Terms and conditions p2p

(Download in pdf)

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY TRANSFER

(Geldig vanaf DD.MM.2013)

Deze bijzondere voorwaarden maken een integrerend deel uit van de Easy Banking-voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de Easy Banking-voorwaarden en deze voorwaarden zijn deze laatste doorslaggevend.

De Bank behoudt zich het recht voor om, voor de uitvoering van de dienst Easy Transfer, een beroep te doen op onderaannemers.

I. DEFINITIES

De definities vermeld in artikel I van de Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy Banking zijn, behoudens afwijkingen of bijzonderheden in deze bijzondere voorwaarden, eveneens van toepassing.

In deze bijzondere voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

II. BEPALINGEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST EASY TRANSFER

De toegang tot de dienst Easy Transfer is enkel toegestaan voor houders van de dienst Easy Banking, die de daartoe bestemde interfaces van de Bank gebruiken en minstens één zichtrekening in het kader van de dienst Easy Banking hebben geselecteerd.

De toegang tot de dienst Easy Transfer vereist dus de voorafgaande identificatie in de dienst Easy Banking en de activering via de bovenvermelde handtekeningprocedure na selectie van een gsm-nummer en een rekeningnummer voor de dienst Easy Transfer. Standaard wordt het in het Easy Banking-contract vermelde gsm-nummer geselecteerd.

Elke wijziging in de gegevens voor het activeren van de functie vereist het gebruik van dezelfde handtekeningprocedure.

Zodra de dienst Easy Transfer is geactiveerd, zal de houder er toegang toe hebben via de door de Bank beschikbaar gestelde identificatieprocedures.

De voorwaarden en bepalingen voor toegang en gebruik van de dienst Easy Transfer zijn opgenomen in de technische bijlagen op onze website www.bnpparibasfortis.be, onder de rubriek Easy Banking.

III. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De dienst Easy Transfer laat de houder toe om de Bank opdracht te geven tot het uitvoeren van een Europese overschrijving ten voordele van een begunstigde, via een in het kader van de dienst bepaalde betaalinstructie.

De uitvoering van een Europese overschrijving via de dienst Easy Transfer is een volledig elektronische transactie, die als volgt verloopt:

Als het gsm-nummer in de betaalinstructie overeenstemt met een telefoonnummer geselecteerd door een klant die de dienst Easy Transfer heeft geactiveerd, zal de overschrijving worden verricht via debitering van de rekening van de houder ten gunste van de rekening die de klant bij diezelfde activering heeft geselecteerd.

Als de begunstigde niet over de dienst Easy Transfer beschikt, zal de Bank hem via sms melden dat er een betaling in zijn voordeel wacht, en hem verzoeken om zich op een voor rekening van de Bank beheerde website in te schrijven (https://www.easytransfer.be), zodat de Bank over de nodige informatie voor het uitvoeren van de overschrijving kan beschikken. De Bank zal zich op de op die website beschikbare informatie mogen baseren om het verband tussen het gsm-nummer in de betaalinstructie en het nummer van de begunstigde rekening te leggen en de overschrijving naar de begunstigde rekening via debitering van de rekening van de houder uit te voeren.

IV. LIMIETEN EN MAXIMUMBEDRAGEN

De via de dienst Easy Transfer doorgestuurde overschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 250 euro per dag, binnen de grenzen van het beschikbare saldo van de te debiteren rekening. Voor de toepassing van de maximumbedragen m.b.t. de gezamenlijke via Easy Banking ingevoerde overschrijvingen worden de overschrijvingen via Easy Transfer niet in aanmerking genomen.

V. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDER

V.1 De dienst Easy Transfer is een functie van de dienst Easy Banking. De verplichtingen en de aansprakelijkheid van de houder die in het kader van de dienst Easy Banking van toepassing zijn, gelden dan ook mutatis mutandis in het kader van de dienst Easy Transfer, tenzij hierna daarvan wordt afgeweken.

V.2 Door ons een betaalinstructie te geven aanvaardt de houder de aansprakelijkheid voor de juistheid van de aan de Bank verstrekte informatie betreffende de gegevens die toelaten om de begunstigde te identificeren of te contacteren.

V.3 De houder kan een betaalinstructie herroepen voor zover de overschrijving nog niet is uitgevoerd (betaalinstructie met status '......' in de toepassing).

V.4 De houder machtigt de Bank onherroepelijk om zijn rekening te debiteren met het bedrag van de verrichtingen die via Easy Transfer worden uitgevoerd. De debetsaldi die de rekening als gevolg van die debiteringen zou vertonen, kunnen geenszins als een kredietverlening worden beschouwd en moeten onverwijld door de houder worden aangezuiverd.

