disclaimer

Informatie en voorwaarden te bewaren en/of af te drukken.

Gebruiksvoorwaarden van de Easy banking-app

Louter door de installatie van de Easy banking-app (hierna "de app") van BNP Paribas Fortis nv (hierna "BNP Paribas Fortis" genoemd), die op compatibele toestellen kan worden gedownload via het platform "App Store" van Apple of "Google Play" van Google, verklaart de gebruiker (hierna "de gebruiker" genoemd) te hebben kennisgenomen van de gebruiksvoorwaarden van deze app en aanvaardt hij ze. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. De gebruiker ontvangt dan een specifiek bericht via de app en/of de site www.bnpparibasfortis.be.

BNP Paribas Fortis besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit van deze app. Zij zet alle redelijke middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens in deze app correct en up-to-date zijn. Toch geeft BNP Paribas Fortis geen expliciete of impliciete waarborg dat de gegevens in de app en de aan de gebruiker meegedeelde simulatieresultaten volledig, juist en actueel zijn.

BNP Paribas Fortis kan de gegevens in deze app op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker wijzigen en zo nodig onverminderd de bepalingen in de contracten met de gebruiker, de toegang tot de diensten waar de app toegang tot geeft onderbreken, met name bij risico op fraude of misbruik, om onderhoudsredenen en om verbeteringen en wijzigingen in de app aan te brengen. BNP Paribas Fortis tracht de gebruikers te informeren over de duur van de onderbreking en probeert ze zo kort mogelijk te houden.

Onverminderd aanvullende schadeloosstellingen behoudt BNP Paribas Fortis zich ook het recht voor om elke gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de app volledig of gedeeltelijk te ontzeggen wegens de niet-nakoming van deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de website voor ongeoorloofde doeleinden, doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of de integriteit, veiligheid of reputatie van BNP Paribas Fortis en de Easy Banking-toepassing aantasten.

Uitgever

De uitgever van deze app is:

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, btw BE 0403.199.702 – RPR Brussel.

BNP Paribas Fortis nv staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven en treedt op als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25.879A.

De adressen van de toezichthoudende autoriteiten zijn:

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 10-16
1000 Brussel – België
www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB)
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel – België
Btw BE 0203.201.340 – RPR Brussel
www.nbb.be

Inhoud van de Easy banking-app

De app omvat een informatie-, interactief en transactiegedeelte.

In het informatiegedeelte vindt de gebruiker inlichtingen over het product- en dienstengamma dat BNP Paribas Fortis de gebruiker aanbiedt. Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld, geldt deze informatie niet als persoonlijk advies noch als een persoonlijke uitnodiging van BNP Paribas Fortis om op deze producten of diensten in te schrijven. Alle aanvullende inlichtingen daarover kunnen worden verkregen bij de Helpdesk Easy banking (02 433 41 90), via het formulier in de app of op de site www.bnpparibasfortis.be.

Het interactieve gedeelte verwijst naar de delen van de app waar de gebruiker bepaalde gegevens kan invullen waarmee hij bepaalde resultaten kan verkrijgen na de automatische verwerking van de ingevoerde gegevens. Aangezien de gebruiker zijn gegevens zelf invult, kan BNP Paribas Fortis niet nakijken of ze juist zijn.

De app omvat ook een transactiegedeelte waarmee de gebruiker bankverrichtingen kan uitvoeren of op nieuwe diensten kan inschrijven.

Wanneer de beschikbare diensten uitsluitend bestemd zijn voor klanten van BNP Paribas Fortis, hangt de toegang tot deze diensten af van de inschrijving op de betrokken diensten en het gebruik van de contractueel bepaalde identificatie- en ondertekeningsmiddelen.

Er wordt aan herinnerd dat de identificatie- en ondertekeningsmiddelen strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en het behoud van de vertrouwelijkheid ervan en verbindt zich ertoe ze niet te verspreiden overeenkomstig de aanvaarde contractuele voorwaarden.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Easy banking-app

Behoudens zware of opzettelijke fout van hun kant zijn BNP Paribas Fortis en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor de gebruiker voortvloeit uit het gebruik van de app of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, om welke reden ook. Dat is onder meer zo bij het gebruik van niet-compatibele uitrusting of configuraties bij het downloaden of gebruik van de app.

Behoudens zware of opzettelijke fout van BNP Paribas Fortis of de door haar erkende onderaannemers wijst de bank ook alle aansprakelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor de gebruiker voortvloeit uit onder meer:

Algemeen en onverminderd de hierboven vermelde bevrijdende oorzaken kan BNP Paribas Fortis geen waarborg geven voor:

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

De diensten die via de Easy banking-app worden aangeboden, en meer bepaald de teksten, illustraties, lay-out en de app zelf, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan of waarop BNP Paribas Fortis, de verbonden vennootschappen, en met name de vennootschappen van BNP Groep, of derden aanspraak kunnen maken.

De gebruiker geniet een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om deze app te gebruiken. Er worden echter geen eigendomsrechten of andere intellectuele rechten aan de gebruiker overgedragen. De gebruiker heeft alleen het recht om zich toegang te verschaffen tot de inhoud van de app, ze te raadplegen en normaal gebruik te maken van de diensten die via de app worden aangeboden, overeenkomstig de bestemming ervan, en dat enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

De gebruiker mag deze app niet volledig of gedeeltelijk, gratis of tegen betaling ter beschikking stellen van derden; hij mag de Easy banking-app of een deel van de inhoud ervan bovendien niet volledig of gedeeltelijk kopiëren, vertalen, aanpassen, compileren of wijzigen op welke manier ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van BNP Paribas Fortis.

De gebruiker heeft wel het recht om de nodige verrichtingen uit te voeren om de Easy banking-app te kunnen gebruiken volgens de bestemming ervan, zoals de verrichtingen om de Easy banking-app te downloaden, weer te geven of op te slaan.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's in de Easy banking-app zijn de exclusieve eigendom van BNP Paribas Fortis, andere vennootschappen van BNP Groep of nog andere vennootschappen en mogen niet worden gereproduceerd. De gebruikers mogen ze onder meer niet gebruiken als metatags op websites.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie en gegevens die via deze app naar BNP Paribas Fortis worden verzonden, zullen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot of het gebruik van de Easy banking-app en deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Autonomie en wijzigingen

Indien zekere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden als onuitvoerbaar worden beschouwd, worden de overige bepalingen geacht ongewijzigd te zijn en zal (zullen) de onuitvoerbare bepaling(en) worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de onuitvoerbaar geachte bepaling