Ons advies begint bij u: in de eerste 3 stappen van de adviescirkel bent ú aan het woord


Stap 1:
we vertrekken van uw huidige persoonlijke situatie


Wij kijken of uw contactgegevens nog correct zijn en of u een actief, geldig en actueel beleggersprofiel hebt:

 • uw beleggersprofiel geeft aan welk risico u kunt en wilt nemen;
 • het houdt rekening met uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen;
 • het houdt rekening met de gemiddelde beleggingshorizon van uw portefeuille.

 

Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt (u gaat bijvoorbeeld met pensioen, u hebt een financiële meevaller of uw kinderen hebben net het ouderlijk nest verlaten), dan kan dit een weerslag hebben op uw beleggersprofiel. Vandaar dat wij eerst samen met u bekijken of uw beleggersprofiel nog wel overeenstemt met uw persoonlijke situatie.

 

Stap 2: we peilen naar uw beleggingsverwachtingen voor de geplande belegging

Uw adviseur zal bij de beleggingen die hij u voorstelt, allereerst rekening houden met uw beleggersprofiel. Maar er is meer. Om ons aanbod te verfijnen, stelt de adviseur nog enkele vragen:

 • wenst u kapitaalbescherming op de eindvervaldag?
 • wenst u een geregeld inkomen (coupon/dividend) uit uw kapitaal te halen?
 • naar welke looptijd / beleggingshorizon gaat uw voorkeur uit?

 

Stap 3: we gaan na met welke beleggingen u al vertrouwd bent

U belegt uiteraard enkel in producten die u kent. Vandaar het belang van volgende vragen:

 • hoe goed kent u de verschillende beleggingscategorieën?
 • hoe vertrouwd bent u met de kenmerken en risico's van elke categorie?
 • hoe groot is uw ervaring daarin?

 

Via een aparte vragenlijst ‘Kennis en Ervaring op het vlak van beleggen' peilen we naar uw kennis en ervaring in de beleggingscategorieën waarin u wenst te beleggen. Die vragen en uw antwoorden zijn allerminst vrijblijvend. Daarom vragen wij u die verplichte vragenlijst in te vullen. U hoeft niet alle beleggingscategorieën te kennen en bijgevolg ook niet alle vragen van alle beleggingscategorieën te beantwoorden. U antwoordt enkel op de vragen over de categorieën waarin u wenst te beleggen. U dient wel minstens de vragen over de basisproducten ‘aandelen' en ‘obligaties' correct te beantwoorden.
U kunt de test online doen in PC banking.

 

Tegenover deze moeite van uw kant, staan aan onze kant uitdrukkelijke engagementen:

 • ons advies gaat altijd uit van uw kennis over een bepaalde beleggingscategorie en de ervaring daarmee;
 • bij een categorie waar u geen of onvoldoende kennis blijkt te hebben, overlopen wij met u de specifieke kennisfiche. Die somt alle belangrijke kenmerken en risico's van de beleggingscategorie op. U vindt deze fiches ook op onze website;
 • u beantwoord de vragenlijst om na te gaan of u wel degelijk kennis heeft over de betrokken categorie en wij vergewissen ons met enkele vraagjes of u nu wel over kennis over de beleggingscategorie beschikt;
 • bij beleggingscategorieën waarover uw wel kennis heeft, maar weinig of geen ervaring, beperken wij ons advies (stap 4 en verder) tot producten met een lage risicograad waarin u geleidelijk kunt instappen en zo gaandeweg ervaring kunt opdoen.