preinfo

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

Easy Banking: Precontracuele informatie:

Informatie over BNP Paribas Fortis

Easy banking is een financiële dienst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, handelend in haar hoedanigheid van aanbieder van deze dienst. BNP Paribas Fortis nv staat onder het prudentiële toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Voornaamste kenmerken en voorwaarden van de dienst Easy banking

De toegang tot en het gebruik van de dienst Easy banking is enkel toegestaan voor meerderjarige houders van de dienst PC banking die over een in België geregistreerd gsm-nummer beschikken. Inschrijven op de dienst Easy banking is mogelijk via PC banking of de daartoe bestemde mobiele toepassingen van de Bank onder het merk BNP Paribas Fortis of Hello bank.

• De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis nv en door de Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking. We verzoeken u kennis te nemen van deze documenten.

• De toegang tot en het gebruik van de dienst Easy banking gebeuren via:

- de mobiele webinterface en de mobiele toepassingen van Easy banking voor de producten en diensten van het merk BNP Paribas Fortis;

- de app Hello bank! voor de producten en diensten van het merk Hello bank.

• De dienst Easy banking biedt de houder de mogelijkheid om zich via een smartphone of tablet-pc en via de daartoe bestemde interfaces te verbinden met de computer van de Bank om toegang te krijgen tot bepaalde diensten:

o raadpleging van de rekeningstanden, informatie, beheer van gegevens.

o aankoop en beheer van bepaalde financiële en andere door de Bank gecommercialiseerde diensten

o uitvoering van SEPA-overschrijvingen

o toegang tot de dienst Easy transfer door middel van de toepassingen die de Bank ter beschikking stelt van de houder en waarmee hij een betalingsinstructie kan geven met verwijzing naar het mobiele telefoonnummer van de begunstigde. De dienst Easy transfer wordt ook beheerst door zijn eigen Bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de bijlage 1 bij de algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking.

0 raadpleging en beheer van de documenten die hem ter beschikking worden gesteld via de dienst Zoomit, beheerst door het Reglement betreffende de dienst Zoomit, opgenomen in de bijlage 1 van de Algemene voorwaarden betreffende de bankkaarten en de diensten Phone banking en PC banking.

• De houder van de dienst Easy banking mag op een rekening alleen de verrichtingen uitvoeren die compatibel zijn met de draagwijdte van de handelingsbevoegdheid waarover hij voor die rekening beschikt.

• Deze lijst is voor verandering vatbaar en is beschikbaar op de websites www.bnpparibasfortis.be, onder de rubriek Easy banking en www.hellobank.be.

Tarifering

1. Bijdrage met betrekking tot de dienst

Het abonnement is gratis.

2. Andere tarieven

Voor tarifering komen in aanmerking of kunnen in aanmerking komen:

De houder van de dienst Easy banking draagt:

De houder van de dienst Easy banking draagt de eventuele kosten van de sms-berichten die hij de begunstigde verstuurt in het kader van de dienst Easy transfer.

Geldigheidstermijn van de informatie

De Bank kan de hierboven vermelde kenmerken, voorwaarden en andere bepalingen van de dienst Easy banking op elk moment wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie m.b.t. die kenmerken, voorwaarden en andere bepalingen bijgevolg slechts geldig op de datum waarop ze wordt verstrekt.

Herroepingsrecht – Opzeggingsrecht

U hebt het recht om de inschrijving op het Easy banking-contract zonder beboeting en zonder opgave van reden te herroepen. U kunt dit recht gedurende veertien kalenderdagen uitoefenen vanaf de sluiting van het contract door een aangetekende brief te sturen naar BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. In dat geval moet u enkel de eventuele kosten betalen voor de effectief geleverde dienst volgens het geldende tarief. Als u dit recht niet uitoefent, blijft de dienst Easy banking voor onbepaalde tijd lopen.

Zowel u als de Bank hebben altijd de mogelijkheid om de dienst Easy banking te beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van artikel IX van de Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy banking.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Varia

De relaties tussen u en de Bank, zowel die vóór de inschrijving op de dienst Easy banking als die welke uit de activering ervan voortvloeien, worden beheerst door het Belgisch recht. Elke rechtsvordering met betrekking tot de dienst Easy banking en de uitvoering ervan moet worden ingesteld voor de rechter aangeduid in artikel 23 van de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis nv.

Alle mededelingen in het kader van en/of krachtens het gebruik van de dienst Easy banking gebeuren in de taal die bij de aanknoping van uw relatie met de Bank in de bestanden van de bank werd geregistreerd.

Verhaal

Onverminderd de mogelijkheid van verhaal in rechte, kunt u eventuele klachten schriftelijk sturen naar:

BNP Paribas Fortis nv
Ombudsdienst, Warandeberg 3,
1000 Brussel.

Indien de door de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, en op voorwaarde dat hij consument is, dan kan hij het geschil voorleggen aan de

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17 bus 8
B-1040 Brussel
E-mail: Ombudsman@OmbFin.be