Lootvoet

Binnenkort een openbaar register van uiteindelijke begunstigden

 

De identiteit van de uiteindelijke eigenaars van vennootschappen, trusts en andere wettelijke entiteiten moet worden opgenomen in een register dat elke lidstaat moet aanleggen. Dat register is toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten én voor het publiek. Bovendien worden geldoverschrijvingen makkelijker te volgen.

 

De Europarlementsleden keurden op 20 mei 2015 de vierde richtlijn tegen het witwassen van geld goed. Doel is een beter bestrijding van belastingontduiking en terrorismefinanciering.

De richtlijn verplicht de lidstaten om een centraal register bij te houden. Daarin moeten zij alle informatie verzamelen over de werkelijke eigenaars van vennootschappen, trusts en andere wettelijke entiteiten die op hun grondgebied zijn opgericht. Zij hoeven enkel de noodzakelijke informatie op te nemen en actueel te houden zoals de gegevens over de aangehouden participatie.

Medewerkers in bepaalde beroepen, zoals vastgoedmakelaars, auditoren, medewerkers van banken, personeel van casino's, moeten extra waakzaam zijn voor verdachte transacties van hun klanten.

 

Openbare toegang tot het register

Wie mag het register inkijken?

 • de bevoegde autoriteiten en financiële-inlichtingencellen. Die mogen dat zonder beperking. Zij hoeven de vennootschap ook niet te verwittigen van hun inzage;
 • de entiteiten met een waakzaamheidsverplichting tegenover hun klanten, bijv. banken;
 • iedere persoon of organisatie (zoals onderzoeksjournalisten of NGO's) die een 'rechtmatig belang' kan aantonen bij een vermoeden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en misdrijven die kunnen bijdragen aan de financiering van terrorisme.
  De aanvrager heeft toegang tot volgende informatie:
  • de naam;
  • de geboortemaand;
  • het geboortejaar;
  • de nationaliteit;
  • het land van verblijf van de uiteindelijke eigenaar;
  • de aard en omvang van zijn participatie.


Deze personen kunnen het register raadplegen mits online te registreren en een bijdrage in de administratiekosten te betalen.

 

Het trust (fiduciair) register kan enkel geraadpleegd worden door de bevoegde autoriteiten en entiteiten.

 

De lidstaten krijgen twee jaar tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Zij moeten eventuele afwijkingen van deze toegangsregels zo veel mogelijk beperken. Elk geval zal afzonderlijk beoordeeld worden.

 

Geldoverdrachten doeltreffend traceren

Een verordening over geldoverdrachten, eveneens goedgekeurd door het Europees parlement op 20 mei jl, beoogt een beter traceerbaarheid van betalers, begunstigden en hun activa.. De verordening is direct van kracht in alle lidstaten 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Redactie afgesloten: 04 juni 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden.

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.