerste acht jaar is er een roerende voorheffing van 27% op de interesten verschuldigd. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75%. De afkopen uitgevoerd na acht jaar zijn niet langer onderworpen aan roerende voorheffing. Het kapitaal leven op einddatum en het kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

 

Luik Kapitaal Plus (tak 23)

 • De afkopen zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing. Het kapitaal leven op einddatum en het kapitaal overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

 

Disclaimer: Alvorens een beslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche levensverzekering met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Junior Future Plan.
Lexicon

Winstdeling:
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt. Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.  

Volatiliteit:

Volatiliteit is een graadmeter van de fluctuatie, zowel opwaarts als neerwaarts, van de waarde van een aandeel of een ander actief. Hoe meer fluctuaties, hoe hoger de volatiliteit.

 

  

Dit betreft een kapitalisatieverrichting van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 

Misschien ook interessant

 

Junior Invest Plan

 

Free Invest Plan

 

 

 

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht     

 

img_subtitle3

 

 

 junior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van Junior Future Plan, evenals onze Informatiebrochure - Financiële instrumenten.