Individuele Pensioentoezegging

Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Kies dan voor een comfortabel vijfsterrenpensioen: een individuele pensioentoezegging gefinancierd door uw vennootschap.

Wat is de Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

De IPT is een Tak 21 levensverzekering van AG Insurance voor zelfstandige bedrijfsleiders. De vennootschap stort de premies en geniet meteen van de belastingsaftrek. En u ontvangt op uw pensioenleeftijd een aanvullend pensioen onder de vorm van een extra kapitaal.

Voordelen

  • Fiscale aftrekbaarheid: de vennootschap mag onder bepaalde voorwaarden (de zgn. 80%-regel) de premies voor uw individuele pensioentoezegging aftrekken van de vennootschapsbelasting. Verderop leggen we aan de hand van een voorbeeld de 80%-regel uit.
  • Garantie: het opgebouwde kapitaal blijft uw eigendom, zelfs bij faillissement, fusie, herstructurering, vrijwillig vertrek enz.
  • Vastgoedfinanciering: u kunt de Individuele Pensioentoezegging gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, verbouwen, herstellen of renoveren.
  • Soepelheid: als u dat wenst, kunt u de premies aan uw loon aanpassen. De fiscale aftrekbaarheid van de premies is afhankelijk van de 80%-regel.
  • Winstdeelname: op de premies van uw individuele pensioentoezegging kunt u bovenop de gewaarborgde rentevoet, ook een winstdeelname genieten.
  • Aanvullende verzekeringen mogelijk: als u dat wenst, kunt u binnen uw Individuele Pensioentoezegging aanvullende risico's verzekeren: een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, terugbetaling van de premies voor de IPT tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, een kapitaal bij overlijden of een kapitaal bij overlijden door ongeval.

 

 

 

Ontdek in detail

Dankzij uw Individuele Pensioentoezegging ontvangt u een extra kapitaal wanneer u met pensioen gaat. De hoogte van dat kapitaal hangt af van de gestorte premies en de gewaarborgde rentevoet waaraan de premies belegd werden.

 

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract? Dan keren we minstens 100% van het dan opgebouwde kapitaal uit aan uw begunstigde. Die duidt u zelf in uw contract aan.

 

U kunt er echter altijd voor kiezen om een minimaal of aanvullend kapitaal bij overlijden te voorzien.

Breid uw aanvullend pensioen uit met extra waarborgen:

  • stel een minimum of aanvullend kapitaal vast dat uitgekeerd wordt als u vroegtijdig overlijdt;
  • vergroot het uitgekeerde kapitaal bij overlijden door een extra kapitaal overlijden bij ongeval;
  • kies voor een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid;
  • geniet terugbetaling van premies tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, met behoud van alle dekkingen.

We beleggen al uw premies voor uw Individuele Pensioentoezegging op het ogenblik dat uw vennootschap ze stort. Ze genieten tot de einddatum van het contract de geldende rentevoet op het moment van de storting. Bovendien ontvangt u een eventuele winstdeelname.

Als de 80%-regel gerespecteerd is, zijn de premies voor uw Individuele Pensioentoezegging volledig aftrekbaar als kosten in de belastingaangifte van uw vennootschap. Die geniet dus onmiddellijk lagere fiscale lasten. De enige voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid van de premies is de zgn. 80%-regel: op uw pensioenleeftijd mag de som van uw wettelijk pensioen, uw IPT en uw eventuele andere aanvullende pensioenplannen omgezet in een jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van uw laatste normale jaarlijkse brutobezoldiging, rekening houdend met uw volledige loopbaan.

 

Een voordelige eindbelasting

Uw kapitaal wordt op de eindvervaldag belast tegen een voordeeltarief van 16,5% als u het tussen 62 en 64 jaar opneemt. Blijft u professioneel actief tot uw 65 jaar of langer en ontvangt u het pensioenkapitaal ook pas op die leeftijd, dan bedraagt het tarief maar 10%. Als u het kapitaal op 61 jaar opneemt en u op dat moment nog niet uw wettelijk pensioen neemt, geldt vanaf juli 2013 een tarief van 18%, op 60 jaar is dat 20%. Als u het kapitaal op 61 jaar of 60 jaar opneemt en u op dat moment dan ook uw wettelijk pensioen neemt, dan geldt nog het voordeeltarief van 16,5%. Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd.

Jurgen is 35 jaar en zaakvoerder van zijn eigen accountancybedrijf. Zijn loon bedraagt 40.000 EUR per jaar. Hij heeft al 5 jaar als zelfstandige gepresteerd in zijn eigen bedrijf. Voordien werkte hij 5 jaar als loontrekkende. Hij genoot toen geen opbouw van een aanvullend pensioen, waardoor hij ook die jaren kan meefinancieren in zijn Individuele Pensioentoezegging.

 

Toepassing 80%-regel

Volgens de 80%-regel kan Jurgen een pensioenkapitaal van maximaal 251.947,36 EUR opbouwen. Zijn bedrijf wil de maximale premie aftrekken en zal dus jaarlijks een premie van 5.601,14 EUR (inclusief taks) storten in een Individuele Pensioentoezegging voor Jurgen om het pensioenkapitaal van 251.947,36 EUR te bereiken. Dat kapitaal zal uitgekeerd worden wanneer Jurgen zijn wettelijk pensioen neemt.

 

Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid

Jurgen wil zichzelf en zijn gezin ook beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Daarom kiest hij voor de aanvullende verzekering “terugbetaling bijdragen”. Dat betekent dat de premies voor zijn IPT tijdens de duurtijd van zijn arbeidsongeschiktheid terugbetaald zullen worden aan zijn bedrijf, terwijl de waarborgen op peil blijven. Voor die dekking betaalt zijn bedrijf bovenop de premie voor pensioenopbouw maar 163,23 EUR per jaar.

Om zijn gezin nog beter te beschermen, wil Jurgen bovendien dat een rente uitbetaald wordt tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Hij weet namelijk dat hij van het RIZIV maar een minimale wettelijke tussenkomst zal ontvangen tijdens zijn periode van ziekte of ongeval. Hij kiest voor een constante jaarlijkse rente van 25.000 EUR. Zijn bedrijf betaalt ook daarvoor een premie van 670,74 EUR/jaar.

 

Fiscaal voordeel

De premies die Jurgens bedrijf betaalt voor de IPT kunnen afgetrokken worden van de bedrijfsbelasting op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt.

 

Uitbetaling

Bij zijn wettelijke pensionering, wanneer zijn pensioenkapitaal zal uitbetaald worden, zal zijn kapitaal opgelopen zijn tot 251.947,36 EUR (ervan uitgaand dat de technische rentevoet van 1% - de brutorentevoet op jaarbasis op de premie exclusief taks en instapkosten - gedurende de hele looptijd van het contract ongewijzigd blijft). Daarbovenop komt nog de eventuele winstdeelname.

 

Dit cijfervoorbeeld is louter indicatief en niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis en/of AG Insurance. Het voorbeeld gaat uit van de voorwaarden geldig op 1 april 2016 en van een fictieve situatie.

 

Brochure over de Individuele Pensioentoezegging (pdf)Algemene voorwaarden van de Individuele Pensioentoezegging (pdf)

Alle details van de Individuele Pensioentoezegging afdrukken


 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

Maak ook kennis met