img

BNP Paribas B Strategy Europe Conservative

 • Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy
 • Munteenheid: euro
 • Geen kapitaalbescherming. Geen vooraf bepaalde eindvervaldag
 • Beleggingshorizon: 3 tot 7 jaar
 • Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Belgium NV
 • Financiële dienst: BNP Paribas Fortis NV
 • Permanente inschrijving op grond van de netto-inventariswaarde
 • De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag gepubliceerd op www.beama.be
strategy Europe

  In een notendop
   

  • Obligatieportefeuille met een zeer ruime Europese spreiding, die voornamelijk bestaat uit emittenten van goede kwaliteit.
  • Actief beheer: de samenstelling van de portefeuille sluit altijd aan bij het beleggersprofiel.
  • Flexibel beheer: de beheerder mikt op rendement door de portefeuille aan te passen op grond van zijn vooruitzichten en de marktvoorwaarden.
  • Geen kapitaalbescherming.

Beleggingsbeleid

Dit compartiment belegt voornamelijk in staatsobligaties of andere obligaties in euro van goede kwaliteit. Het belegt rechtstreeks of via andere Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) in de eurozone. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een Europese spreiding (minimaal 90% van de beleggingen).

Doelstellingen

 • Kapitaalgroei op lange termijn.
 • Ruime risicospreiding via een gediversifieerde belegging op Europese schaal, op obligatiemarkten.
 • De beheerder tracht beter te presteren dan een referentieportefeuille met hetzelfde risicoprofiel (conservatief). Hiertoe heeft hij een zekere flexibiliteit. Dankzij een actief portefeuillebeheer kan hij van de wegingen van de referentieportefeuille afwijken naar gelang van de marktvoorwaarden en zijn vooruitzichten. Wel moet hij bepaalde grenzen in acht nemen (zie onderstaande tabel).

  Samenstelling van de referentieportefeuille en speelruimte van de beheerder
   AandelenObligatiesAlternatieve beleggingen Liquidi-teiten
  Referentie-
  portefeuille
  0%100%0%0%
  Opgelegde
  grenzen
  0%-0%0%-100%0%-0%0%-100%

 

 

Voordelen

 • Eenvoudige belegging 'op maat': deze kan de basis vormen voor elke obligatieportefeuille, zelfs met een beperkt startkapitaal.
   
 • Comfort: de belegger moet nergens aan denken aangezien hij de opvolging toevertrouwt aan specialisten. Dankzij het actieve beheer volgt de portefeuillesamenstelling altijd de voorwaarden op de obligatiemarkten en het risicoprofiel van de belegger.
   
 • Ruime diversifiëring:  zelfs met een beperkt startkapitaal kan de belegger rekenen op een goede risicospreiding dankzij een accurate diversifiëring van de emittenten in de portefeuille en een brede geografische spreiding.
   
 • De nadruk ligt op emittenten van goede kwaliteit: het grootste deel van de obligaties in de portefeuille hebben een ‘investment grade'- rating.
   
 • Maatschappelijke, ethische en milieugebonden aspecten : de belegger is zeker dat hij niet belegt in obligaties uitgegeven door bedrijven die antipersoonsmijnen, clustermunitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium vervaardigen, gebruiken, herstellen, verkopen, verdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren.
   
 • Hoog potentieel rendement op lange termijn

 

 

Risico's

 • Kapitaalrisico: geen kapitaalbescherming. De belegger moet beseffen dat er geen enkele garantie is dat de doelstellingen van het compartiment behaald worden. De waarde van zijn belegging kan zowel stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (zonder kosten) niet volledig terugkrijgt.
   
 • Kredietrisico: dit risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De neerwaartse herziening van de rating van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de activa die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de netto-inventariswaarde van het compartiment.
    
 • Risico's van de aandelenmarkten: (onrechtstreekse) beleggingen in aandelen (en verwante instrumenten) zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, in het bijzonder toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het compartiment.
   

 

Kosten

 • Instapkosten: 2,50%
 • Geen uitstapkosten
 • Beheerscommissie: 0,65% per jaar
 • Gratis bewaring op een BNP Paribas Fortis-effectenrekening
 • Taks op beursverrichtingen (TOB)
  - Geen TOB bij instap
  - 1,32% TOB bij uitstap uitsluitend voor kapitalisatieaandelen (maximaal 2.000 euro per verrichting)
 

Fiscaliteit

 • Op de dividenden is 27% roerende voorheffing verschuldigd.
 • Dit compartiment is voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd. Bijgevolg is de meerwaarde (verschil tussen de afkoopwaarde en de aanschaffingswaarde) of een deel ervan bij afkoop, vereffening of overdracht van de aandelen op de secundaire markt onderworpen aan 27% roerende voorheffing. Meer informatie over de fiscaliteit van dit compartiment vindt u in het prospectus van de bevek (rubriek 'Belastingstelsel').

 

 

 

 

Delen linkedin
 

 

DocumentatieLexicon

‘Investment Grade'-obligaties stemmen overeen met obligaties uitgegeven door emittenten die een bepaalde rating krijgen volgens een marktafspraak. Die rating gaat van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's (S&P) (www.standardandpoors.com) of gelijkwaardige ratings van andere ratingbureaus. Non Investment Gradeobligaties, ook Speculative Grade- of High Yield-obligaties genoemd, zijn daarentegen veel risicovoller en krijgen een rating gaande van BB+ tot D volgens dezelfde schaal van S&P. Het niveau van de rating is indicatief voor het standaardrisico (niet-betaling van de coupons en/of de terugbetaling van het kapitaal). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico; hoe lager de rating (D), hoe hoger het risico. Dat hogere risico wordt gecompenseerd door een hoger rendement.

Misschien ook interessant ...

 

Safe Conservative W1, W4, W7 en W10

Compartimenten van de sicav naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1

 

Flexible Conservative W1, W4, W7 en W10

Compartimenten van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Control

 

Global Conservative

Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy

safe conservative

 flexible conservative Global Conservative


 

  

Onze beleggingsadviseurs helpen u graag verder als u meer wilt weten over dit compartiment en het beleggingsbeleid. Samen met u gaan ze graag na of de belegging overeenstemt met uw profiel en hoe u ze het beste in uw beleggingsportefeuille kunt inpassen.

 

 • In elk kantoor van BNP Paribas Fortis
 • Bij het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 34
 • Via PC banking

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: het uitgifteprospectus, de essentiële beleggersinformatie en onze 'Informatiebrochure – Financiële instrumenten (pdf)'. Die documenten zijn beschikbaar in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of het compartiment al dan niet voor u geschikt is. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen.

  

Afdrukken