Top Woning

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Een boom waait om op uw huis? Een brandende frietketel legt uw keuken in de as? Een lek in de leiding zet uw living onder water? U kunt maar beter goed verzekerd zijn …

 

 

Wat is de Top Woning?

Deze brandverzekering van AG Insurance betaalt in uw plaats de schade in en rond uw huis door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, natuurrampen, water, elektriciteit en inbraak. Ook de schade veroorzaakt aan het kot van uw kind, de vakantiewoning of feestzaal die u huurt … is automatisch mee gedekt.

 

In een oogopslag

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een van de verzekerde gevaren binnen de basiswaarborgen. Daartoe horen brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen;
 • de aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade die verzekerde goederen veroorzaken aan derden en/of hun goederen;
 • bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor een aantal kosten in het kader van een verzekerd schadegeval. Denk bijv. aan de kosten voor de dringende en redelijke maatregelen die u op eigen initiatief neemt om schade te voorkomen in geval van dreigend gevaar;
 • beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven. Dat geldt ook diefstal van onderdelen van het gebouw zoals bijv. zonnepanelen.
 
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?
 • schade die met opzet veroorzaakt is;
 • schade aan motorvoertuigen;
 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was;
 • schade als gevolg van het feit dat een contractuele verplichting m.b.t. de materiële staat of de voorzieningen om de verzekerde goederen te beveiligen, niet nagekomen werd.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.
 

Uw voordelen

 • de meest complete dekking van grote en kleine risico's;
 • glasheldere formule ‘Alles is verzekerd behalve …';
 • snelle en efficiënte schaderegeling via TeleClaims;
 • uw premies spreiden per maand zonder meerkost.

 

 

Uw schade aangeven?

Bel naar TeleClaimsBel naar TeleClaims op :
0800 96 040

Ontdek de woningverzekering in detail

Ongeacht de gebruikte materialen, is uw woning steeds correct verzekerd dankzij deze methode ter evaluatie van uw woning op basis van het aantal ruimten.

 • Basiswaarborgen: brandschade, vandalisme, ontploffing, stormschade, schade aan zonnepanelen, weggevloeide stookolie, blikseminslag, natuurrampen, waterschade, glasbreuk, uitwerking van elektriciteit, aanslagen en arbeidsconflicten die uw woning bedreigen.
 • Automatische dekking van uw groene investeringen (uw zonnepanelen, zonneboiler, dak-/muur- en vloerisolatie, ventilatiesysteem met warmterecuperatie,...) dankzij ons Minisysteem.
 • Aanvullende waarborgen ten gevolge van een verzekerd schadegeval: bergingskosten, kosten van voorlopige huisvesting, bewakingskosten, het verhaal van derden, huurders en bewoners,...
 • Facultatieve waarborgen: verzekering tegen diefstal van de inhoud, rechtsbijstand en de Indirecte Verliezen die de financiële aderlating ten gevolge van een schadegeval vergoedt.

Als de aard van het schadegeval in het kader van uw woningverzekering het mogelijk maakt, stelt TeleClaims een “herstelling in natura” voor via professionele herstellers:

 • Geen bestekken of expertises nodig, u hoeft niet eens zelf een aannemer te zoeken.
 • U krijgt 6 maanden garantie op de uitgevoerde werken.
 • Zonder toepassing van een vrijstelling ten uwen laste!
 • Uw elektrische garagepoort blokkeert? Uw verwarmingsketel wil niet meer aanslaan? Uw jongste telg heeft een stuk speelgoed in het toilet gegooid waardoor dit verstopt raakt? Afgebroken sleutel in de voordeur? Top Woning helpt ook waar een klassieke woningverzekering niet tussenkomt.
 • We sturen een vakman en nemen de verplaatsingskosten en twee werkuren (max. 200 EUR per tussenkomst) voor onze rekening.
 • Ook voor niet-verzekerde schade aan het gebouw (niet voor de inboedel), en dat tot driemaal per jaar.

Het Pack Verhuurder biedt unieke waarborgen voor de verhuurders van woningen en appartementen:

 • tussenkomst voor onbetaalde huurgelden;
 • rechtsbijstand bij geschillen i.v.m. het huurcontract;
 • tussenkomst bij huurschade;
 • tussenkomst bij vervroegd vertrek van de huurder.

 

Pack Verhuurder garandeert een uitgebreide dekking en hoge vergoedingsplafonds.

 

Pack Verhuurder is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand en financiële bijstand van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het is specifiek bedoeld voor onroerende goederen die u verhuurt. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Rechtsbijstand aan de verhuurder.
 • Verzekering niet-betaalde huurgelden.
 • Verzekering schade veroorzaakt door de huurder.
 • Forfait wederverhuring.
 • Property Assist (bijstand aan de eigendom).

