fix income plan

Fix & Income Plan

   

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance (tak 21), buiten fiscaliteit, onderworpen aan het Belgische recht.
 • 8 jaar en 1 dag.
 • 100% bescherming van de netto geïnvesteerde premie (premie excl. taks en kosten).
 • Gewaarborgde periodieke rente.
Fix Income Plan

  In een notendop
   

  • Fix & Income Plan richt zich tot spaarders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren en die hieruit een regelmatige rente wensen te ontvangen en tevens het geïnvesteerde bedrag (premie excl. taks en kosten) willen vrijwaren.
  • Mild belaste periodieke rente.
  • Garantie van uw netto geïnvesteerde premie.
  • Fix & Income Plan kunt u onderschrijven tegen een eenmalige premie van minimaal 6.250 EUR (2% taks en kosten inbegrepen).
  • Gewaarborgde rentevoet: 0,50% op de netto-geïnvesteerde premie (rentevoet van toepassing op 01.08.2016). Deze rentevoet blijft gegarandeerd tijdens de hele looptijd van het contract.

Eén plan, in twee contracten

Fix & Income Plan is een spaarformule op 8 jaar en 1 dag die standaard uit 2 contracten bestaat:

 • Het contract Fix zorgt ervoor dat uw netto premie (excl. taks en kosten) gewaarborgd blijft, hetzij bij het einde van uw investering, hetzij indien u als verzekerde zou overlijden voor de einddatum van het contract;
 • Het contract Income zorgt voor een maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks aanvullende rente.

 

   

Premies

U kiest zelf hoeveel u wilt investeren in uw Fix & Income Plan. Een maandelijkse of een driemaandelijkse rente kan vanaf een eenmalige investering van 25.000 EUR (taks en kosten inbegrepen). Voor een jaarlijkse rente volstaat een inlage van 6.250 EUR (taks en kosten inbegrepen).

    
   

Patrimoniumplanning

Fix & Income Plan kan ook gebruikt worden als instrument voor een globale patrimoniumplanning. U duidt een begunstigde aan die uw netto investering (premie min taks en kosten) integraal ontvangt als u overlijdt. Op het uitgekeerde bedrag kunnen successierechten verschuldigd zijn.


Voordelen

 • Veilig: u krijgt een gegarandeerd aanvullend inkomen.
   
 • Soepel: u kiest vrij met welke regelmaat u de rente wilt uitbetaald zien. 
 

Risico's

 • Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen er kosten verschuldigd zijn.
   
 • Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

     

Garantie

 • Waarborg bij leven
  • Contract Fix: uitbetaling van de nettopremie (exclusief taks en instapkosten) op einddatum aan de begunstigde bij leven.
  • Contract Income: uitkering van een periodieke rente aan de begunstigde bij leven tijdens de looptijd van het contract, zolang de verzekerde in leven is.
 • Waarborg bij overlijden
  • Contract Fix: bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract wordt het netto geïnvesteerde bedrag (exclusief taks en instapkosten), verhoogd met de verlopen, maar nog niet uitbetaalde rente (berekend op dagbasis tot op de dag van overlijden), uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden.
  • Contract Income: geen waarborg bij overlijden.

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 2,4% op de netto-geïnvesteerde premie.
    
 • Uitstapkosten:geen uitstapkosten bij overlijden of op einddatum.
   
 • Een financiële correctie kan toegepast worden indien de afkoop gebeurt tijdens de eerste 8 jaar van het contract. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten.
 • Kosten bij afkoop:  
  • 1% van de theoretische afkoopwaarde.
  • 0,50% indien de afkoop gebeurt tussen de 12e en de 7e maand inbegrepen vóór de einddatum van het contract.
  • 0% indien de afkoop gebeurt in de loop van de laatste 6 maanden van het contract.
  • Gedeeltelijke afkoop/opname: Een gedeeltelijke afkoop van beide contracten is niet mogelijk.
  • Volledige afkoop/opname: De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop van beide contracten vragen. De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop van het contract Fix vragen en het contract Income laten verder bestaan. Enkel het contract Income afkopen is niet mogelijk.
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premie.
   
 • Contract Fix: er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat uitgekeerd is bij het overlijden van de verzekerde of op einddatum van het contract. Er is daarentegen wel roerende voorheffing verschuldigd bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract.
   
 • Contract Income : volgens de huidige fiscale wetgeving is 3% van het samenstellend kapitaal van de rente onderworpen aan een afzonderlijke jaarlijkse belasting van 27% (verhoogd met de opcentiemen).

  Deze behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van iedere cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

 

Hoe kunt u uw Fix & Income Plan opvolgen?

Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Partager linkedin
   

Documentation

Alvorens een beslissing te nemen, wordt de spaarder aangeraden om kennis te nemen van de Algemene voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Fix & Income Plan.


 

 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (Tel: 02/664.02.00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel,  http://www.ombudsman.as/ of via e-mail:  info@ombudsman.as

 

Misschien ook interessant ...

 

 

 

Renteplan

 

Property & Benefit Plan

 

 

  Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  

 

 

 

 

img_subtitle3

 

 

 

Global Conservative