Spaarrekening

Wat is de Spaarrekening?

De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV van Belgisch recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel,

die u de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier een geldreserve op te bouwen. Het is het ideale instrument om te sparen, en dat voor alle leeftijden. Belangrijkste voordelen van de Spaarrekening zijn de onmiddellijke beschikbaarheid, het fiscale voordeel en de zekerheid dat onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten uw kapitaal nooit zullen aantasten.

 

Doe uw spaargeld automatisch groeien met een gratis spaarabonnement

 

Online aanvragen

 

 

Ontdek de Spaarrekening in detail

Natuurlijke personen genieten jaarlijks een vrijstelling. Voor 2015 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR.

 

Voor de roerende voorheffing wordt deze vrijstelling toegepast per spaarrekening.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening. Interesten waarvoor de bank geen vrijstelling kan toepassen, worden onderworpen aan 15% roerende voorheffing.

 

Indien u vrijstellingen genoten hebt voor meerdere spaarrekeningen (met inbegrip van die van uw minderjarige kinderen) waardoor het vrijstellingsplafond overschreden wordt, bent u verplicht om het bedrag aan interesten waarvoor geen roerende voorheffing werd ingehouden en dat het vrijstellingsplafond overschrijdt op te nemen in uw aangifte personenbelasting.

 

De rentevergoeding bestaat uit: 
 

een basisrente, die dag na dag wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan fluctueren in functie van veranderingen in de marktomstandigheden.


een getrouwheidspremie. Deze wordt berekend op elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening blijft ingelegd. De getrouwheidspremie is gegarandeerd over de verwervingsperiode.
 

Huidige rentevoeten:

 

Basisrente

Getrouwheidspremie

0,10%

0,10%

 

Opmerking:

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. In geval van wijziging van de basisrente of / en de getrouwheidspremie ontvangt u een bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift.

 

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of bij afsluiting van uw rekening. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is, dit is op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.
 

Een spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

 

 

 

 

Renteberekening

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de dag van opvraging.

 

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

 

Verrichtingen op de rekening *

De wetgever laat niet toe de Spaarrekening te gebruiken zoals een zichtrekening. Toch zijn heel wat verrichtingen mogelijk:

  • opvragingen in speciën;
  • overschrijvingen naar een rekening binnen de bank op naam van de houder(s);

  • overschrijving naar een spaarrekening bij de bank op naam van de echtgeno(o)t(e) of van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening;
  • aankoop van effecten.

 

* De gereglementeerde spaarrekening is ontstaan uit de wens van de overheid om het sparen door particulieren aan te moedigen via een fiscaal gunstregime. De Spaarrekening moet dan ook aan welbepaalde, bij Koninklijk Besluit vastgelegde, normen beantwoorden inzake de rentevergoeding en het gebruik.

Tegen een minimale vergoeding kunt u bij uw Spaarrekening een Rekeningverzekering afsluiten. Bij een overlijden door ongeval keert de Rekeningverzekering een bedrag uit gelijk aan het creditsaldo van uw Spaarrekening en dit met een minimum en maximum per rekening en per persoon. Voor meer info, gelieve de ‘Algemene Voorwaarden van de Rekeningverzekering' te raadplegen.

 

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Lees beslist het document ‘Essentiële Spaardersinformatie' vóór u een rekening opent. 

Essentiële Spaardersinformatie (pdf) Actuele rentevoeten (pdf) Precontractuele info over de Spaarrekening (pdf) Bijzondere Voorwaarden van de Spaarrekening (pdf) Algemene voorwaarden van de Rekeningverzekering (pdf) Nieuwe regeling voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie op gereglementeerde spaarrekeningen (pdf)
 
 

 


Alle details van de Spaarrekening afdrukken
 

Maak ook kennis met