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • De verzekerde verhuurder komt zelf zijn wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet na tegenover zijn huurder.
 • Er is geen huurrachterstand maar de huurder betaalde enkel de kosten (gemeenschappelijke en/of privatieve kosten) niet aan de verzekerde.
 • Schade die de huurder toebracht in de gemeenschappelijke delen.
 • De waarborg ‘Huurschade' keert niet uit als er bij de start en het einde van de huur geen duidelijk gedateerde of eenduidige plaatsbeschrijving was.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 • Pack ‘Veiligheid': uitbreiding van de waarborg Diefstal. Bijvoorbeeld: een belangrijke verhoging van het vergoedingsplafond voor juwelen.  
   
 • Pack 'Ik bouw, ik verbouw': een echte omnium tijdens en na uw werken, met een dekking voor de ongevallen wanneer u of uw vrijwillige helpers afwerkingswerken uitvoeren.

 

Het pack 'Ik bouw, Ik verbouw' is een optionele uitbreiding van de TOP Woning, een zaakschadeverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. De verzekering wordt gesloten voor een looptijd van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Schade aan en diefstal van de verzekerde goederen. D.w.z. op te trekken bouwwerken en bouwmaterialen en -elementen die erin opgenomen zullen worden, alsook hun uitrustingen (toestellen en installaties) en bestaande gebouwen (in geval van verbouwings- of uitbreidingswerken).
 • Stoffelijke en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden waarvoor een van de verzekerden verantwoordelijk is krachtens de artikelen 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek en die toe te schrijven is aan de uitvoering van de verzekerde werken op de werf.
 • Ongevallen van de bouwheer, vrijwillige helpers en bezoekers tijdens de uitvoering van de afwerkingswerken, een werfbezoek of bij de verhuizing van of naar de woning indien het ongeval veroorzaakt wordt door de uitvoering van de werken in de verzekerde woning.

 

Wat zijn de voornaamste niet gedekte risico's?

 • De verliezen of schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, indien er geen accidentele gevolgschade is.
 • Schade door de gedeeltelijke of volledige verwaarlozing van de werf.
 • Schade aan de naburige goederen, behalve als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een plaatsbeschrijving die tegensprekelijk is opgemaakt vóór de werken.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.
 

 • Pack ‘Tuin': schade aan uw aanplantingen, schade of diefstal van inhoud in open lucht (tuinmeubelen,…), sanering van de bodem, enz.

Pack Tuin is een optionele uitbreiding van Top Woning, een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.


Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Schade aan aanplantingen door een risico dat gedekt is door de basiswaarborgen van Top Woning of schade veroorzaakt door wild of vee dat zich niet in de tuin mag bevinden;
 • schade aan tuinmeubelen, barbecues of tuingereedschap in open lucht door een risico dat gedekt is door de basiswaarborgen van Top Woning;
 • diefstal van tuinmeubelen, barbecues en tuingereedschap in open lucht (op voorwaarde dat de optie ‘Diefstal' onderschreven heeft);
 • het onderliggende contract Top Woning voorziet een tussenkomst ‘bodemsanering'. Pack Tuin verhoogt de mogelijke vergoeding van de tussenkomst ‘bodemsanering'.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • Kosten die horen tot het gebruikelijke onderhoud van de tuin;
 • schade aan andere teelten dan oogstrijpe groenten en fruit voor eigen gebruik;
 • de waarborgen van het Pack Tuin zijn niet van verworven voor schadegevallen veroorzaakt door een natuurramp (bvb. overstroming) indien die in uw polis gedekt is volgens de voorwaarden van het tarificatiebureau (dit is het geval in gebieden met een verhoogd risico op overstroming).

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

 • Pack 'Zwembad': een volledige bescherming voor uw zwembad en de eventuele ongevalletjes die errond kunnen gebeuren.

Pack Zwembad is een optionele uitbreiding van Top Woning, een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Materiële schade aan het zwembad door een risico dat gedekt is door de basiswaarborgen van Top Woning, of dat veroorzaakt is door wild, vee of paarden;
 • schade aan de technische uitrusting van het zwembad;
 • schade aan zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren in open lucht door een risico dat gedekt is door de basiswaarborgen van Top Woning en die toegebracht. Deze waarborg is inclusief diefstal mits u de optie ‘diefstal' onderschreven hebt bij uw brandverzekering Top Woning;
 • de dekking ‘Ongevallen' dekt medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden na een ongeval in of aan de rand van het zwembad.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • Schade door vorst;
 • geleidelijk optredende schade zoals slijtage, roest, schimmels, verrotting, beschadiging door graduele vervuiling, blootstelling aan licht enz.;
 • een ongeval in staat van dronkenschap of in een vergelijkbare toestand als gevolg van het gebruik van andere roesmiddelen.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Algemene Voorwaarden van de woningverzekering Top Woning (pdf) Algemene Voorwaarden Pack 'Ik bouw, verbouw' (pdf) Algemene Voorwaarden Pack Verhuurder (pdf) Algemene voorwaarden Pack Huurder (pdf)

Alle details van de woningverzekering afdrukken
 

 

Maak ook kennis met

transpix