V.5 De houder aanvaardt dat, bij een overschrijving naar een begunstigde die niet over de dienst Easy Banking beschikt, de betaalinstructie niet wordt uitgevoerd (status '…..' in de toepassing) als de begunstigde zich niet op de in artikel III vermelde website heeft ingeschreven binnen vijf kalenderdagen na de verzending van de sms waarin de Bank hem daarom verzoekt.

VI. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK

VI.1 De dienst Easy Transfer is een functie van de dienst Easy Banking. De verplichtingen en de aansprakelijkheid van de Bank die in het kader van de dienst Easy Banking van toepassing zijn, gelden dan ook mutatis mutandis in het kader van de dienst Easy Transfer, tenzij hierna daarvan wordt afgeweken.

De Bank gebruikt de redelijke technische middelen waarover zij beschikt, om de toegang en de veiligheid van de dienst Easy Transfer te verzekeren, overeenkomstig de goede gebruiken ter zake. Behoudens zware of opzettelijke fout kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor de houder voortvloeit uit het gebruik van de dienst Easy Transfer of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken, om welke reden ook.

VI.2 De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een betaalinstructie die onjuiste informatie betreffende het gsm-nummer van de begunstigde bevat. De Bank kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen die de begunstigde bij de inschrijving op de in artikel III vermelde website begaat.

VI.3 De verzending van een sms door de houder om de begunstigde over een aan de Bank gestuurde betaalinstructie in te lichten, verbindt de Bank niet tot de uitvoering van de overschrijving. Deze zal afhangen van de strikte naleving van de werking van de dienst Easy Transfer door de houder en de begunstigde.

VI.4 De Bank heeft het recht om een betaalinstructie met status '.......' te annuleren, hetzij op verzoek van de houder in toepassing van artikel V.3 hetzij op eigen initiatief, om objectieve veiligheidsredenen of bij vermoeden van verkeerd of bedrieglijk gebruik.

VII. DUUR, STOPZETTING OF OPSCHORTING VAN DE DIENST EASY TRANSFER

Behalve de voorwaarden inzake duur en stopzetting van de dienst Easy Banking, die eveneens voor de dienst Easy Transfer gelden, zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:

De dienst Easy Transfer wordt opgeschort bij niet-gebruik gedurende zes opeenvolgende maanden. De houder kan die opschorting via de toepassing ongedaan maken door de handtekeningprocedure te gebruiken of door contact op te nemen met de helpdesk op het telefoonnummer in de technische bijlagen waarvan sprake in artikel II. De opschorting van de toegang van de houder tot de dienst Easy Banking heeft van rechtswege en volgens dezelfde bepalingen de opschorting van de toegang van de houder tot de dienst Easy Transfer tot gevolg. Voorts behoudt de Bank zich het recht voor om de toegang tot de dienst Easy Transfer, eventueel tijdelijk, op te schorten om objectieve veiligheidsredenen of bij vermoeden van verkeerd of bedrieglijk gebruik.

Als op het ogenblik van de deactivering of de opschorting van de dienst Easy Transfer betaalinstructies in uitvoering zijn, zullen deze automatisch worden geannuleerd (status '......' in de toepassing).

VIII. TARIFERING VAN DE DIENST EASY TRANSFER

De activering van de dienst Easy Transfer is gratis.

Behalve wat in de Algemene voorwaarden betreffende de dienst Easy Banking is vermeld, draagt de houder de kosten van de optionele sms ingeval hij beslist om de begunstigde een sms te sturen zoals beschreven in artikel III. Het tarief van die sms hangt af van de operator en van de bij die operator door de houder gekozen tariefformule.

IX. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het concept, de teksten, de grafische voorstelling en de andere samenstellende elementen van Easy Transfer zijn eigendom van de Bank en mogen onder geen beding worden gewijzigd, gereproduceerd of verdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.

X. WIJZIGING VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN

De houder wordt ingelicht over elke wijziging van deze bijzondere voorwaarden door middel van een bericht bij een rekeninguittreksel, een brief of een duurzame informatiedrager ter beschikking van en toegankelijk voor de houder. Die mededeling gebeurt ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding van de betrokken wijziging.

Samen met de informatie bedoeld in de eerste alinea meldt de Bank dat de houder over een termijn van minstens twee maanden beschikt om de functie zonder kosten op te zeggen; bij ontstentenis van opzegging binnen die termijn wordt de houder geacht, de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.