prem_sav_acc

Door ondertekening verklaar ik:

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

Online Spaarrekening Premium: Bijzondere Voorwaarden

(GELDIG VANAF 22/04/2013)

Artikel 1 - Definitie

Onderhavige Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Online Spaarrekening Premium, een online gereglementeerde spaarrekening in euro. Deze spaarrekening valt onder de regelgeving van het KB WIB'92 dat bepaalde normen vastlegt betreffende de rentevergoeding en het gebruik.
De Online Spaarrekening Premium is bestemd voor natuurlijke personen en privé-gebruik.

Onder de termen “Bank” of “Fortis” verstaat men “BNP Paribas Fortis nv”.

Artikel 2 - Opening van de rekening

De opening van een Online Spaarrekening Premium kan plaatsvinden via PC banking of via andere electronische toepassingen voorzien door de bank of in één van de kantoren van de bank.

Artikel 3 - Doorverwijzing

Voor alle niet uitdrukkelijk in onderhavige Voorwaarden vermelde elementen verwijzen wij naar de Bijzondere Voorwaarden voor de Spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis.

Artikel 4 - Toegelaten verrichtingen

Creditverrichtingen
Alle credit verrichtingen zijn toegelaten, zonder beperking van bedrag. Debetverrichtingen
Aankoop of intekening van effecten via PC banking of via het kantoor, geldafname aan de Self en overschrijving via elektronische kanalen naar:

Artikel 5 - Rentevergoeding

De vergoeding van Online Spaarrekeningen Premium bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

De basisrente en de premies worden afzonderlijk berekend tegen een rente uitgedrukt op jaarbasis. De bank stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast, rekening houdend met de geldende fiscale bepalingen.

De basisrente en het tarief van de getrouwheidspremie zijn vermeld in het document “tarievenlijst”, dat de klanten in alle kantoren van de bank kunnen krijgen, evenals op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be. Ze kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. De wijzigingen van de basisrente en de getrouwheidspremie worden aan de klanten meegedeeld via een bericht bij het eerstvolgende rekeningafschrift.

De houders van een spaarrekening ontvangen jaarlijks een afschrift met de details van de interest. Het afschrift bevat een afzonderlijke vermelding van het bedrag van de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente
De basisrente wordt dag na dag berekend.
De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen.
Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van toepassing.

Getrouwheidspremie
Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven.
Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van 12 maanden.
De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

Toegepast tarief

De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Online Spaarrekening Premium zijn geldig voor zover het saldo op de Online Spaarrekening Premium minstens 12.500 EUR bedraagt.

Wanneer echter het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan geldt de basisrente van het gewoon gereglementeerd sparen (zie tarievenlijst).

Wanneer op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan wordt een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op het gewoon gereglementeerd sparen, zoals vermeld in de tarievenlijst.

Artikel 6 - Kosten en rekeninguittreksels

De eventuele kosten van een Online Spaarrekening Premium zijn vermeld in de “tarievenlijst” die ter beschikking ligt in alle kantoren van de bank en op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.
De rekeningafschriften zijn beschikbaar in PC banking en via de afschriftendrukkers.

Artikel 7 - Rekeningverzekering

Het afsluiten van een rekeningverzekering op de Online Spaarrekening Premium is mogelijk via PC banking of via een kantoor.

Artikel 8 - Roerende voorheffing

De Online Spaarrekening Premium is een gereglementeerde spaarrekening en biedt derhalve een aanzienlijk fiscaal voordeel. De interest en getrouwheidspremies die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag dat in de tarievenlijst is vermeld.
 

Artikel 9 - Wijzigingen

Elke eventuele wijziging van deze Bijzondere Voorwaarden Online Spaarrekening Premium moet met de klant worden overeengekomen volgens de hierna vermelde modaliteiten. De houder van een spaarrekening moet van de wijziging in kennis worden gesteld via een bij een rekeningafschrift gevoegd bericht, per gewone brief of per personal message in PC banking. De gewijzigde tekst wordt ter beschikking gesteld van de klant in elk kantoor van de bank, evenals op de websites www.bnpparibasfortis.be en www.hellobank.be.

Behoudens wettelijke of reglementaire vereisten gaat de wijziging in op de eerste dag van de tweede maand na die van de kennisgeving. Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging beschikt hij over dezelfde termijn om zijn zakenrelatie met de bank kosteloos te beëindigen.

Artikel 10 - Klachten

Indien de houder van een Online Spaarrekening Premium niet akkoord gaat met de toepassing van de werkingsmodaliteiten van deze spaarrekening en de interestberekening kan hij zich en dit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de interest en de premies op de spaarrekening zijn gestort, met zijn eventuele klacht wenden tot:

BNP Paribas Fortis nv
Ombudsdienst (1QA8D)
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00

Online Spaarrekening Premium: precontractuele informatie

Informatie in verband met BNP Paribas Fortis nv

De Online Spaarrekening Premium is een product van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel

(RPR 0403 199 702, BTW BE 403 199 702, FSMA nr. 25.879A), die handelt als aanbieder van de dienst.

BNP Paribas Fortis nv staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.

Kenmerken van de Online Spaarrekening Premium

De Online Spaarrekening Premium is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Online Spaarrekening Premium.

Vergoeding

De vergoeding van de Online Spaarrekening Premium bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, alle uitgedrukt in een percentage op jaarbasis.

Basisrente
De basisrente wordt dag na dag berekend.
De basisrente is niet gewaarborgd en kan dagelijks worden gewijzigd op basis van eventuele tariefwijzigingen.
Per spaardeposito is, op hetzelfde ogenblik, slechts één basisrentevoet van toepassing.

Getrouwheidspremie
Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven.
Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van 12 maanden.
De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. 

Toegepast tarief
De basisrente en de getrouwheidspremie voor de Online Spaarrekening Premium zijn geldig voor zover het saldo op de Online Spaarrekening Premium minstens 12.500 EUR bedraagt.

Wanneer echter het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan geldt de basisrente van het gewoon gereglementeerd sparen (zie tarieflijst).

Wanneer op het ogenblik van een storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode het saldo op de rekening minder dan 12.500 EUR bedraagt, dan wordt een getrouwheidspremie toegekend die gelijk is aan de getrouwheidspremie toegepast op het gewoon gereglementeerd sparen, zoals vermeld in de tarieflijst. 

De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst die u kunt raadplegen in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op de website www.bnpparibasfortis.be.
De interest en getrouwheidspremies die door natuurlijke personen worden verworven, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot het interestbedrag van 1.880 EUR per jaar (2015).

Beheer- en andere kosten

Opening, afsluiting, beheer, rekeningafschriften en alle verrichtingen op de Online Spaarrekening Premium zijn gratis.

Voor rekeningen met een saldo < 25 EUR, waarop sinds 10 jaar geen verrichtingen meer zijn uitgevoerd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis nv aanhoudt zal de jaarlijkse beheerkost 2,50 EUR bedragen.

De bank kan op elk moment de hoger vermelde kenmerken, voorwaarden en andere modaliteiten van de Online Spaarrekening Premium wijzigen. De betreffende informatie zal in dat geval eveneens worden aangepast.

Herroepingsrecht - Opzeggingsrecht

U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen volgend op de afsluiting van het contract uw Online Spaarrekening Premium te herroepen zonder betaling van kosten en zonder vermelding van een reden.

In dat geval zult u enkel de eventuele kosten betalen verbonden aan de daadwerkelijk verleende dienst volgens het geldende tarief. Indien u dat recht niet uitoefent, zal uw Online Spaarrekening Premium voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Conform de modaliteiten vastgelegd in Artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis nv kunnen zowel u als BNP Paribas Fortis nv de Online Spaarrekening Premium afsluiten.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken - Varia

De relaties die u aan de bank binden, zowel de relaties voorafgaand aan de opening van de spaarrekening als de relaties die resulteren uit de opening, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de overeenkomst van de spaarrekening en de uitvoering ervan zal worden ingesteld voor de rechter aangeduid in Artikel 23 van de Algemene Voorwaarden van BNP Paribas Fortis nv.

Alle communicatie in het kader en/of krachtens de opening van de spaarrekening zal gebeuren in de taal die in de bestanden van de bank geregistreerd werd bij de opening van de relatie.

Verhaalrecht

Onverminderd het verhaal in rechte kan u eventuele klachten schriftelijk richten aan:

BNP Paribas Fortis nv
Ombudsdienst (1QA8D)
Warandeberg 3
1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 228 72 00

Indien de door de Bank voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan:

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen
Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel