home invest plan

Business Invest Plan

   

   

   

   

    

 • Kapitalisatiecontract van AG Insurance (tak 26) onderworpen.
  aan het Belgische recht, voorbehouden voor vennootschappen en VZW's.
 • Belegde nettopremie 100% beschermd.
 • Eventuele winstdeling.
 • Looptijd: 8 jaar.
Business invest plan

  In een notendop
   

  • Business Invest Plan is bestemd voor rechtspersonen die in alle veiligheid op middellange termijn geld wensen te investeren met het oog op het behalen van een aantrekkelijk rendement.
  • Premie en minimumrendement worden op voorhand vastgelegd voor de volledige looptijd.
  • Minimumpremie: 15.000 EUR. Bijkomende premies zijn niet toegelaten. 
 
 

 Een aangepaste investering

U zoekt een geschikte investering voor uw vennootschap of vzw? Het Business Invest Plan combineert een vaste interestvoet met een mogelijk hoger rendement door een eventuele jaarlijkse winstdeling.

 

Het overlijden van één van de vennoten, een wijziging in de ledenstructuur van de vzw, een fusie of splitsing van de vennootschap, … Het Business Invest Plan wordt afgesloten op naam van de rechtspersoon, waardoor de continuïteit gegarandeerd blijft.

  

 
   

Kapitaal en rendement gewaarborgd

Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract van tak 26. U geniet een dubbele waarborg:

 • Bescherming: 100% bescherming.
   
 • Rendement: de rentevoet van toepassing op het ogenblik van de storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bijkomende premiestortingen zijn niet mogelijk. De nemer weet dus precies hoeveel zijn minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling.
  
 

Voordelen

 • Eenvoudig: Er is geen verzekerde.

   
 • Veiligheid: Rentevoet en kapitaal zijn gewaarborgd.

   
 • Flexibel: Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve van het contract, opgebouwd op 31 december van het voorgaande kalenderjaar, op te vragen zonder kosten (met een maximum van 100.000 EUR) via één of meerdere afkopen (periodiek of gedeeltelijk).

   
 • Regelmatige informatie: jaarlijks krijgt de nemer een volledig overzicht van het contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling.
   
 • Voordelig : geen taks op de premie

 

 

Risico's

 • Niet afhankelijk van het leven van een natuurlijke persoon. Het Business Invest Plan wordt onderschreven door een vennootschap en behoort dus toe aan het vermogen van deze vennootschap. De eventuele vereffening van deze vennootschap heeft dus tot gevolg dat een totale afkoop van het BusIness Invest Plan moet worden doorgevoerd, met de bijhorende afkoopvergoeding en eventuele financiële correctie.
 • Bij faillissement van AG Insurance loopt de belegger het risico zijn belegde kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag.

  

Kosten

 • Instapkosten:

  - 3% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie indien de bruto geïnvesteerde premie kleiner is dan 100.000 EUR.

  - 2,75% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie indien de bruto geïnvesteerde premie groter of gelijk is aan 100.000 EUR.
   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum. 
   
 • Afkoopvergoeding: 

  De afkoopvergoeding bedraagt 250 EUR, alsook een mogelijke financiële correctie.

  Ieder jaar is het mogelijk om 10% van de brutoreserve, op 31 december van het voorbije jaar, (met een maximum van 100.000 EUR per jaar) op te vragen zonder kosten, via een of meerdere afkopen (periodiek of gedeeltelijk). 
   
   

 

Fiscaliteit

    Tijdens de looptijd


   oor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

   • De interesten en de verworven winstdeling dienen jaarlijks opgenomen te worden in het jaarresultaat van de vennootschap. Hierdoor wordt deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.


   oor vzw's

   • Vzw's dienen jaarlijks de waarde van het Business Invest Plan op 31/12 mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17%.
     


   Prestatie

   (bij afkoop of op einddatum)Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

   • Bij afkoop en op einddatum wordt 27% roerende voorheffing op het gewaarborgde rendement en de winstdeling ingehouden. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. 
     

   Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

  • Bij afkoop en op einddatum wordt

   27% roerende voorheffing op het

   gewaarborgde rendement en de

   winstdeling ingehouden. Dit is een

   bevrijdende voorheffing.
    

   Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele intrestaftrek.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

 

Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, wordt de investeerder aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Business Invest Plan.


Lexicon

Winstdeling:
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering of een kapitalisatieverrichting van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt. Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.  

Business Invest Plan is een kapitalisatiecontract (tak 26) naar Belgisch recht van AG Insurance nv, aangeboden door BNP Paribas Fortis NV.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 404.494.849 – www.aginsurance.be

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

 

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Alvorens een beslissing te nemen, wordt elke belegger aangeraden om de algemene voorwaarden van Business Invest Plan te raadplegen. Deze zijn gratis beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis, evenals op de website www.bnpparibasfortis.be.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

 

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel (Tel: 02/664.02.00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be).

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.