sav_acc

Door ondertekening verklaar ik:

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

SPAARREKENING: BIJZONDERE VOORWAARDEN

(GELDIG VANAF 22/04/2013)

Deze voorwaarden regelen de spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis en vervangen de bijzondere voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV voor spaarrekeningen geregistreerd te Brussel, 6de kantoor, op 16 december 2002, boek 276, blad 17, vak 3, en dit zonder onderbreking.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV (hierna de bank genoemd).

Artikel 1 - Algemeen

De materiële vorm of de commerciële benaming van de spaarrekening doet geen afbreuk aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 - Rekeningafschriften

Verrichtingen op spaarrekeningen worden meegedeeld op rekeningafschriften.

Artikel 3 - Creditverrichtingen

Alle creditverrichtingen zijn toegelaten, zonder beperking van bedrag.

Artikel 4 - Debetverrichtingen

Conform de geldende belastingvoorschriften zijn opvragingen uit gereglementeerde spaarrekeningen uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de volgende verrichtingen: 

  1. Terugbetaling in speciën;
  2. Overboeking of overschrijving, niet krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, naar een rekening binnen de bank op naam van de titularis van het spaardeposito;
  3. Overboeking naar een spaarrekening bij de bank op naam van de echtgeno(o)t(e) of van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening;
  4. Betaling van sommen, door de titularis van de spaarrekening verschuldigd in kapitaal, interesten of bijhorigheden wegens leningen of kredieten toegekend door de bank of door een inrichting die door de bank wordt vertegenwoordigd;
  5. Betaling aan de bank kosten met betrekking tot de spaarrekening, van de prijs voor aankoop van of inschrijving op effecten.

Opvragingen voor andere dan de hierboven vermelde verrichtingen zijn niet toegestaan, zo niet verliest men het voordeel van gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing op de inkomsten uit de spaarrekening. De opdrachtgever dient bijgevolg ervoor te zorgen dat zijn opvragingen in overeenstemming zijn met de opsomming hierboven.

In tegenstelling tot de bepaling van artikel 26 van de algemene voorwaarden van de bank kan de bank in afzonderlijke gevallen of bij algemene maatregel eisen dat voor opvragingen van meer dan 1.250 EUR een opzeggingstermijn van vijf kalenderdagen in acht wordt genomen en kan ze opvragingen beperken tot 2.500 EUR per quinzaine.

De opvragingen mogen worden verricht door de houder, een gemachtigde of de wettelijke vertegenwoordiger, die handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheden.

Bij elke opvraging moet een kwitantie worden afgeleverd. 

Artikel 5 – Vergoeding

De vergoeding van spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

De basisrente en de premies worden afzonderlijk berekend tegen een rente uitgedrukt op jaarbasis. De bank stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast, rekening houdend met de geldende fiscale bepalingen.

De basisrente en het tarief van de getrouwheidspremie zijn vermeld in het document “Tarieflijst”, dat de klanten in alle kantoren van de bank kunnen krijgen en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be. Ze kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. De wijzigingen van de basisrente en de getrouwheidspremie worden aan de klanten meegedeeld via een bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift.

De houders van een spaarrekening ontvangen jaarlijks een afschrift met de details van de interest. Het afschrift bevat een afzonderlijke vermelding van het bedrag van de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente

De basisrente wordt dag na dag berekend.

De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagdagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen.

Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van toepassing.

Getrouwheidspremie

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven.

Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van 12 maanden.

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Artikel 6 – Berekening en betaling van de vergoeding

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de kalenderdag van de opvraging.

Niettemin is bij interne overschrijving tussen twee BNP Paribas Fortis NV-rekeningen de valutadatum voor elke rekening gelijk aan de overschrijvingsdatum.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

De basisrente en de verworven getrouwheidspremie worden jaarlijks op 1 januari van het volgende jaar berekend en worden op 2 januari aan het kapitaal van de spaarrekening toegevoegd met valutadatum op 1 januari.

De gekapitaliseerde basisrente en premies komen in aanmerking voor de berekening van een getrouwheidspremie op het einde van de 12 maanden durende verwervingsperiode.

Voor de spaarrekeningen waarvan het bedrag in de loop van het jaar volledig werd opgevraagd, kan de vergoeding die op dat ogenblik verworven was, op verzoek, samen met het kapitaal vereffend worden.

Artikel 7 - Roerende voorheffing

De interest en getrouwheidspremies die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag dat in de tarieflijst is vermeld.

Artikel 8 - Niet-actieve spaarrekeningen

Een spaarrekening met een saldo dat kleiner is dan het bedrag dat in de tarieflijst staat vermeld en waarop sedert een jaar geen stortingen of opvragingen zijn verricht, krijgt geen interest toegekend.

De spaarrekening genereert opnieuw interest zodra een storting of opvraging wordt verricht, en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin de verrichting plaatsheeft.

Artikel 9 - Kosten

De bank behoudt zich het recht voor, op spaarrekeningen met een kleiner saldo dan het bedrag dat in de tarieflijst staat vermeld, jaarlijkse beheerskosten aan te rekenen na afloop van de periode die in de tarieflijst is vermeld.

Artikel 10 - Niet-gereglementeerde spaarrekeningen

De bank aanvaardt deposito's op andere spaarrekeningen dan gereglementeerde spaarrekeningen. Voor die spaarrekeningen gelden specifieke voorwaarden.

Die spaarrekeningen kunnen geen aanspraak maken op de gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing waarin het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de overeenkomstige uitvoeringsbesluiten voorzien.

Artikel 11 - Wijzigingen

Elke eventuele wijziging van deze bijzondere voorwaarden moet met de klant worden overeengekomen volgens de hierna vermelde modaliteiten.

De houder van een spaarrekening moet van de wijziging in kennis worden gesteld via een bij een rekeningafschrift gevoegd bericht of per gewone brief. De klant kan de gewijzigde tekst verkrijgen in elk kantoor van de bank en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

Behoudens wettelijke of reglementaire vereisten gaat de wijziging in op de eerste dag van de tweede maand na die van de kennisgeving.

Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging beschikt hij over dezelfde termijn om zijn zakenrelatie met de bank kosteloos te beëindigen.

Artikel 12 - Klachten

Indien de houder van een spaarrekening niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsmodaliteiten van de spaarrekening en de interestberekening kan hij zich met zijn eventuele klachten wenden tot:

BNP Paribas Fortis NV
Ombudsdienst (1QA8D)
Warandeberg 3
B-1000 Brussel

en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de interest en de premies op de spaarrekening werden gestort.

Artikel 13 – Overgangsbepalingen

Voor de op datum van 1 april 2009 bestaande spaartegoeden gelden de volgende regels:

De periodes van verwerving van de aangroei- en getrouwheidspremies zoals deze bepaald zijn in de bijzondere voorwaarden van kracht tot op 31 maart 2009, blijven voortlopen in overeenstemming met deze bijzondere voorwaarden. Zodra een nieuwe periode begint te lopen, valt ze onder de toepassing van de nieuwe voorwaarden.

Vanaf 1 april 2009 heeft elke premie (getrouwheids- of aangroeipremie) de rentevoet van de getrouwheidspremie die op die datum van toepassing is. Deze rentevoet is gewaarborgd voor de volledige periode die nog dient te lopen voor de verwerving van de premies.

Gereglementeerde Spaarrekening: precontractuele informatie

Informatie in verband met BNP Paribas Fortis NV

De Gereglementeerde Spaarrekening is een product van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403 199 702, FSMA nr. 25.879A), die handelt als aanbieder van de dienst.

BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.

Kenmerken van de Gereglementeerde Spaarrekening

De Gereglementeerde Spaarrekening is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Gereglementeerde Spaarrekening.

Vergoeding

De vergoeding van de Gereglementeerde Spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, alle uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.

De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst die u kunt raadplegen in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op de website www.bnpparibasfortis.be

Meer gedetailleerde informatie betreffende de rentevergoeding van spaarrekeningen en de berekeningswijze ervan is opgenomen in het artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden van de Gereglementeerde Spaarrekening.

Iedere belastingplichtige geniet een belastingvrijstelling van 1.880 EUR aan rente per jaar (2015).

Beheer- en andere kosten

Opening, afsluiting, beheer, rekeningafschriften en alle verrichtingen op de Gereglementeerde Spaarrekening zijn gratis.

Voor rekeningen met een saldo < 25 EUR, waarop sinds 10 jaar geen verrichtingen meer zijn uitgevoerd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis NV aanhoudt zal de jaarlijkse beheerkost 2,50 EUR bedragen.

De bank kan op elk moment de hoger vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de Gereglementeerde Spaarrekening wijzigen. De betreffende informatie zal in dat geval eveneens worden aangepast.

Herroepingsrecht - Opzeggingsrecht

U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract uw Gereglementeerde Spaarrekening te herroepen zonder betaling van kosten en zonder vermelding van een reden.

In dat geval zult u enkel de eventuele kosten betalen verbonden aan de daadwerkelijk verleende dienst volgens het geldende tarief. Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw Gereglementeerde Spaarrekening voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Conform de modaliteiten vastgelegd in Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV kunnen zowel u als BNP Paribas Fortis NV de Gereglementeerde Spaarrekening afsluiten.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken - Varia

De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de spaarrekening als de relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de spaarrekening en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de rechter aangeduid in Artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV.

Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de spaarrekening zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie.

Verhaalrecht

Onverminderd het verhaal in rechte kan u eventuele klachten schriftelijk richten aan:

BNP Paribas Fortis NV
Ombudsdienst (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00

Indien de door de Bank voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan:

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel