sav_acc

Voordelen

Ontdek in detail

Fiscaal voordelig

Iedere belastingplichtige geniet jaarlijks een vrijstelling.
Voor 2013 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR voor natuurlijke personen die in België verblijven.
Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening.

Rentevergoeding

De rentevergoeding bestaat uit:

Opmerking:

Gebruik

Renteberekening

De valutadatum is de datum waarop een deposito begint of ophoudt interest te genereren. Een deposito genereert interest ten laatste vanaf de kalenderdag na de datum van het deposito en houdt op interest te genereren vanaf de dag van opvraging.

De opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is.

Verrichtingen op de rekening *

De wetgever laat niet toe de spaarrekening te gebruiken zoals een zichtrekening. Toch zijn heel wat verrichtingen mogelijk:

* De gereglementeerde spaarrekening is ontstaan uit de wens van de overheid om het sparen door particulieren aan te moedigen via een fiscaal gunstregime. De Spaarrekening moet dan ook aan welbepaalde, bij Koninklijk Besluit vastgelegde, normen beantwoorden inzake de rentevergoeding en het gebruik.

Rekeningverzekering

Tegen een minimale vergoeding kunt u bij uw Spaarrekening een Rekeningverzekering afsluiten. Bij een overlijden door ongeval keert de Rekeningverzekering een bedrag uit gelijk aan het creditsaldo van uw Spaarrekening en dit met een minimum en maximum per rekening en per persoon. Voor meer info, gelieve de ‘Algemene Voorwaarden van de Rekeningverzekering' te raadplegen.

De Rekeningverzekering is een product van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 aangeboden door BNP Paribas Fortis, ingeschreven en optredend als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879 A voor AG Insurance nv. }